Ο Γιώργος Υψηλάντης και η παράταξή του απαντά στις 12 ερωτήσεις των Οικολογικών Ροδιακών

Πριν από δυο βδομάδες ζητήσαμε από όλους τους υποψήφιους Δημάρχους Ρόδου να απαντήσουν σε 12 ερωτήματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον, φυσικό και δομημένο. Ο Γιώργος Υψηλάντης και η παράταξη ‘Ρόδος Πορεία Ανατροπής’ πρώτοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες αναλυτικά τις θέσεις τους. Ελπίζουμε να ανταποκριθούν και οι υπόλοιποι.

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

 

Εάν εσείς και η παράταξη σας εκλεγείτε στην πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου …

 

1. Τι σκοπεύετε να κάνετε για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων (ΣΑ); Πιο συγκεκριμένα τι θα κάνετε για
• την ανακύκλωση συσκευασιών και χαρτιού και την κατασκευή και λειτουργία του ΚΔΑΥ;
• τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων;
• τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ);
• τα ορυκτέλαια και τις συσκευασίες τους;
• τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ);
• τα ελαστικά, τους συσσωρευτές και τις υπόλοιπες μπαταρίες;
• τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα καθώς και τους λαμπτήρες;
• τα πλαστικά θερμοκηπίων και τις συσκευασίες των γεωργικών φαρμάκων;
• τη λυματολάσπη;

 

Το νέο κύτταρο του ΧΥΤΑ σήμερα είναι σχεδόν έτοιμο. Ποιος θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων;

Το νέο κύτταρο του ΧΥΤΑ σήμερα είναι σχεδόν έτοιμο. Ποιος θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων;

 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, βασίζεται σε διεθνώς παραδεκτές και ιεραρχημένες προτεραιότητες.
Μείωση παραγωγής απορριμμάτων, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, αξιοποίηση και τέλος ασφαλής διάθεση του υπολείμματος.
Η μείωση της παραγωγής έχει να κάνει κυρίως με τους παραγωγούς των προϊόντων και ειδικότερα με τη χρήση από μεριάς τους απλούστερων μορφών συσκευασίας.
Η ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο) θα γίνει με διαλογή στην πηγή σε χωριστά ρεύματα. Το ΚΔΑΥ Ρόδου, που πρόκειται να κατασκευαστεί στον ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου, θα λειτουργήσει με ευθύνη του Δήμου ή από Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό.
Τα υπόλοιπα προς ανακύκλωση υλικά (ορυκτέλαια και συσκευασίες τους, οχήματα τέλους κύκλου ζωής, ελαστικά, συσσωρευτές, μικρές μπαταρίες, λαμπτήρες, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά απόβλητα, συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων, κλπ) συλλέγονται και ανακυκλώνονται από τα αδειοδοτημένα για τον σκοπό αυτό Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) σε συνεργασία με το Δήμο.
Στα πλαίσια της αποκέντρωσης και κάλυψης των παραπάνω αναγκών σε όλη την έκταση του δήμου, θα προωθηθεί η κατασκευή ενός πράσινου σημείου (green point) σε κάθε δημοτική ενότητα. Ειδικότερα για τα πλαστικά θερμοκηπίων θα αξιοποιηθεί η μονάδα συλλογής στο Μανδρικό.
Η αξιοποίηση θα αφορά κυρίως το βιοαποδομήσιμο κλάσμα (οργανικά απόβλητα) που απομένει, με στόχο κυρίως την ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου που εμπεριέχει και την μετακομποστοποίησή του στη συνέχεια.
Το απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων θα πρέπει να αξιοποιηθούν σε μονάδα ανακύκλωσης και διάθεσης του υπολείμματος σε ΧΥΤΑ αδρανών υλικών. Η μονάδα αυτή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ιδιωτικής επένδυσης.
Τέλος για την λυματολάσπη, προχωρούν οι μελέτες ωρίμανσης του έργου επεξεργασίας της με ηλιακή ξήρανση και στη συνέχεια χρήσης της ως εδαφοβελτιωτικού. Τμήμα της, μαζί με τα απόβλητα από κλαδέματα και κηπευτικές εργασίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή compost υψηλής ποιότητας.
Η γνώση και η εμπειρία μας, αποτελούν εγγύηση για μια βιώσιμη και αειφορική διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

 

