Δυνατότητα λειτουργίας με έξοδα των ΟΤΑ κινητών μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας στα νησιά μας

Ανταποκρινόμενος ο Υπουργός Υγείας σε αίτημα και του Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Α. Υψηλάντη για την άμεση δυνατότητα λειτουργίας με έξοδα των ΟΤΑ κινητών μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας, εισάγει στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατάξεις» ειδική διάταξη βάσει της οποίας με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και κάθε άλλου, κατά περίπτωση, συναρμόδιου Υπουργού δύνανται να λειτουργούν Κινητές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας, ως μονάδες των Δ.Υ.Πε ή των Νοσοκομείων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών Υγείας σε περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Με όμοιο τρόπο δύνανται να λειτουργούν Κινητές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και από λοιπά Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α, καθώς και από Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Προϋπόθεση λειτουργίας τους αποτελεί σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Με τον τρόπο αυτό λύνεται ένα πάγιο και μακροχρόνιο νησιωτικό αίτημα για τη λειτουργία αναλόγων κινητών μονάδων και σχετικό αίτημα προμήθειά τους με πόρους που δεσμεύθηκε να διαθέσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Pin It on Pinterest