Μνημόσυνο Βενετοκλέων την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου

Ἡ Διοικητική Ἐπιτροπή τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος
Ρόδου σᾶς προσκαλεῖ εἰς τό ἐτήσιον μνημόσυνον τῶν Μεγάλων
Εὐεργετῶν αὐτῆς, Μίνωος, Δημητρίου καί Μαρουλίτσας τῶν
Βενετοκλέων, τό ὁποῖον θά τελεσθῇ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Δημητρίου πόλεως Ρόδου (παλαιόν Κοιμητήριον) τήν Δευτέραν 11
Νοεμβρίου 2019 καί ὥρα 9.30 π.μ.

Pin It on Pinterest

Share This