2. Τι σκοπεύετε να κάνετε για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα τι θα κάνετε για
• τον εκσυγχρονισμό του Βιολογικού Καθαρισμού (ΒΙΟΚΑ) στο Βόδι;
• τη σύνδεση Αρχαγγέλου και Αφάντου με το ΒΙΟΚΑ στο Βόδι;
• την κάλυψη σε αποχέτευση των οικισμών που δεν έχουν μονάδες βιολογικού καθαρισμού;
• τους καταναλωτές, οικιακούς και επιχειρήσεις, που δεν έχουν συνδεθεί στα δίκτυα αποχέτευσης ενώ θα έπρεπε;
• τον εκσυγχρονισμό των προβληματικών αντλιοστασίων (πχ Ιξιά, Φαληράκι);
• τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των Βιολογικών Σταθμών;

 

Λίνδος, χωρίς επεξεργασία με φόντο τα πεντάστερα

 

Έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης μονάδας του ΒΙΟΚΑ της Ρόδου και επέκτασής της με προσθήκη μονάδας 100.000 ισοδύναμων κατοίκων. Τα δύο αυτά έργα, όπως και το Αρχάγγελος-Βόδι, θα υλοποιηθούν με πόρους του ΣΕΣ.
Το σύνολο των οικισμών πρέπει να καλυφθούν με δίκτυα αποχέτευσης και ασφαλούς τελικής διάθεσης των λυμάτων.
Η σύνδεση των καταναλωτών οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από υφιστάμενα δίκτυα θα καταστεί υποχρεωτική, με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.
Τα αντλιοστάσια λυμάτων και οι υφιστάμενοι βιολογικοί θα πρέπει να επισκευασθούν και να συντηρούνται σωστά. Θα εξετασθεί το ενδεχόμενο μετατροπής τους σε αντλιοστάσια ξηρού θαλάμου. Αν απαιτηθεί, θα συναφθεί σύμβαση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησής τους.

 

3. Τι σκοπεύετε να κάνετε ώστε ολόκληρο το νησί να έχει επάρκεια και καλή ποιότητα πόσιμου νερού; Πώς θα γνωρίζουν οι καταναλωτές την ποιότητα του νερού που καταναλώνουν; Τι θα κάνετε με όσους καταναλώνουν νερό εκτός δικτύου με δικές τους γεωτρήσεις;

 

Εκτός από την επίλυση του προβλήματος της ύδρευσης του νησιού, το φράγμα μπορεί να μετατραπεί σε περιβαλλοντικό και οικονομικό πόρο.

Εκτός από την επίλυση του προβλήματος της ύδρευσης του νησιού, το φράγμα μπορεί να μετατραπεί σε περιβαλλοντικό και οικονομικό πόρο.

 

Η οριστική λύση για την διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού, θα βασισθεί αποκλειστικά στη λειτουργία του Φράγματος Γαδουρά και των έργων που σχετίζονται μ’ αυτό. Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων ανάλυσης του νερού με τις σχετικές προειδοποιήσεις των καταναλωτών σε περίπτωση προβλήματος, πρέπει να γίνεται στον ιστότοπο της ΔΕΥΑΡ.
Τα παραπάνω, θέτουν επιτακτικά το ζήτημα στελέχωσης της επιχείρησης με το αναγκαίο προσωπικό.
Οι ιδιωτικές γεωτρήσεις πρέπει να ελέγχονται από την αρμόδια αρχή ως προς τη νομιμότητά τους. Εκείνο όμως που είναι πιο σημαντικό, είναι να μπορεί η επιχείρηση να τους χορηγεί τις αναγκαίες για τη δραστηριότητά τους ποσότητες νερού. Τότε μόνο θα μπορεί να απαιτήσει και τη διακοπή λειτουργίας των ιδιωτικών γεωτρήσεων.

 

4. Τι σκοπεύετε να αλλάξετε στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Πιο συγκεκριμένα πώς θα βελτιωθεί η πολιτική προστασία και η πρόληψη απέναντι σε
• Δασικές πυρκαγιές
• Σεισμούς
• Πλημμύρες

 

Ρίψη νερού σε μια προσπάθεια να σωθούν τα σπίτια

Ρίψη νερού σε μια προσπάθεια να σωθούν τα σπίτια

 

Ξεκινώντας από τα βασικά, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για σχεδιασμό και δράσεις πολιτικής προστασίας, όταν η αρμόδια υπηρεσία είναι στελεχωμένη με έναν και μοναδικό υπάλληλο. Η προστασία από φυσικές καταστροφές, πρέπει να ξεκινά και να βασίζεται κυρίως στον σχεδιασμό δράσεων και μέτρων πρόληψης και προετοιμασίας.
Η αντιμετώπιση in vivo, πρέπει να γίνεται από επιτελική ομάδα ειδικών και επαγγελματιών και όχι από «πολιτικούς» που σπεύδουν απλά για να φωτογραφηθούν, επιφέροντας μάλλον σύγχυση αντί για τον απαιτούμενο συντονισμό.
Τέλος η διαχείριση των συνεπειών, απαιτεί επίσης καλά οργανωμένα σχέδια και υποδομές. Το σημαντικότερο όμως είναι να είναι άμεση και αποτελεσματική.

