Εκλογές Ρόδος: Ποιοι απο τις παρατάξεις απορρίφθηκαν ή παραιτήθηκαν

ΔΕΝ ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ οι εξής υποψήφιοι:

Σύμφωνα με το άρθ.15 παρ.7 του ν.4804/2021 “Κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος δημοτικής κοινότητας επικυρώνει την υποψηφιότητά του με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012 (Α` 57), περί εκλογής βουλευτών, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για κάθε έννομη συνέπεια, με την οποία δηλώνει ότι:  α) αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα και στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια ή δημοτική κοινότητα, β) δεν στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν και γ) δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 10. Σε περίπτωση μη επικύρωσης της υποψηφιότητας, ο υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται. Όσον αφορά στους πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος δημοτικής κοινότητας επικυρώνει την υποψηφιότητά του με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012 περί εκλογής βουλευτών, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και για όσα προβλέπονται στην παρ. 12 του άρθρου 3 του π.δ. 133/1997 (Α` 121). Η υποβολή της δήλωσης του συνδυασμού στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων από τον επικεφαλής του συνδυασμού υποψήφιο δήμαρχο επέχει, αναλογικά, για τον ίδιο θέση υπεύθυνης δήλωσης για όλα τα παραπάνω για κάθε έννομη συνέπεια. Κατ` εξαίρεση, αντί για την επικύρωση από τους υποψηφίους της υποψηφιότητάς τους, ο επικεφαλής του συνδυασμού μπορεί να επισυνάψει, στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), σχετικά με την αποδοχή της υποψηφιότητας και τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας. Τέλος, σύμφωνα με το άρθ.15 παρ.7 του ν.4804/2021, σε συνδυασμό με τη με αριθμό 939 και ΑΠ.71599/31.8.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (σελ.15), “Σε περιπτώσεις που δεν έχει επισυναφθεί η Υπεύθυνη Δήλωση επικύρωσης της υποψηφιότητας, ο υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται.”.

Στην προκειμένη περίπτωση, οι κάτωθι υποψήφιοι δεν πληρούν τους αναφερόμενους στην αμέσως προηγούμενη σκέψη όρους αναφορικά με την Υπεύθυνη Δήλωση επικύρωσης της υποψηφιότητάς τους. Ειδικότερα:

            α) Ο Σπανός – Παπαγιάννης Αναστάσιος (Τάσος) του Νικολάου και της Δέσποινας, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη δημοτική Ενότητα ΑΦΑΝΤΟΥ του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ”,

            β) η ΜΠΑΚΗ Ευαγγελία (Λίνα) του Ιωάννη και της Βικτωρίας, υποψήφια δημοτική σύμβουλος στη δημοτική Ενότητα ΙΑΛΥΣΟΥ του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ” και

            γ) η ΓΚΙΝΗ Κοκκονιώ του Αντωνίου και της Ελένης, υποψήφια σύμβουλος στη δημοτική Κοινότητα ΚΟΣΚΙΝΟΥ του Δήμου ΡΟΔΟΥ με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ”,

