Τροπολογία Βουλευτών της Ρόδου για τους εργαζόμενους στη ΔΕΥΑΡ

Κατατέθηκε σήμερα, εμπρόθεσμα, σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τροπολογία βουλευτών, που συνυπογράφει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Γάκης. Με αυτή θεραπεύεται η άδικη μεταχείριση 63 εργαζομένων στη ΔΕΥΑΡ, ώστε να μπει φραγή σε κάθε προσπάθεια απόλυσής τους, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της ίδιας της επιχείρησης και προστατεύοντας το δημόσιο αγαθό του νερού.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας-προσθήκης:

*****

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Διοικητικές απλουστεύσεις- Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα – Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».

Α. Αιτιολογική Έκθεση

1. Μετά από την έναρξη ισχύος του Νόμου 3852/2010 το προσωπικό των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχειρήσεων ΟΤΑ και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), μεταφέρθηκε στις νέες επιχειρήσεις και κατατάχθηκε σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τους.

2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με μία σειρά αποφάσεών του έχει αποφανθεί κατά τρόπο οριστικό σχετικά με το θέμα της μεταφοράς του προσωπικού συγχωνευόμενων δημοτικών επιχειρήσεων.

Ενδεικτικά αναφέρονται η υπ’ αριθμ. 48/2012 Πράξη του 1ου Τμήματος, η 165/2011 Πράξη του 1ου Τμήματος, η υπ’ αριθμ. 208/2011 Πράξη του 1ου Τμήματος, η υπ’ αριθμ. 218/2010 Πράξη του 1ου Τμήματος, η υπ’ αριθμ. 141/2013 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου στο VII Τμήμα και η υπ’ αριθμ. 138/2012 Πράξη του 1ου Τμήματος.

Στις παραπάνω πράξεις το σκεπτικό των οποίων είναι ίδιο, αναφέρονται στην ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα στην τελευταία από τις προαναφερόμενες αποφάσεις, η οποία αφορά Δ.Ε.Υ.Α. αναφέρει τα ακόλουθα:

«ΙΙ. Ο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87) ορίζει στο άρθρο 109 ότι: «1. Κοινωφελείς επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., πρώτου βαθμού, που συνενώνονται σε ένα νέο δήμο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία κοινωφελή επιχείρηση………..2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες. 3. (…) 6. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στη συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). 7.(…)». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγονται τα ακόλουθα: στο πλαίσιο εξορθολογισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α., προβλέφθηκε με το ν. 3852/2010 ο περιορισμός των νομικών προσώπων αυτών, με ανακατανομή του υπηρετούντος προσωπικού και διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας (βλ. αιτιολογική έκθεση ν. 3852/2010). Ειδικότερα, όσον αφορά τις δημοτικές επιχειρήσει ύδρευσης και αποχέτευσης, ορίζεται ότι οι Δήμοι δύναται να έχουν μία μόνο τέτοια επιχείρηση. Επομένως, μετά τη συνένωση περισσότερων Δήμων σε ένα, συγχωνεύονται και οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης των συvενωθέντων Δήμων σε μία, ενώ το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης με την ίδια εργασιακή σχέση. Για τη νομιμότητα της εν λόγω μεταφοράς αρκεί το πραγματικό γεγονός της απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού στη συγχωνευθείσα επιχείρηση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, εφόσον από τις οικείες διατάξεις δεν τίθενται άλλες προϋποθέσεις, τούτο δε άλλωστε συνάγεται και από το σκοπό του νόμου, που συνίσταται στη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας του προσωπικού των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης που συγχωνεύονται στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 3852/2010 και στην τακτοποίηση των εργαζομένων σ’αυτές (πρβλ. πράξεις Ι Τμ. Ελ.Συν. 6/2012, 224,208,165/2011).

Επίσης, στην υπ’ αριθμ. 48/2012 Πράξη του 1ου Τμήματος αναφέρονται τα ακόλουθα: «3. σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, και δεδομένου ότι κάθε δήμος μπορεί να έχει μία μόνο κοινωφελή επιχείρηση, σε περίπτωση συνένωσης των δήμων συγχωνεύονται και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους σε μία και το προσωπικό τους, που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου , μεταφέρεται στη νέα κοινωφελή επιχείρηση με την ίδια εργασιακή σχέση. Για τη νομιμότητα της εν λόγω μεταφοράς αρκεί το πραγματικό γεγονός της απασχόλησης του προσωπικού στη συγχωνευθείσα επιχείρηση κοινωφελή επιχείρηση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως του αν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες για την πρόσληψη ή μεταφορά του σ’ αυτήν και την απασχόλησή του με τέτοιου είδους σχέση εργασίας, αφού τέτοια προϋπόθεση δεν τάσσεται ρητά ούτε άλλωστε συνάγεται από το σκοπό του νόμου, που συνίσταται στη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας του προσωπικού των κοινωφελών επιχειρήσεων που συγχωνεύονται στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 3852/20110, και στην τακτοποίηση των εργαζομένων σ’ αυτές (ΕΣ Ι Τμ. Πρ. 224,208, 165/2011)».

