Σύγκληση ΣΟΠΠ Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών

ΣΧΕΤ  :α) Το άρθρο 160 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της  αυτοδιοίκησης  και  της  αποκεντρωμένης  διοίκησης  – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β) Το  ΓΓ3/13-01-2011  έγγραφο  της  Γενικής  Γραμματείας  Πολιτικής  Προστασίας «Λειτουργία  Συντονιστικών  Οργάνων  Πολιτικής  Προστασίας  μετά  την  εφαρμογή  του

Προγράμματος  «Καλλικράτης»

γ) Το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας  και λοιπές  διατάξεις» (ΦΕΚ 102 τευχ. Α’)

δ) Η υπ’ αριθ.  οικ. 79/13-01-2011  ΠΝΑ/Γενική Δνση Εσωτερικής Λειτουργίας/Δνση Διοίκησης/Τμ. Προσωπικού  απόφαση  «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών – Ανάθεση τομέων αρμοδιοτήτων»

ε) Η  υπ.  αρ.  330/2011  (ΦΕΚ  Β  408/16-3-2011)  απόφαση  Περιφερειάρχη  Νοτίου  Αιγαίου  περί  μεταβίβασης  εξουσίας  υπογραφής  «με  Εντολή  Περιφερειάρχη»   στον  Αντιπεριφερειάρχη  Φώτη  Χατζηδιάκο

στ) Η  υπ.  αρ.   49/18-2-2013/ΠΠ  απόφαση  του Αντιπεριφερειάρχη  Δωδ/σου     «Τροποποίηση  απόφασης  ορισμού  εκπροσώπων   πολιτικής  προστασίας  λόγω  αντικατάστασης  εκπροσώπων Περιφερειακών  Ενοτήτων  Κω,  Καλύμνου  και  Καρπάθου  για  συμμετοχή  στο  Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής  Ενότητας  Δωδ/σου  και  στα  αντίστοιχα Συντονιστικά Τοπικά  Όργανα  Δήμων»  

ζ) Η υπ’ αρ.  1470/11-3-2014   εγκύκλιος  της  Γενικής  Γραμματείας  Πολιτικής  Προστασίας  «Σχεδιασμός  και  δράσεις  Πολιτικής  Προστασίας  για  την  αντιμετώπιση  κινδύνων  λόγω  των  δασικών  πυρκαγιών».

Σας γνωρίζουμε ότι  επειδή διανύουμε την   αντιπυρική περίοδο του 2014  και λαμβάνοντας υπόψη:

1) Την υπ. αριθμ. πρωτ. 3905/20-6-2014 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.

2) Την υπ. αριθμ. πρωτ. 43752/24-6-2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

σ υ γ κ α λ ε ί τ α  ι

το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας  Περιφερειακής  Ενότητας  Δωδεκανήσου  στις 2  Ιουλίου  2014,  ημέρα  Τετάρτη,  και ώρα 12.00  μ.μ.  στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου  (Πλ. Ελευθερίας 1, Διοικητήριο,  ΤΚ 85100 Ρόδος).

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν :

 1. Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Φώτης Χατζηδιάκος ως Πρόεδρος.
 2. Από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δρακιού Μιχαήλ.
 3. Ο Πρόεδρος της  Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων   Νοτίου  Αιγαίου/ Τοπικό Παράρτημα  Δωδεκανήσου κ. Ευστάθιος Κουσουρνάς ή εκπρόσωπός του.
 4. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
 5. Ο Προϊστάμενος  της  Δνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 6. Ο Διοικητής της 95 ΑΔΤΕ Υπτγος κ. Αλκιβιάδης Στεφανής ή  εκπρόσωπός  του.
 7. Οι Διευθυντές  των  Α’  και  Β’ Αστυνομικών  Διευθύνσεων  Δωδεκανήσου  ή  εκπρόσωποί  τους.
 8. Ο Λιμενάρχης  του  Κεντρικού Λιμεναρχείου  Ρόδου ή  εκπρόσωπός  του.
 9. Ο Διοικητής  Πυροσβεστικών  Υπηρεσιών  νομού  Δωδεκανήσου Πύραρχος κ. Χρήστος Γκολφίνος .
 10. Ο  Γενικός  Δντης  Δασών  &  Αγροτικών  Υποθέσεων  της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου  και  η Προϊσταμένη της  Δνσης  Δασών Δωδ/σου.
 11. Ο  Δντης  Τεχνικών  Έργων  Δωδ/σου της ΠΝΑ κ. Διακομιχάλης Εμμανουήλ.
 12. Ο Γενικός Δντης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΝΑ κ. Χριστοφάκης  Ιωάννης ή εκπρόσωπός  του.
 13. Εκπρόσωποι του ΕΚΑΒ Ρόδου και του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Ρόδου.
 14. Εκπρόσωποι Εθελοντικών Οργανώσεων  Νομού Δωδεκανήσου:
 • Ο Πρόεδρος του Σώματος Eθελοντών Σαμαρειτών & Διασωστών  του ΕΕΣ Περιφερειακού Τμήματος Ρόδου.

 • Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ραδιοσυχνότητας Πολιτών CB  Δωδ/σου.

 • Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δωδ/σου.

 • Ο Πρόεδρος του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Οδηγών Οχημάτων εκτός Δρόμου.

 • Οι Πρόεδροι της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Βόρειας  και  Νότιας Δωδ/σου.

 • Ο Πρόεδρος  της  Λέσχης  4Χ4  Ρόδου.

 • Ο Πρόεδρος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων της Περιφερειακής Εφορίας Δωδ/σου.

 • Ο Πρόεδρος  του  Σωματείου  Εθελοντών  Πολιτικής  Προστασίας  Αστυπάλαιας.

 • Ο Πρόεδρος  της  Λέσχης  4Χ4  Κω.

 • Ο Πρόεδρος της  Λέσχης  Ελλήνων  Καταδρομέων  νήσου  Κω.

 • Ο Πρόεδρος  των  Ελλήνων  Διασωστών  Κω.

 • Ο Πρόεδρος  της  Εθελοντικής  Οργάνωσης  Πυρόσβεσης  &  Διάσωσης  Δήμου  Καρπάθου.

 • Ο Πρόεδρος της Εθελοντικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών Σαλάκου ή εκπρόσωπός του.

Επιπλέον, καλούνται να συμμετάσχουν:

 1. Οι Δήμαρχοι των  δήμων  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων  Ρόδου, Κω, Καλύμνου  και  Καρπάθου  ή  εκπρόσωποί  τους.
 2. Εκπρόσωπος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου κ. Αργύρης Ηλίας
 3. Ο  Γενικός  Δντης  Περιφερειακής Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  της  ΠΝΑ  ή  εκπρόσωπός  του.
 4. Ο Γενικός  Δντης  Ανάπτυξης  της  ΠΝΑ  ή  εκπρόσωπός  του.
 5. Ο  Δντης  Μεταφορών  Δωδ/σου  ΠΝΑ  ή  εκπρόσωπός  του.
 6. Ο Προϊστάμενος  του  Τμ.  Περιβάλλοντος  &  Υδροοικονομίας  Δωδ/σου  ΠΝΑ  ή  εκπρόσωπός  του.
 7. Η  Δντρια  Διοικητικών  &  Οικονομικών  Υπηρεσιών  Δωδ/σου  της  ΠΝΑ.
 8. Η Προϊσταμένη της ΚΒ’ Εφορείας Προϊστορικών  και  Κλασικών  Αρχαιοτήτων  ή εκπρόσωπός  της.
 9. ΕκπρόσωποςΠΣΕΑ Δωδ/σου της ΠΝΑ  κ. Καλημερίδης Κων/νος.
 10. Ο Δ/ντης του ΟΤΕ  Δωδ/σου ή εκπρόσωπός του.
 11. Ο Πρόεδρος  του  ΤΕΕ  Δωδ/σου
 12. Ο  Πρόεδρος  του  Σωματείου  Ιδιοκτητών  χωματουργικών  μηχανημάτων  Ρόδου
 13. Ο  Πρόεδρος  της  Ένωσης  Ταξί  Ρόδου
 14. Οι Πρόεδροι των  Ενώσεων  Ξενοδόχων  Δωδ/σου  ή εκπρόσωποί  τους.
 15. Εκπρόσωπος  της  Ιεράς  Μητρόπολης  Ρόδου
 16. Εκπρόσωποι των κρατικών Αερολιμένων  Ρόδου,  Καλύμνου,  Κω  και  Καρπάθου.
 17. Ο Πρόεδρος της Αερολέσχης Ρόδου ή εκπρόσωπός του.

Σκοποίτης συνεδρίασης είναι ο συντονισμός και η συνεργασία των φορέων στην εκτέλεση των έργων που έχουν άμεση σχέση με την πρόληψη και αντιμετώπιση ενδεχόμενων  πυρκαγιών στο νομό, πλέον αυτών που αποφασίστηκαν στην από 8-4-2014 συνεδρίαση του ΣΟΠΠ.

Ημερήσια διάταξη θεμάτων όπως το Παράρτημα «Α».

Το  κόστος  μετακίνησης και  διαμονής  θα  βαρύνει  τις οικείες  υπηρεσίες  των  συμμετεχόντων.

         Ε. Π.

                  Ο Αντιπεριφερειάρχης  Δωδεκανήσου

         Φώτης Χατζηδιάκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “A”

ΔΝΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΩΔ/ΣΟΥ

Ρόδος,    08   Απριλίου    2014

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 • Εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μας καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

 • Μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο και ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας από τους αγρότες-κτηνοτρόφους- μελισσοκόμους για τις εργασίες που θα εκτελούν στην ύπαιθρο σε συγκεκριμένες ώρες και περιοχές κατόπιν εδικής άδειας.

3.       Συντονισμός δράσεων για την  βελτίωση-συντήρηση δασικού – οδικού δικτύου.

         Ε. Π.

                 Ο Αντιπεριφερειάρχης  Δωδεκανήσου

         Φώτης Χατζηδιάκος

               

Pin It on Pinterest