δεν υπέβαλαν, δια του επικεφαλής της άνω παράταξης και κατ’ εφαρμογή του άρθ.15 παρ.7 τελ.εδ. του ν.4804/2021, υπεύθυνη δήλωση με το απαιτούμενο από το νόμο ως άνω περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση και των τριών ως άνω υποψηφίων του συνδυασμού “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ” τα αρχεία υπεύθυνης δήλωσης που επισυνάφθηκαν στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων για λογαριασμό καθενός εκ των άνω τριών υποψηφίων, έφεραν μεν τον τίτλο “Υπεύθυνη Δήλωση”, πλην όμως, κατά την προσπάθεια “ανοίγματος” καθενός εξ αυτών εμφάνιζαν ένδειξη “σφάλμα – η φόρτωση του εγγράφου pdf απέτυχε” και εν τέλει “δεν άνοιγαν” και “δεν διαβάζονταν”. Μετά από επικοινωνία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της Γραμματείας του παρόντος Πρωτοδικείου, κατ’ εντολή της Προέδρου Πρωτοδικών, η αρμόδια για την αντιμετώπιση τεχνικών σφαλμάτων και ορισθείσα προς τούτο από το Υπουργείο Εσωτερικών ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “Singular Logic S.A.” – Ομάδα Υποστήριξης Πρωτοδικείων, με το από 9.9.2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) απάντησε πως “..τα αρχεία εμφανίζονται άδεια ή κατεστραμμένα και για τους 3 αυτούς υποψηφίους”. Κατόπιν τούτου, εφόσον δεν έχει επισυναφθεί η Υπεύθυνη Δήλωση επικύρωσης της υποψηφιότητάς τους, οι άνω υποψήφιοι δεν ανακηρύσσονται.

Ωστόσο, η μη ανακήρυξη των ως άνω τριών υποψηφίων ουδόλως επηρεάζει τη νομιμότητα του άνω συνδυασμού “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ”, καθόσον μετά την απόρριψή τους α) οι μεν δηλωθέντες υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Ρόδου ανέρχονται σε εκατόν εννέα (109), με εκ του νόμου κατώτατο όριο τους σαράντα τρεις (43) και ανώτατο όριο τους εκατόν έντεκα (111) και β) οι δηλωθέντες υποψήφιοι σύμβουλοι στη δημοτική Κοινότητα ΚΟΑΚΙΝΟΥ του Δήμου ΡΟΔΟΥ ανέρχονται σε δώδεκα (12), με εκ του νόμου κατώτατο όριο τους πέντε (05) και ανώτατο όριο τους δεκατρείς (13) (βλ. τη με αριθμό 939 και ΑΠ.71599/31.8.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τον αναφερόμενο σε αυτή στη σελ. 18 – παρ. 7.2 πίνακα με τα εκλογικά στοιχεία).

ΙΙ) ΔΕΝ ανακηρύσσονται, λόγω νομότυπης και εμπρόθεσμης παραίτησής τους μετά την 31.8.2023 σύμφωνα με το άρθ.16 παρ.4 του ν.2804/2021, σε συνδυασμό με τη με αριθμό 939 και ΑΠ.71599/31.8.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (σελ.12 παρ.Β5, υποσημ.27), χωρίς τούτο να επηρεάζει τη νομιμότητα του συνδυασμού στον οποίο εμφανίζονται, οι κάτωθι υποψήφιοι:

1) ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Γεώργιος του Νικολάου, υποψήφιος Πρόεδρος δημοτικής Κοινότητας Αρνίθας της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου του Δήμου Ρόδου με τον συνδυασμό “ΕΝΑ – ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ – ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ”.

2) ΣΑΡΙΚΑΣ Στυλιανός του Αντωνίου, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου, με τον συνδυασμό “ΕΝΑ – ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ – ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ”.

3) ΝΙΚΟΛΗΣ Αντώνιος του Αντωνίου, υποψήφιος σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα Αφάντου της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου του Δήμου Ρόδου, με τον συνδυασμό “ΕΝΑ – ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ – ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ”.

4) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Ιωάννης του Αναστάσιου, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου, με τον συνδυασμό “ΕΝΑ – ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ – ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ”.

5) ΣΩΤΑΥΡΟΣ Γεώργιος του Ιωάννη, υποψήφιος σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα Καλάθου της Δημοτικής Ενότητας ΛΙΝΔΙΩΝ του Δήμου Ρόδου, με τον συνδυασμό “ΕΝΑ – ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ – ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ”.

6) ΚΕΠΕΡΗΣ Εμμανουήλ του Παναγιώτη, υποψήφιος σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα Καλυθιών της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου, με τον συνδυασμό “ΕΝΑ – ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ – ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ”.

