43 θέσεις εργασίας στη Ρόδο

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,… συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της εταιρείας «Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία» με το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.», που εδρεύει στη Ρόδο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. ΡΟΔΟΣ ΤΕ Διοικητικό Λογιστικό (αμιγώς λογιστικού κλάδου) 8 μήνες 2
102 Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. ΡΟΔΟΣ ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς 8 μήνες 1
103 Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. ΡΟΔΟΣ ΔΕ Υπάλληλοι Ταμείου (Ταμπλίστες) 8 μήνες 4
104 Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. ΡΟΔΟΣ ΔΕ Ταμίες Εισιτηρίων 8 μήνες 2
105 Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. ΡΟΔΟΣ ΔΕ Ελεγκτής Εισπράκτορας 8 μήνες 1
106 Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. ΡΟΔΟΣ ΔΕ Σερβιτόροι 8 μήνες 6
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδ<κόθέσης)Δ90ΛΙΗ-9ΝΘ
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
107 Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. ΡΟΔΟΣ ΔΕ Βοηθοί Σερβιτόροι 8 μήνες 6
108 Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. ΡΟΔΟΣ ΔΕ Υπάλληλοι αναψυκτηρίου (μπουφετζήδες) 8 μήνες 5
109 Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. ΡΟΔΟΣ ΔΕ Υπάλληλοι αναψυκτηρίου (λαντζιέρηδες) 8 μήνες 8
110 Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. ΡΟΔΟΣ ΔΕ Υπάλληλοι εμπορικών καταστημάτων 8 μήνες 3
111 Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. ΡΟΔΟΣ ΔΕ Υπάλληλος Υπεύθυνος Τροφοδοσίας 8 μήνες 1
112 Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. ΡΟΔΟΣ ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 8 μήνες 2
113 Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. ΡΟΔΟΣ ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 8 μήνες 2
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώοεων Συμβάοεων εργαοίας Οριομένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
Κατά τα λοιπά ιοχύουν τα οριζόμενα οτο «Παράρτημα ανακοινώοεων Συμβάοεων εργαοίας Οριομένου Χρόνου (ΣΟΧ)». ΠΡΟΣΟΧΗ : : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «23-01-2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.
Υποβολή αιτήοεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροοώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με ουοτημένη επιοτολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικές Επιχειρήοεις Ρόδου – Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία με το δ.τ. «Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.», Πλατεία Ελευθερίας (όπιοθεν Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου) Τ.Κ. 85100, απευθύνοντάς την στη Διοίκηση της εταιρείας, υπόψιν κου Ιατρού (τηλ. επικοινωνίας: 2241037090). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηοη και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωοη όλων των αιτήσεων και αποκλειομό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήοεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ρόδου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήοουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση- β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήοεων -> Διαγωνιομών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ)- γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεομοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήοεων -> Διαγωνιομών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ).
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

www.dikaiologitika.gr