Προσλήψεις στο Δήμο Ροδίων

-ΘΕΜΑ: Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων του προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου – Νέες προσλήψεις -για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» ( προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αρ 546/2014).

 

Με την αριθμ. 62/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Ρόδου στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2014 αιτήθηκε την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεκατεσσάρων (14) ατόμων για τις ανάγκες του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» – Παιδικοί Σταθμοί και ΚΔΑΠ στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου».

Επί των υποβληθέντων αιτημάτων το αρμόδιο  Υπουργείο Εσωτερικών  με το αρ. 8400/21.8.2014  διαβιβαστικό έγγραφό του  ανακοίνωσε  την έκδοση της αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ. εγκρ.1/136/19443/21.8.2014 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ αριθμ. 33/2006 όπως ισχύει,  για την έγκριση απασχόλησης   προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων.

Ακολούθως  σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο  διαβιβαστικό του  Υπουργείου Εσωτερικών έγγραφο καθόσον  η επιτροπή προέβη  σε περικοπή δύο (2) θέσεων  του αρχικού αιτήματος  το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 546/2014 απόφασή του προέβη  στον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων  του εγκριθέντος  προσωπικού   κατά την με  αριθμ. πρωτ. 2/103329/19.9.2014 πρόταση της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης  και των διατυπωθέντων στην προηγούμενη απόφαση με αρ. 62/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Στα διατυπωθέντα αιτήματα  προς πρόσληψη συμπεριλήφθηκαν τέσσερις(4) θέσεις τέσσερεις (4) θέσεις :ΠΕ Νηπιαγωγών ένα (1) άτομο, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων ένα (1) άτομο, ΔΕ Μαγείρων  ένα (1) άτομο και  ΥΕ Εργατών καθαριότητας- Καθαριστής/-στρια)  ένα (1) άτομο για τη στελέχωση  του  υπο κατασκευή νέου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πυλώνας.

Επειδή δεν περατώθηκε η ανέγερση  του εν λόγω Δημοτικού Παιδικού Σταθμού όπως πληροφορεί η Δ/νση  Προσχολικής Αγωγής με  το  αριθμό. πρωτ. 2/124136/17.11.2014 (σε ορθή επανάληψη) έγγραφό  της και  καθίσταται πλέον  αδύνατη  η πρόσληψη του προσωπικού  αυτού

Επειδή κρίνεται απαραίτητη η  πρόσληψη  ενός  (1) ατόμου κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Μαγείρων και ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Οδηγών προτείνεται με την παρούσα  η   τροποποίηση  της  με αριθμό  546/2014 απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου  « περί καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου –Νέες προσλήψεις για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος  με τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»  και συγκεκριμένα :

Διαγραφή  της εγγραφής  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ   ΠΥΛΩΝΑΣ  ΝΕΑ ΔΟΜΗ  και  Εγγραφή δύο (2) θέσεων  κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας  Μαγείρων και Οδηγών για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς:

 

ΔΟΜΗ: Α’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Ειδικότητα

θέσεις

Χρονική

Διάρκεια

Δαπάνη

μισθοδοσίας

Εργοδοτικές

Εισφορές

ΔΕ Μαγείρων

1

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/8/2015 με δικαίωμα παράτασης εφόσον ανανεωθεί το πρόγραμμα

14.400,00

4.100,00

 

ΔΟΜΗ: Π.Σ. Ασκληπειού Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου.

Ειδικότητα

θέσεις

Χρονική

Διάρκεια

Δαπάνη

μισθοδοσίας

Εργοδοτικές

Εισφορές

ΔΕ Οδηγών

1

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/8/2015 με δικαίωμα παράτασης εφόσον ανανεωθεί το πρόγραμμα

14.400,00

4.100,00

 

Σημειώνεται ότι οι θέσεις αυτές  συμπεριλήφθηκαν  στα υποβληθέντα στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων αιτήματα του Δήμου Ρόδου όπως αυτά διατυπώθηκαν στη με αριθμό  62/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου  ώστε τελικά οι εγκεκριμένες και προς πλήρωση θέσεις οι οποίες καθορίζονται  να ανέρχονται στο σύνολό τους σε δέκα (10).

 

 

                                      Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

 

Την   τροποποίηση της  με αριθμό  546/2014 απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου  «περί καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου –Νέες προσλήψεις για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος  με τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 

Α.  Διαγραφή  της εγγραφής  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ   ΠΥΛΩΝΑΣ  ΝΕΑ ΔΟΜΗ  και

Εγγραφή  δύο (2) θέσεων  κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Μαγείρων και Οδηγών για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και συγκεκριμένα: 

μιας (1)  θέσης  κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Μαγείρων  

ΓΙΑ ΤΗ  ΔΟΜΗ: Α’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

ΔΟΜΗ: Α’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Ειδικότητα

θέσεις

Χρονική

Διάρκεια

Δαπάνη

μισθοδοσίας

Εργοδοτικές

Εισφορές

ΔΕ Μαγείρων

1

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/8/2015 με δικαίωμα παράτασης εφόσον ανανεωθεί το πρόγραμμα

14.400,00

4.100,00

 

μιας (1) θέσης κατηγορίας ΔΕ  ειδικότητας Οδηγών

ΔΟΜΗ: Π.Σ. Ασκληπειού Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου.

Ειδικότητα

θέσεις

Χρονική

Διάρκεια

Δαπάνη

μισθοδοσίας

Εργοδοτικές

Εισφορές

ΔΕ Οδηγών

1

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/8/2015 με δικαίωμα παράτασης εφόσον ανανεωθεί το πρόγραμμα

14.400,00

4.100,00

 

 

Οι  θέσεις αυτές συμπεριλήφθηκαν  στα υποβληθέντα στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων αιτήματα του Δήμου Ρόδου όπως αυτά διατυπώθηκαν στη με αριθμό 62/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου ώστε τελικά οι εγκεκριμένες και προς πλήρωση θέσεις οι οποίες καθορίζονται  να ανέρχονται στο σύνολό τους σε δέκα (10).

 

Β. Τη διόρθωση της τελευταίας παραγράφου  ως κατωτέρω:

Οι προς υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος προσλήψεις προσωπικού συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων  θα πραγματοποιηθούν  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 άρθρο 21 παρ. 3 όπως ισχύει σε συνδ. και  με τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 άρθρο 1 παρ. 2.

 

Γρ. Προσωπικού     Τμ. Ανάπτυξης Ανθρ/νου Δυν/κού     Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

Καθ. Ανθούλας                  Νομική Χαλιπήλια                              Μυράνθη Μητσού

  π Σάββας Διακοσταματίου