7) ΤΖΑΜΠΕΡΗ Αλέξανδρος του ΝΕΖΑΜ ΕΛ ΝΤΗΝ, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου, με τον συνδυασμό “ΕΝΑ – ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ – ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ”.

8) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Σοφία του Βασιλείου, υποψήφια δημοτική σύμβουλος στη Δημοτική Ενότητα Ρόδου του Δήμου Ρόδου, με τον συνδυασμό “ΕΝΑ – ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ – ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ”.

9) ΣΑΒΒΕΝΑΣ Μιχαήλ-Τσαμπίκος του Εμμανουήλ, υποψήφιος σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ισίδωρου της Δημοτικής Ενότητας ΑΤΑΒΥΡΟΥ του Δήμου Ρόδου, με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ”.

10) ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ Αστερόπη-Νεκταρία του Βασιλείου, υποψήφια σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα Λίνδου της Δημοτικής Ενότητας ΛΙΝΔΙΩΝ του Δήμου Ρόδου, με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ”.

11) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ Ελευθερία του Σοφοκλή, υποψήφια σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα Ρόδου της Δημοτικής Ενότητας ΡΟΔΟΥ του Δήμου Ρόδου, με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ”.

12) ΚΑΛΟΥΔΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου, υποψήφιος σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα Ρόδου της Δημοτικής Ενότητας ΡΟΔΟΥ του Δήμου Ρόδου, με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ”.

ΙΙΙ) Τέλος, ΔΕΝ διορθώνεται η αιτούμενη με την από 8.9.2023 εξώδικη δήλωση συμπλήρωσης των ονοματεπωνυμικών στοιχείων, που επιδόθηκε νόμιμα από τον δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Ιωάννη Μόσχου και αφορά στον υποψήφιο σύμβουλο στη Δημοτική Κοινότητα Ρόδου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου του Δήμου Ρόδου με τον συνδυασμό “ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ”, Παπαχρήστο Νικόλαο του Ηλία, για τους εξής λόγους:

Σύμφωνα με το άρθ.15 παρ.8 περ.β’ του ν.2804/2021 “…β) Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πέραν του ονόματος ή του επωνύμου του υποψηφίου και υποκοριστικό ή ψευδώνυμο, καλλιτεχνικό ή άλλο, αυτού, εφόσον με αυτό είναι ευρύτερα γνωστός. Στην περίπτωση αυτή, το υποκοριστικό ακολουθεί το όνομα ή το επώνυμο και τίθεται σε παρένθεση. Δεν επιτρέπεται να τίθεται άλλο στοιχείο πέραν του υποκοριστικού ή ψευδωνύμου, όπως κάθε είδους επαγγελματική, πολιτική ή άλλη ιδιότητα. Στην περίπτωση αυτή, η αναγραφή θεωρείται μη γενόμενη και ο υποψήφιος ανακηρύσσεται από το δικαστήριο μόνο με τα ονοματεπωνυμικά του στοιχεία….”.

Στην προκειμένη περίπτωση ο άνω υποψήφιος Παπαχρήστος Νικόλαος του Ηλία με την άνω αίτησή του ζητά να προστεθεί δίπλα στο όνομά του και σε παρένθεση το ψευδώνυμο (παρατσούκλι) “ΠΡΟΕΔΡΟΣ”, πλην όμως, δεδομένου ότι τούτο κρίνεται ότι παραπέμπει σε ιδιότητα επαγγελματική ή και πολιτική, η αιτούμενη διόρθωση απορρίπτεται. Κατόπιν τούτου, ο άνω υποψήφιος Παπαχρήστος Νικόλαος του Ηλία ανακηρύσσεται μόνο με τα συγκεκριμένα ονοματεπωνυμικά του στοιχεία.

Τι Δείχνουν Τα Αποτελέσματα Της 6ης Έρευνας Του Rodosreport Για Τον Δήμο !

Διαβάστε επίσης: 10 Χρόνια Rodosreport – 10 χρόνια σταθερά στην κορυφή !

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest