Επιμορφωτικό Σεμινάριο Βασικού Κύκλου Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων στην Θάλασσα στην Κάλυμνο

Το γραφείο Martinos Maritime βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει πως λάβει χώρα την Παρασκευή  21 και Σαββάτο 22 Φεβρουαρίου το επιμορφωτικό σεμινάριο S.S.O. Σκοπός και στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή γνώσεων σε εκείνους που μπορεί να οριστούν και να εκτελέσουν καθήκοντα και ευθύνες υπεύθυνου ασφαλείας πλοίου (Α.Α.Π.) όπως ορίζεται στο τμήμα Α/2.1.6 (και το τμήμα Α/12) του κώδικα ΙSPS και τμήμα A-VI/5 του κώδικα STCW, όπως τροποποιήθηκε και ιδίως τα καθήκοντα και τις ευθύνες σε σχέση με την ασφάλεια του πλοίου για την εφαρμογή και τη διατήρηση ενός σχεδίου ασφαλείας πλοίου και για την σύνδεση με τον υπεύθυνο ασφάλειας της εταιρείας (C.S.O.) και με τον υπεύθυνο ασφαλείας της λιμενικής εγκατάστασης (Υ.Α.Λ.Ε.).
Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί το επιμορφωτικό σεμινάριο SECURITY TRAINING FOR SEAFARERS WITH DESIGNATED DUTIES. Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να παρέχει τις γνώσεις που απαιτούνται για τους ναυτικούς στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα ασφαλείας σε σχέση με το σχέδιο ασφάλειας πλοίου (ΣΑΠ) για να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου XI-2 της SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε, του κώδικα ISPS, και τμήμα A-VI / 6 του κώδικα STCW, όπως τροποποιήθηκε. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς γνώσεις για να αναλάβει τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της SSP. Αυτή η γνώση θα περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε γνώση των υφιστάμενων απειλών για την ασφάλεια και των μοντέλων την αναγνώριση και τον εντοπισμό όπλων, επικίνδυνων ουσιών και συσκευών την αναγνώριση, χωρίς διακρίσεις, των χαρακτηριστικών και μοντέλων συμπεριφοράς προσώπων τα οποία μπορεί να απειλήσουν την ασφάλεια τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των μέτρων ασφάλειας τις τεχνικές διαχείρισης και ελέγχου πλήθους σχέση με την ασφάλεια των επικοινωνιών γνώση των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης λειτουργία του εξοπλισμού και των συστημάτων ασφάλειας δοκιμές, της βαθμονόμησης και της συντήρησης του εξοπλισμού και των συστημάτων ασφάλειας επιθεώρησης, ελέγχου και τεχνικών παρακολούθησης και τις μεθόδους σωματικής έρευνας προσώπων, προσωπικών ειδών, αποσκευών, φορτίου και εφοδίων πλοίου.
Το Σαββάτο 1 έως και Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014  θα λάβει χώρα το επιμορφωτικό σεμινάριο Βασικού Κύκλου Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων
Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της STCW τμήμα VI/1 και με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του IMO μαθήματα Model 1.19,1.20,1.21,1.23 και αποτελείται από τα ακόλουθα:
•    Προσωπική επιβίωση τεχνικές VI / II
•    Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιάς VI / 1-2
•    Πρώτες βοήθειες VI / 1-3
•    Προσωπική ασφάλεια και κοινωνική ευθύνη VI / 1-4
Στόχος του μαθήματος είναι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να επιδείξει τις ικανότητες του στην επιβίωση στη θάλασσα σε περίπτωση εγκατάλειψης του πλοίου , να ενεργήσει ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, και να αναλάβει αμέσως δράση μόλις συναντήσει ένα ατύχημα ιατρικής ανάγκης. Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι υποχρεωτικό για όλους τους υποψήφιους για το ναυτικό επάγγελμα.
Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα εκδοθούν από τη σημαία της Κύπρου  (1), (2) και Μάλτας (3) και είναι ισότιμα με τα ελληνικά βάσει του Ν. 3153/2003, Ν. 3450/2006, ΠΔ. 216/2007, και του ΠΔ. 79/2012. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία μας.

Pin It on Pinterest