Όμοια άποψη έχει εκφραστεί και από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την με αριθμό 194/28-5-2013 γνωμοδότησή του, που έγινε αποδεκτή από τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 22323/19-6-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία δέχθηκε ότι υφίσταται τεκμήριο νομιμότητας της αναγνώρισης της εργασιακής σχέσης των εν λόγω εργαζομένων ως αορίστου χρόνου κατά την μεταφορά προσωπικού από λυθείσες ή συγχωνευθείσες Δημοτικές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τον 3852/2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 109 του ν.3852/2010. Σύμφωνα και με την ως άνω Γνωμοδότηση, τα Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. στα οποία μεταφέρθηκαν οι ως άνω εργαζόμενοι, δε νομιμοποιούνται να αρνηθούν και συνακόλουθα θα πρέπει άμεσα να κατατάξουν τους εν λόγω εργαζόμενους σε συσταθείσα θέση του Ο.Ε.Υ. τους σύμφωνα με τις υπ’αριθ. 52/2011 και 2/2011 των Διοικητικών τους Συμβουλίων.

Επειδή σκοπός του ν. 3852/2010 ήταν ο περιορισμός των νομικών προσώπων των ΟΤΑ (Κοινωφελείς επιχειρήσεις, ΔΕΥΑ) με ανακατανομή του υπηρετούντος προσωπικού και διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας (βλ. αιτιολογική έκθεση),επιλέγοντας ο νομοθέτης να διατηρήσει τους εργαζόμενους σε αυτές τις επιχειρήσεις που εργάζονταν «…με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου…» και όχι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Δηλαδή, εν προκειμένω, κρίσιμη παράμετρος για τη μεταφορά του προσωπικού είναι το πραγματικό γεγονός της απασχόλησης του προσωπικού στη συγχωνευθείσα επιχείρηση ΟΤΑ με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως του αν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες για την πρόσληψη του σ’ αυτήν και την απασχόλησή του με τέτοιου είδους σχέση εργασίας, αφού η πρόθεση του νομοθέτη ήταν και παραμένει η διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας του προσωπικού των επιχειρήσεων ΟΤΑ που συγχωνεύονται στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 3852/20110, και η τακτοποίηση των εργαζομένων σ’ αυτές.

3. Ανάλογη είναι και η ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 40 του ν. 3801/2009 και η οποία αφορά τη λύση Δ.Ε.Υ.Α., όπου αναφέρονται τα εξής: «α. Προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης που έχουν συσταθεί κατ’ εφαρμογή του ν. 1069/1980 ή σχετικών ειδικών νόμων, ο οποίες λύθηκαν ή λύονται , εφόσον υπηρέτησε σε αυτές επί μία, τουλάχιστον διετία, πριν από τη λύση τους, με την ανωτέρω σχέση εργασίας, είναι δυνατόν να ενταχθεί ή να μεταφερθεί, αντιστοίχως στον οικείο Δήμο ή σε νομικά πρόσωπα αυτού». Επίσης στο άρθρο 64 του ίδιου με παραπάνω νόμου αναφέρονται τα εξής: «Μεταφορά υπαλλήλων δημοτικών επιχειρήσεων σε δήμους ή κοινότητες και σε κάθε μορφής νομικά πρόσωπα αυτών, που γίνεται υπό τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), κατόπιν αποφάσεων του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από την διαδικασία , η οποία τηρήθηκε κατά την πρόσληψη τους στις ανωτέρω επιχειρήσεις, θεωρείται νόμιμη από την ημέρα λήψεως των σχετικών αποφάσεων των ανωτέρω Συμβουλίων».

4. Κατόπιν των ανωτέρω, με την προτεινόμενη ρύθμιση αίρονται οι αμφισβητήσεις επί της νομιμότητας της μεταφοράς και υπηρεσίας των εργαζόμενων στις συγχωνευθείσες κοινωφελείς επιχειρήσεις ΟΤΑ και ΔΕΥΑ, σύμφωνα με τον σκοπό του άρθρου 109 του ν. 3852/2010.

***

Β. Τροπολογία – Προσθήκη

Να προστεθεί στο σχέδιο νόμου άρθρο … με τίτλο «ειδικές διατάξεις», ως ακολούθως:

«Η μεταφορά των υπαλλήλων των συγχωνευθέντων κοινωφελών επιχειρήσεων ΟΤΑ και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) στις νέες κοινωφελείς επιχειρήσεις ΟΤΑ και Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 3852/2010, κατόπιν αποφάσεων του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τη διαδικασία, η οποία τηρήθηκε κατά την πρόσληψη τους στις ανωτέρω επιχειρήσεις, θεωρείται νόμιμη από την ημέρα λήψεως των σχετικών αποφάσεων των ανωτέρω Συμβουλίων και νομίμως οι υπάλληλοι συνεχίζουν να εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.».

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2014

Oι προτείνοντες βουλευτές:

Γάκης Δημήτριος

Κρεμαστινός Δημήτριος

Αναγνωστάκης Δημήτριος

Κόνσολας Εμμανουήλ

Ιατρίδη Τσαμπίκα

Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Pin It on Pinterest