Σε ανοιχτή δημοπρασία τα πόστα στις παραλίες της Ρόδου

O Αντιδήμαρχος Ρόδου

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό (δημοπρασία) η εκμίσθωση των παραλιακών χώρων των Δημοτικών Ενοτήτων Ρόδου, Καλλιθέας, Ιαλυσού, Αρχαγγέλου που αναφέρονται στο παράρτημα της αναλυτικής διακήρυξης δημοπρασίας, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, ομπρελών, τροχήλατου – αυτοκινούμενου ή συρόμενου – αναψυκτηρίου κ.τ.λ.).

Η δημοπρασία θα είναι δημόσια και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του δημαρχείου, Δ/νση Πλατεία Ελευθερίας 1 στη Ρόδο,

την 25η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα όπως παρακάτω

Ώρα ανά Δημοτική Ενότητα:

9.00 π.μ. Δ.Ε. Ρόδου

11.00 π.μ. Δ.Ε. Ιαλυσού

12.00 μ. Δ.Ε. Καλλιθέας

12.30 μ.μ. Δ.Ε. Αρχαγγέλου

Α. Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται έως 31/12/2016.

Β. Οι προτιθέμενοι να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, για να γίνουν δεκτοί σε

αυτή, θα πρέπει να προσκομίσουν:

 1. Εγγυητική Επιστολή ύψους 30% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης για τους χώρους που δημοπρατούνται για την τοποθέτηση ομπρελών και καντινών και Εγγυητική επιστολή ύψους 50% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης για τους χώρους που δημοπρατούνται για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής, με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής για τον διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρουν τη θέση ( πόστο) για το οποίο θα χρησιμοποιηθούν.

 1. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Ρόδου σύμφωνα με το άρθρο 285 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006)

 2. Φορολογική Ενημερότητα για χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο.

 3. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ).

 4. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς την Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΡΜ ΑΕ)

 5. Ειδικά για όσους ενδιαφέρονται να μισθώσουν χώρο για την εκμετάλλευση θαλασσίων μέσων αναψυχής απαιτείται η υποβολή ακριβούς και θεωρημένου από την αρμόδια Λιμενική Αρχή αντιγράφου της αίτησης που υπέβαλαν για τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων σύμφωνα με το άρθρο 22 της ΥΑ 313/1999 (Γενικός Κανονισμός Λιμένα 20).

 6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.

 7. Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή Κ/Ξ.

Για κάθε δημοπρατούμενη θέση απαιτούνται ξεχωριστά δικαιολογητικά.

Πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου στο τηλέφωνο 22413 63235. Αντίτυπα των τευχών της αναλυτικής διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.rhodes.gr στην ενότητα διαγωνισμοί προκηρύξεις

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον Δήμο.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου

Έχοντας υπ’ όψιν:

α) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 2, 13, 15 και 31 και το Π.Δ. 270/1981.

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ) το Ν.3852/2010

δ) την υπ’ αρ. 83/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2015-2016 και παραπέμφθηκε στην Οικονομική Επιτροπή ο καθορισμός των όρων της δημοπρασίας, σύμφωνα με το αρ. 72 του Ν.3852/2010.

ζ)την απόφαση Δημάρχου Ρόδου αρ.3042/15-9-2014 περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων αντιδημάρχων και 1322/15-5-2015 περί ορισμού και ανάθεσης πρόσθετων αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχου.

η) Την υπ’ αριθμ 120/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος (σε παραλίες αρμοδιότητας της Ε.Τ.Α.Δ., όπως περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας.

Άρθρο 1

Περιγραφή χώρων παραχώρησης –Ελάχιστο όριο προσφοράς

Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος καθώς και το ελάχιστο όριο προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΔ

ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Τιμές εκκίνησης

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΟΣΤΟ

ΕΙΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΤΙΜΗ

Δ.Ε.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

1ο

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

8.800,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

2ο

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

8.800,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

3ο

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

4.400,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

4ο

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

4.400,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

5ο

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

4.400,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

6ο

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

4.400,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

7ο

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

500,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

8ο

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

4.400,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

9ο

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

4.400,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

10ο

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

4.400,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

1

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

3.850,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

2

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

3.850,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

3

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

3.850,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

4

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

3.850,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

5

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

3.850,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

6

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

3.850,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

7

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

3.850,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

8

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

3.850,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

9

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

3.850,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

10

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

3.850,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

11

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

3.850,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

12

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

3.850,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

13

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

3.850,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

14

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

3.850,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

15

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

3.850,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

16

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

3.850,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 1ο

1

Θ.Μ.Α.

3.200,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 2ο

2

Θ.Μ.Α.

7.000,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 3ο

3

Θ.Μ.Α.

