Υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή καταρτιζομένων στη Σχολή Μετεκπαίδευσης Ρόδου

Έως 24-11-2014 η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή καταρτιζομένων στη Σχολή Μετεκπαίδευσης Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού για την περίοδο 2014-2015…

Σύμφωνα με την προκήρυξη του Υπουργείου Τουρισμού για την σχόλη Μετεκπαίδευσης Ρόδου προκηρύσσονται:

1. Ένα τμήμα Εστιατοριακής Τεχνικής ή Μπαρ Οινογνωσίας

2. Ένα τμήμα Μαγειρικής Τέχνης ή Μαζικής Παραγωγής Φαγητών

Στα ως άνω τμήματα οι Μετεκπαιδευόμενοι θα είναι από 10 έως 25 άτομα ανά τμήμα.

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι απασχολούμενοι στις παραπάνω επιχειρήσεις και θέσεις θα πρέπει:

α. Να έχουν τριετή (3ετή) τουλάχιστον προϋπηρεσία στο επάγγελμα, η οποία να αποδεικνύεται από τα βιβλιάρια των ενσήμων τους ή ατομικό δελτίο ασφάλισης ΙΚΑ.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία τουλάχιστον 350 ημερομίσθια, (ανεξάρτητα σε ποιο από τα τρία (3) έτη έχουν

πραγματοποιηθεί) ή από 100 ημερομίσθια (ένσημα) ανά έτος την τελευταία τριετία (σύνολο ενσήμων: 300), ως εξής:

• 07-11-2011 – 06-11-2012

• 07-11-2012 – 06-11-2013

• 07-11-2013 – 06-11-2014

Προκειμένου για εγγραφή στα τμήματα Μετεκπαίδευσης Αθήνας, θα λαμβάνεται υπόψη η μόνιμη κατοικία των υποψηφίων, κατά προτεραιότητα στην περιοχή της Αττικής, αποδεικνυόμενη αρμοδίως.

β1. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού). Ισχύει για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980.

β2. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου 3τάξιου Γυμνασίου. Ισχύει για όσους αποφοίτησαν μετά το 1981, σύμφωνα με το Π.Δ. 739/01-08-1980.

β3. Οι υποψήφιοι κάτοχοι των παραπάνω τίτλων από το εξωτερικό (Έλληνες, Έλληνες το γένος, αλλοδαποί) για τη συμμετοχή τους υποχρεούνται να καταθέσουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2΄ από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, καθώς και ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου.

γ. Για τους πρόσκαιρα άνεργους, η διάρκεια ανεργίας από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος να μην υπερβαίνει τους 6 ½ μήνες (δηλαδή ανεργία από 01-06-2014 έως 15-12-2014).

δ. Να είναι ηλικίας έως 55 ετών.

ε. Να έχουν επιλεγεί από τις Επιτροπές, οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με το Ν.1077/80 άρθρο 14 παρ. 1.

στ. Ο υποψήφιος, να έχει ολοκληρώσει ή νομίμως απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Υποβολή Δικαιολογητικών

Όσοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις φοίτησης, θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 07/11/2014 μέχρι και 24/11/2014 και ώρα 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ

α. Αίτηση εγγραφής (Παρέχεται από την Υπηρεσία, στο Ξενοδοχείο «ΘΕΡΜΑΙ», Αλεξάνδρου Διάκου 1, Τ.Θ.456, Τ.Κ.85 100, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στο www.mintour.edu.gr)

β. Αποδεικτικό Σπουδών.

• Οι αποφοιτήσαντες Δημοτικού σχολείου μέχρι το 1980, απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αποφοιτήσαντες από Γυμνάσιο ή Λύκειο ή εξατάξιο Γυμνάσιο θα προσκομίσουν τον τίτλο αποφοίτησης προκειμένου να μοριοδοτηθούν.

• Οι αποφοιτήσαντες 3τάξιου Γυμνασίου από το 1981 και εφεξής, απολυτήριο 3τάξιου γυμνασίου σύμφωνα με το Π.Δ. 739/01-08-1980.

γ. Αστυνομική ταυτότητα (και από τις δύο όψεις) ή πιστοποιητικό γεννήσεως.

δ. Όλα τα βιβλιάρια ενσήμων του Ι.Κ.Α. ή ατομικά δελτία ασφάλισης ΙΚΑ, ή

Συγκεντρωτική Κατάσταση, για την απόδειξη της προϋπηρεσίας.

ε. Μία (1) φωτογραφία.

στ. Αναγγελία πρόσληψης ή κάρτα εργασίας του Ν.Δ. 2656/53 (ΦΕΚ 299/Α΄) και 763/70 (ΦΕΚ 283/Α΄) ή σύμβαση εργασίας του Π.Δ. 156/94 (ΦΕΚ 104/Α΄) ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την απόδειξη της ειδικότητας στο επάγγελμα.

ζ. Έλληνες, Έλληνες το γένος, αλλοδαποί με τίτλο σπουδών αποκτηθέντα στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλουν ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

• Βεβαίωση των αρµοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας για την Ισοτιµίακαι την Αντιστοιχία του τίτλου σπουδών µε αυτούς των Ελληνικών σχολείων. Για τη χορήγηση των βεβαιώσεων αυτών αρµόδιες είναι οι κατά τόπους ∆ιευθύνσεις ή Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας. Προκειµένου περί Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών Εξωτερικού, αρµόδιο είναι το Τµήµα Ισοτιµιών και Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων, ∆/νση κατάρτισης E.O.Π.Π.Ε.Π (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34, Ν. Ιωνία, τηλ. 210 2709000, 210 2709175, 210 2709183.

• Επίσης θα πρέπει να προσκοµίσουν Βεβαίωση Ελληνοµάθειας επιπέδου Β2 (από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας – τηλ. 2310 459101 – ή αντίστοιχο πιστοποιητικό από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης – τηλ. 2310 997571 ή 2310 997576 ή αντίστοιχο του ∆ιδασκαλείουΝέας Ελληνικής ώς Ξένης Γλώσσας του Πανεπιστηµίου Αθηνών – τηλ. 210 7277672 ή 210 7277331.

• Οι υποψήφιοι Έλληνες το γένος ή υπήκοοι χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί υπήκοοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό γέννησης ξενόγλωσσο, θα συνοδεύεται µε επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών.

η. Πιστοποιητικά τουλάχιστον καλής γνώσης Αγγλικής, όσοι διαθέτουν, για τις ειδικότητες: Λειτουργίας Υποδοχής, Εστιατοριακής Τεχνικής και Οροφοκομίας ή Γαλλικής για τις ειδικότητες: Μαγειρικής Τέχνης και Ζαχαροπλαστικής Τέχνης, σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προκήρυξης), για την απαλλαγή από την παρακολούθηση της Ξένης Γλώσσας (Αγγλικής ή Γαλλικής κατά περίπτωση).

Εάν ο υποψήφιος είναι άνεργος, τότε θα υποβληθεί και αντίγραφο της καταγγελίας σύμβασης της εργασίας του.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ την επίσημη προκήρυξη του Υπουργείου Τουρισμού ή επικοινωνήστε 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στα τηλέφωνα:

Της Σχολής Μετεκπαίδευσης Ρόδου 2241074445-6
Του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου 2241032220