The dama dama of Rhodes

The deer is considered as the symbol of Rhodes, so the dama dama is a species of deer that has survived and adorns till today, as a protected animal, the forests of Rhodes.

Το πλατόνι της Ρόδου

Το ελάφι θεωρείται σύμβολο της Ρόδου, έτσι το πλατόνι (νταμα νταμα ), είναι ένα είδος ελαφιού που έχει διασωθεί και στολίζει μέχρι σήμερα ως προστατευμένο ζώο τα δάση της Ρόδου.

The Italian conqueror in Rhodes – summary

The people of Rhodes were hurt by the Turkish slave, hoped to be free even after four centuries. Neither then were they able to throw away the conquerors because some months ago before Greece has been free from Balkans war of 1912 the islands of Dodekanisso were captured by Italians. So, it began a new […]

Ιταλοκρατία στη Ρόδο – Συνοπτικά

Ο Λαός της Ρόδου, λαβωμένος από την τούρκικη σκλαβιά, ήλπιζε στην απελευθέρωση του έστω και μετά από τέσσερεις αιώνες. Ούτε τότε όμως κατάφερε να απαλλαγεί από το ζυγό του κατακτητή, καθώς λίγους μήνες προτού η Ελλάδα απελευθερωθεί στους βαλκανικούς πολέμους του 1912, τα νησιά της Δωδεκανήσου, τα κατέλαβαν οι Ιταλοί. Έτσι, ξεκινά μια νέα υποδούλωση […]

Kleovoulos Rodios

Known as Kleovoulos Lindios. He lived in Rhodes in 6th century before Christ in ancient city of Lindos. He came from a royal family and he was son of Evagoras. He had a robust shape and he believed that he was descendant of Hercules. He was travelling to Egypt, where he learnt philosophy and wrote […]

Κλεόβουλος ο Ρόδιος

Αλλιώς γνωστός και ως Κλεόβουλος ο Λίνδιος. Έζησε στη Ρόδο τον 6ο αι. π.χ, στην αρχαία πόλη Λίνδο. Καταγόταν από βασιλική οικογένεια και ήταν γιος του Ευαγόρα. Είχε ρωμαλέα μορφή και ο ίδιος πίστευε πως ήταν απόγονος του Ηρακλή. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο, όπου έμαθε φιλοσοφία και έγραψε ποιήματα σε τρεις χιλιάδες έπη. Επίσης θεωρείται σύγχρονος […]

Althemenis

Althemenis was the son of Katreas, who was son of Minos and succeeded him to the kingship of Crete. Katreas had received a prophecy that we would be killed by the hand of one of his children. He had four children: one son, Althemenis and three daughters, Aeropi, Klimeni and Apimosini. When Althemenis was informed […]

Ο Αλθαιμένης

 Ο Αλθαιμένης ήταν γιος του Κατρέα, ο οποίος ήταν γιος του Μίνωα και τον διαδέχθηκε στη βασιλεία της Κρήτη.  Ο Κατρέας είχε λάβει ένα χρησμό ότι θα σκοτωθεί από το χέρι ενός παιδιού του.  Είχε τέσσερα παιδιά: τον Αλθαιμένη, την Αερόπη, την Κλυμένη καιτην Απυμοσύνη.  Όταν ο Αλθαιμένης  πληροφορήθηκε το χρησμό, για να τον αποφύγει, […]

Ονομασίες χωριών επί Τουρκοκρατίας

Η Ρόδος επί Τουρκοκρατίας είχε 44 χωριά και αρκετούς συνοικισμούς. Κάποια από αυτά πήραν το όνομα τους από Κατακτητές, από εύπορες οικογένειες, από την τοποθεσία και το διατηρούν μέχρι σήμερα. Κάποια άλλα χωριά έχουν λάβει νέα ή παρεμφερή ονομασία.

Anastassia the hero of Rhodes

The period of Hippokratia, simultaneously with the battalion of knights fought all the people in order to avoid the conquest of Turks. The warriors had the courage and the brave men and women as well. The knights stood beside the men warriors, took care of them and gave them courage.

Αναστασία, η Ηρωίδα της Ρόδου!

Την περίοδο της Ιπποτοκρατίας, συνάμα με το Τάγμα των Ιπποτών, πολεμούσε και ολόκληρος ο λαός για να γλυτώσει από την κατάκτηση των Τούρκων. Οι πολεμιστές ήταν στολισμένοι με ανδρεία και θάρρος, μα ο ηρωισμός δεν έλειπε και από τις γυναίκες. Στέκονταν δίπλα από τους άνδρες πολεμιστές, τους φρόντιζαν και τους ενθάρρυναν.

Diagoras the Periodonikis

The famous as invincible boxer of the entire world, Diagoras came from an athletic family, the family of Diagoridon. Diagoras struggled in the name of gods and never in any match failed.

Διαγόρας ο Περιοδονίκης

Γνωστός ως ο ανίκητος πυγμάχος όλου του Κόσμου, ο Διαγόρας καταγόταν από οικογένεια αθλητών, την οικογένεια των Διαγοριδών. Ο Διαγόρας αγωνιζόταν πάντα στο όνομα των Θεών και δεν ηττήθηκε ποτέ και σε κανέναν αγώνα.

The battalion of Knights in Rhodes

As it was said there were a lot of races that was installed in Rhodes, so the Ioannitis Knights arrived in the island from Cyprus, looking for a new shelter for their battalion. For the conquerer of Rhodes Magistros Fuk de Villare and Vin Vinioi cooperated in asking money aid from England and France.

Το Τάγμα των Ιπποτών στη Ρόδο

Όπως φημολογείται για πολλές φυλές που εγκαταστάθηκαν στη Ρόδο, έτσι και για τους Ιωαννίτες Ιππότες λέγεται πως έφτασαν στο νησί από την Κύπρο, αναζητώντας νέο καταφύγιο για το Τάγμα τους. Για την κατάληψη της Ρόδου, συνεργάστηκαν ο τότε μάγιστρος  Φούλκ de Villaret και ο Βιν Βινιόλι, ζητώντας χρηματική βοήθεια από την Αγγλία και τη Γαλλία.