7.000,00 €

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ

Τιμές εκκίνησης

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΤΙΜΗ

Δ.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

1.500,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΒΡΑΧΟΣ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

1.500,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΜΑΕΣΤΡΟ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

1.500,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΚΑΛΥΒΑ 1

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

1.500,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΚΑΛΥΒΑ 2

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

1.500,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

AREA BLUE

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

1.500,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ 1

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

1.500,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ 2

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

1.500,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ 3

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

1.500,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΚ 1

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

1.500,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΚ 2

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

1.500,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΚ 3

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

1.500,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΟΚΕΑΝΙΣ1

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

1.500,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΛΗΤO

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

1.500,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 1

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

1.500,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΚΑΨΗΣ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

1.500,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΡΟΔΟΣ ΠΑΛΛΑΣ 1

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

1.500,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΡΟΔΟΣ ΠΑΛΛΑΣ 2

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

1.500,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ 1

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

1.500,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ 1

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

1.500,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ 2

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

1.500,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

1.800,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

1.800,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΚ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

1.800,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

1.800,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΚΟΣΤΑ ΜΑΡΕ (COSTA MARE)

Θ.Μ.Α.

3.250,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΜΠΙΚΙΝΙ

Θ.Μ.Α.

2.100,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΚ (OLYMPIC)

Θ.Μ.Α.

3.200,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΣΕΡΑΤΟΝ (SHERATON)

Θ.Μ.Α.

3.250,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΚΑΨΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ

Θ.Μ.Α.

3.250,00 €

ΙΑΛΥΣΟΥ

Για το πόστο στην τοποθεσία ΟΚΕΑΝΙΣ 1 έχει κατατεθεί αίτηση προτιμησιακού δικαιώματος. Προτείνεται η πλειστηρίαση του πόστου υπό αίρεση έως ότου αποφανθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, επί του αιτήματος.

ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Τιμές εκκίνησης

Περιοχή

ΠΟΣΤΟ

ΕΙΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΤΙΜΗ

Δ.Ε.

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

ΒΙΓΛΑ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

1.300,00 €

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

ΤΡΑΓΑΝΟΥ 1

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

2.500,00 €

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

ΤΡΑΓΑΝΟΥ 2

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

2.500,00 €

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

ΤΡΑΓΑΝΟΥ 3

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

2.500,00 €

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

ΤΡΑΓΑΝΟΥ 4

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

2.500,00 €

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΕ ΡΟΔΟΥ

Τιμές εκκίνησης

ΠΟΣΤΟ

ΕΙΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΤΙΜΗ

Δ.Ε.

ΕΛΛΗ

ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ

Θ.Μ.Α.

1.200,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ

ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ

Θ.Μ.Α.

2.500,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Θ.Μ.Α.

1.200,00€

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

1

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

2

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

3

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

4

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

5

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

6

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

7

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

8

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

9

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

10

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

11

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

12

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

13

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

14

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

15

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

16

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

17

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

18

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

19

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

20

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

21

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

22

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

23

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

24

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

25

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

26

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

27

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

28

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

29

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

30

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

31

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

32

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

33

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

34

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

35

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

36

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

37

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

38

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

39

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

40

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

41

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

42

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

43

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

44

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

45

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

46

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

47

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

48

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

49

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

50

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

51

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

52

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

53

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

54

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

55

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

56

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

57

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

58

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

59

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

60

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

61

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

62

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

63

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

64

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

65

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

66

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

67

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗ -ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ

68

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

ΚΡΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΞΕΝ. SIRENE

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

4.000,00 €

ΡΟΔΟΥ

Όπου Θ.Μ.Α. = Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής.

Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, πλην των παραπάνω αναφερόμενων ανά περιοχή, επιφέρει τις κυρώσεις που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τον αιγιαλό και την παραλία, την όχθη και την παρόχθια ζώνη μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

Άρθρο 2

Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου στις 25/4/2016 και ώρα έναρξης 9:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 120/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου όπως παρακάτω:

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 25/4/2016, ημέρα Δευτέρα

Τόπος: Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Κτίριο Δήμου) πλατεία Ελευθερίας

Ώρα διεξαγωγής διαγωνισμού ανά Δημοτική Ενότητα:

9.00 π.μ. Δ.Ε. Ρόδου

11.00 π.μ. Δ.Ε. Ιαλυσού

12.00 μ. Δ.Ε. Καλλιθέας

12.30 μ.μ. Δ.Ε. Αρχαγγέλου

Σε περίπτωση ενστάσεων ή μη προσέλευσης ενδιαφερομένων η δημοπρασία θα επαναληφθεί εντός 7 ημερών την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Άρθρο 3

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και διεξάγεται κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η δέσμευση αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή, πριν την ενάρξεως της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Ο μισθωτής έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή.

Μετά τη λήξη της μίσθωσης δεν επιτρέπεται η παραμονή του μισθωτή στον παραχωρηθέντα χώρο.

Άρθρο 4

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ικανά για δικαιοπραξία.

Άρθρο 5

Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 6

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα κατωτέρω δικαιολογητικά :

 1. Εγγυητική επιστολή ύψους 30% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης για τους χώρους που δημοπρατούνται για την τοποθέτηση ομπρελών και καντινών και Εγγυητική επιστολή ύψους 50% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης που δημοπρατούνται για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής , με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής για τον διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρουν τη θέση (πόστο) για το οποίο θα χρησιμοποιηθούν.

