Τι απάντησε η ΔΕΔΔΗΕ στο σωματείο εργαζομένων της ΔΕΗ “ΖΕΥΣ” για τα Μπλακ αουτ

«Αξιότιμοι Κύριοι,
Σε απάντηση της παραπάνω επιστολής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στις 09.11.2018 και ώρα 10.17, συνέβη γενική διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηλεκτρικό Σύστημα (ΗΣ) της Ρόδου, η οποία αποκαταστάθηκε σταδισκά, από τις 10.57 ως και τις 13.07.

Στις 17.11.2018 και ώρα 14.14, εν μέσω κακοκαιρίας, συνέβη νέα γενική διακοπή στο ΗΣ Ρόδου, η οποία αποκατάσταθηκε σταδιακά από τις 14.30 έως και τις 17.52.

Όπως γνωρίζετε, σχετικά πρόσφατα (εντός 7ου 2018) και προς ενίσχυση του ΗΣ της Ρόδου με πρόσθετη ισχύ 119,7 MW, εντάχθηκε ο νέος ΘΗΣ Ν. Ρόδου, ο οποίος διαθέτει επτά (7) Μονάδες, ισχύος 17,1 MW εκάστη. Όλες οι νέες Μονάδες του νέου ΘΗΣ Ν. Ρόδου βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, με συναίσθηση της ευθύνης και προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια των υπόψη συμβάντων, συνέστησε Ειδική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εξειδικευμένα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ, της ΔΕΗ και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, με στόχο να ληφθούν τυχόν πρόσθετα μέτρα διασφάλισης της αξιοπιστίας του συστήματος το συντομότερο δυνατόν.

Σε ό,τι αφορά την αντιστάθμιση της παραγόμενης από το σύστημα αέργου ισχύος, όπως προέκυψε από τις εξειδικευμένες μελέτες που εκπονήθηκαν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) κατόπιν ανάθεσής τους από τον ΔΕΔΔΗΕ, αυτή επιτυγχάνεται με την κατάλληλη διαχείριση των Μονάδων παραγωγής σε συνδυασμό με μέτρα χαμηλού κόστους που ήδη υλοποιήθηκαν. Πλέον των υπόψη μέτρων η εγκατάσταση πηνίων αντιστάθμισης αέργου ισχύος, η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί, θα διευκολύνει τη διαχείριση του συστήματος σε καταστάσεις χαμηλών φορτίων και θα ενισχύσει περαιτέρω τα περιθώρια ασφάλειάς του.

Ως προς το ζήτημα διασφάλισης της επάρκειας παραγωγικού δυναμικού των ΗΣ των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) κατά την επερχόμενη θερινή περίοδο, ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, έχει θέσει αρμοδίως υπόψη της ΡΑΕ τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα, σε συνεργασία και με τη ΔΕΗ, ως θερμικό παραγωγό των ΜΔΝ.

Οι Γραμμές Μεταφοράς του ΗΣ της Ρόδου μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μελετών και Κατασκευών Νέων Έργων Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ και δεν έχουν εντοπιστεί λάθη ή παραλείψεις.
Ωστόσο ανάγκη για μικρής κλίμακας βελτιώσεις είναι λογικό να προκύπτει κατά τη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς, ειδικά μετά τις αλλαγές μείζονος κλίμακας που έλαβαν χώρα στο ΗΣ Ρόδου.

Όπως φαίνεται από την κατ’ αρχήν διερεύνηση των πρόσφατων συμβάντων, αυτά σχετίζονται με παράγοντες που δεν αναμένονται κατά την καλοκαιρινή περίοδο, κατά την οποία επικρατούν γενικά καλές καιρικές συνθήκες και τα φορτία είναι υψηλά. Ο ΔΕΔΔΗΕ, με βάση το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής, που αναμένεται ότι θα έχει στη διάθεσή του το αργότερο ως το τέλος 12ου 2018, θα εφαρμόσει από την πλευρά του οποιαδήποτε βελτίωση κριθεί αναγκαία για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία του ΗΣ