Παιδί για όλες τις δουλειές έχει κάνει τον Γιάννη Καμπούρη ο Δήμαρχος Ρόδου – Τον ξαναδιόρισε αντιδήμαρχο

Παιδί για όλες τις δουλειές έχει καταντήσει ο Γιάννης Καμπούρης που ξαναδιορίστηκε πάλι αντιδήμαρχος αυτή τη φορά στις Διοικητικές Υπηρεσίες και αντιδήμαρχος για την Καταπολέμηση Αποκλεισμού των Ρομά .

Ο Γιάννης Καμπούρης όπως φαίνεται θα γυρίσει απο πολλές Αντιδημαρχίες και προεδρίες Οργανισμών, αφού ήταν Πρόεδρος στην ΔΕΥΑΡ, στον ΡΟΔΑ ενώ είχε διατελέσει και αντιδήμαρχος Ηλκετρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Αν και ο Γιάννης Καμπούρης θεωρείται απο τους λίγους αποτελεσματικούς της τρέχουσας Δημοτικής Αρχής είναι αμφίβολο το κατά πόσο προλαβαίνει να παράξει έργο όταν καλείται να υπηρετήσει απο ένα διαφορετικό πόστο.

Παράλληλα με τον διορισμό του Γιάννη Καμπούρη ορίστηκαν και 2 νέοι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι

Αναλυτικά οι αποφάσεις και οι αρμοδιότητες:

-Ορισε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Ιωάννη Καμπούρη ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ, από την κατά το Νόμο δημοσίευση της παρούσης, έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής θητείας, στις 31.12.2023, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες, που είναι αμεταβίβαστες.

-την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και εύρυθμη λειτουργία  της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Άρθρο 09 του ΟΕΥ) και συγκεκριμένα του Τμήματος Διοίκησης, του Τμήματος Δημοτικού συμβουλίου και συλλογικών οργάνων, του Τμήματος Μισθοδοσίας και του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

– την υπογραφή εγγράφων και διοικητικών πράξεων που απαιτούν υπογραφή αιρετού προϊσταμένου της Διεύθυνσης, πλην όσων αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων (συμβάσεων, μετατάξεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων, μισθολογικής εξέλιξης, συνταξιοδοτήσεων, αποχωρήσεων, προσλήψεων, κ.λπ.), που υπογράφονται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, κατά τη νομοθεσία.

– την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων, την βελτίωση της αποδοτικότητάς τους με χρήση ψηφιακών εργαλείων και το συντονισμό των οριζόντιων ενεργειών τους, προς όλες τις οργανικές μονάδες του Δήμου.

-την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και μέριμνα των ενεργειών & προγραμμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Δήμου, για την καταπολέμηση αποκλεισμού ΡΟΜΑ, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τα προγράμματα της Ελληνικής Πολιτείας.

-Ορισε τον Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας κύριον Βασίλειο Παπαοικονόμου ως αρμόδιο Εντεταλμένο Σύμβουλο Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ με εξουσιοδότηση υπογραφής, ως ακολούθως:

-Στη Δημοτική Ενότητα Αφάντου για την υπογραφή, την εποπτεία και τον συντονισμό, προκειμένου να:

·           μεριμνά για την καλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένες στην επικράτεια της δημοτικής ενότητας.

·           παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών, που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.

·           μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, που βρίσκονται στην δημοτική ενότητα.

·           εποπτεύει το προσωπικό που υπηρετεί στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και συνεργάζεται με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.

·           εποπτεύει, παρακολουθεί και συντονίζει την επιχειρησιακή λειτουργία συνεργείων και εξοπλισμού, στην εν λόγω δημοτική ενότητα, για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητα του πολίτη.

·           συνεργάζεται με τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, της επικράτειας της δημοτικής ενότητας, για την κάλυψη των αναγκών τους.

·           ορίζεται αναπληρωτής του Δημάρχου – Ληξιάρχου, στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου, με την αρμοδιότητα υπογραφής ληξιαρχικών πράξεων, και επικύρωσης αντιγράφων αυτών, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, ως Ληξιάρχου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο ορισμένος από το Δήμαρχο Ληξίαρχος, με ΦΕΚ.

·           υπογράφει κάθε έγγραφο, που αφορά τη δημοτική αρχή, και ενέργειες ή διοικητικές πράξεις των Αποκεντρωμένων Τμημάτων, στην επικράτεια της ενότητας, πλην των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και πιστοποιητικών δημοτολογίου, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, των αδειών πολιτικών γάμων, και την τέλεση αυτών, της λειτουργίας και διαχείρισης κοιμητηρίων.

-Ορισε  τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αθανάσιο Στάμου ως αρμόδιο Εντεταλμένο Σύμβουλο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΣΕΩΝ με την ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ με εξουσιοδότηση υπογραφής, για:

-την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και συντονισμό καθώς και την υπογραφή των αποφάσεων και εγγράφων που αφορούν στη λειτουργία των Κοιμητηρίων κατά το Άρθρο 22, παρ. 10.4, του ΟΕΥ, του Δήμου Ρόδου.

-τις σχέσεις του Δήμου με την Εκκλησία και τη μέριμνα για πάσης φύσεως εκκλησιαστικά και θρησκευτικά θέματα.

– την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και συντονισμό καθώς και την υπογραφή των αποφάσεων και εγγράφων που αφορούν στη λειτουργία της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των υπαγόμενων σε αυτή Τμημάτων και Γραφείων, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (άρθρο 18).

– τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων ως ακολούθως:

·        μεριμνά για την καλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην επικράτεια της δημοτικής ενότητας

·        παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα

·        μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στην δημοτική ενότητα

·        εποπτεύει το προσωπικό που υπηρετεί στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και συνεργάζεται με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους

·        εποπτεύει, παρακολουθεί και συντονίζει την επιχειρησιακή λειτουργία συνεργείων και εξοπλισμού στην εν λόγω δημοτική ενότητα για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητα του πολίτη

·        συνεργάζεται με τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της επικράτειας της δημοτικής ενότητας για την κάλυψη των αναγκών τους

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest

Share This