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ρόδου και θα αναγράφεται: α) η ημερομηνία έκδοσης, β) ο εκδότης, γ) ο αριθμός εγγύησης, δ) η σχετική απόφαση διακήρυξης και η ημερομηνία του διαγωνισμού, ε) το ποσό της εγγύησης, στ) την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού).

 • εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης και διήζησης και αναγνωρίζει την υποχρέωση να καταθέσει απροφάσιστα μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση από τον ΟΤΑ το ποσό που θα ζητηθεί, δηλαδή μέρος ή σύνολο της εγγύησης.

Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει απαραιτήτως, επί ποινή αποκλεισμού, να αναφέρει τα ακριβή στοιχεία της θέσης χώρου που ζητείται προς παραχώρηση μέσω της διαδικασίας δημοπράτησης.

2. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Ρόδου σύμφωνα με το άρθο 285 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006)

3 .Φορολογική Ενημερότητα για χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο.

4.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ).

5.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς την Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΡΜ ΑΕ)

6.Ειδικά για όσους ενδιαφέρονται να μισθώσουν χώρο για την εκμετάλλευση θαλασσίων μέσων αναψυχής απαιτείται η υποβολή ακριβούς και θεωρημένου από την αρμόδια Λιμενική Αρχή αντιγράφου της αίτησης που υπέβαλαν για τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων σύμφωνα με το άρθρο 22 της ΥΑ 313/1999 (Γενικός Κανονισμός Λιμένα 20).

7.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.

8.Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή Κ/Ξ.

Για κάθε δημοπρατούμενη θέση απαιτούνται ξεχωριστά δικαιολογητικά.

Άρθρο 7

Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Άρθρο 8

Κατακύρωση διαγωνισμού – Μισθωτήριο Συμβόλαιο

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη μεγαλύτερη τιμή, από την Οικονομική Επιτροπή.

 • τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την λήψη της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί µε τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη.

 • μισθωτής οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα συνυπογράψει την σύμβαση μίσθωσης και έτσι καθίσταται υπεύθυνος και υπόλογος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον μισθωτή για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση με συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγµα.

Άρθρο 9

Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31/12/2016.

Άρθρο 10

Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα αφορά το τρέχον έτος. Το 50% επί του συνολικού μισθώματος καταβάλλεται στον Ο.Τ.Α κατά την υπογραφή της σύμβασης και αποτελεί προϋπόθεση υπογραφής της σύμβασης.

Το υπόλοιπο του μισθώματος θα πρέπει να καταβληθεί στον Δήμο μέχρι την 31/08/2016.

Άρθρο 11

Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις και στους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου περί παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού.

Άρθρο 12

Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Απαγορεύεται η παραμονή του μισθωτή στους κοινόχρηστους χώρους, μετά τη λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο, της μισθωτικής σχέσης.

Άρθρο 13

Υπεκμίσθωση

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση ή με άλλο τρόπο παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων από τους μισθωτές.

Άρθρο 14

Ευθύνη Δήμου

 • Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.

Επίσης ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι αυτός έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας ή αυθαίρετης τυχόν διακατοχής επί του κτήματος, ούτε, συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μισθώσεως.

Άρθρο 15

Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο θα βαρύνουν τον Δήμο Ρόδου.

Άρθρο 16

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, για το ύψος του κάθε τελικώς επιτευχθέντος μισθώματος και τα στοιχεία του κάθε πλειοδότη και αποστέλλει στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και τα συναφθέντα , σε εκτέλεση του Πρακτικού, αντίγραφα των μισθωτηρίων συμβολαίων.

Άρθρο 17

Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον αντιδήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία αυτή επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ΄ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μόνο έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της ΕΤΑΔ.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

 • επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 18

Ανάκληση παραχώρησης

Η δια της υπογραφής της μισθωτικής σύμβασης παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση/καταγγελία από τον Δήμο Ρόδου για κάθε λόγο που συνιστά ουσιώδη παράβαση τόσο των όρων της μισθωτικής σύμβασης όσο και των όρων παραχώρησης της ΕΤΑΔ προς τον Δήμο Ρόδου.

Άρθρο 19

Τρόπος παραλαβής τευχών Διακήρυξης – Πληροφόρηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου – τμήμα Προσόδων».

Άρθρο 20

Λοιπά

Ρητά επισημαίνεται ότι για τα πόστα που έχει κατατεθεί ή θα κατατεθεί αίτηση προτιμησιακού δικαιώματος αυτά θα δημοπρατούνται υπό αίρεση.

Πρόεδρος και μέλη της επιτροπής διεξαγωγής των δημοπρασιών :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περδίκης Ιωάννης

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ψυλλάκης Βασίλειος

 2. Ξεπαπαδάκη – Παπαδημητρίου Βασιλική

 3. Μουτάφης Δήμος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κορωναίος Ιωάννης

 2. Παλαιολόγου Μιχαήλ

 3. Ατσίδη Ελπίδα

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Ρόδου κος Λιαμής Μιχάλης με αναπληρωματικό τον κ. Χατζησταμάτη Μιχάλη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περδίκης Ιωάννης

Αντιδήμαρχος