 

5. Τι θα κάνετε στα σοβαρά θέματα υποδομών όπως
• Μαρίνα Μανδρακίου
• Νέα Μαρίνα
• Καρνάγιο
• Νέος σταθμός παραγωγής ρεύματος

 

Οι μαρίνες, τα λιμάνια και το καρνάγιο, είναι αναπτυξιακές υποδομές πρώτης προτεραιότητας. Το γεγονός ότι όλες καρκινοβατούν, καθιστά υπόλογους όσους είχαν τις ευθύνες αυτού του τόπου. Επείγει η ολοκλήρωση και η αναβάθμισή τους.
Η αναβάθμιση της μαρίνας στο Μαντράκι, πρέπει να τεθεί σε εντελώς νέες βάσεις και σε συνδυασμό με τον πλήρη ανασχεδιασμό της περιοχής των Νεωρίων. Αυτά προϋποθέτουν την αποβολή του ΤΑΙΠΕΔ με αποφασιστικές ενέργειες της τοπικής κοινωνίας.
Αναφορικά με τη νέα Μαρίνα, υποστηρίζουμε το ριζικό αναπροσανατολισμό της, ώστε η κύρια χρήση να είναι τουριστική και όχι εμπορική, με θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της γύρω προβληματικής περιοχής. Ως μαρίνα πρέπει να διαμορφωθεί και η περιοχή της Κολώνας, για μεγάλα σκάφη αναψυχής.
Η ολοκλήρωση και λειτουργία του Καρνάγιου, ασφαλώς επηρεάζεται από τον παρακείμενο καταυλισμό των τσιγγάνων. Η παράταξή μας έχει και τη θέληση και την αποφασιστικότητα να δώσει λύση στο όλο θέμα.

 

6. Τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνει ο Δήμος Ρόδου στο θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας;

 

Αιολικό Πάρκο Αγ. Ισιδώρου - Το πρώτο στο νησί, ισχύος 12 MW

Αιολικό Πάρκο Αγ. Ισιδώρου – Το πρώτο στο νησί, ισχύος 12 MW

Οι Καποδιστριακοί Δήμοι Ροδίων, Καλλιθέας και Πεταλούδων, με προτάσεις τους στο ΕΣΠΑ το 2009, ενέταξαν το 2011 έργα και προμήθειες εξοικονόμησης ενέργειας σε 11 επιλεγμένα δημοτικά κτίρια τους και τμήματα του οδοφωτισμού στις Δ.Ε Καλλιθέας και Πεταλούδων καθώς και μια βιοκλιματική πλατεία (Κουντουριώτη) στην Δ.Ε Ρόδου. Η υλοποίηση των παραπάνω καθυστερεί και δεν έχει δημοπρατηθεί κανένα από τα προβλεπόμενα έργα.
Με στόχο την εξοικονόμηση τουλάχιστον του 10% των ενεργειακών αναγκών του Δήμου, προτείνουμε:

 Την εκπόνηση Ολοκληρωμένου Ενεργειακού Σχεδιασμού του Δήμου.
 Την επιτάχυνση υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων στο ΕΣΠΑ.
 Την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, σε κτίρια, εγκαταστάσεις Δήμου, στον οδοφωτισμό και στον στόλο των βαρέων οχημάτων του Δήμου.
 Αστικές αναπλάσεις βιοκλιματικού χαρακτήρα σε πλατείες.
 Παρεμβάσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ειδικά στην Δ.Ε Ρόδου, για την αποσυμφόρηση του κέντρου κατά τους θερινούς μήνες και στην εξοικονόμηση ενέργειας και ρύπων (ποδηλατόδρομοι, μέσα μαζικής μεταφοράς, πεζοδρομήσεις, κλπ).
 Υλοποίηση παρεμβάσεων παραγωγής ανανεώσιμης πηγής ενέργειας σε δημοτικά κτίρια, με προτίμηση σχολικές μονάδες του Δήμου

 

7. Τι θα κάνετε για την προστασία
• των περιοχών Νatura;
• των καμένων δασικών εκτάσεων;
• των βιοτόπων όπως η Κοιλάδα των Πεταλούδων;
• του αστικού και περιαστικού πρασίνου (πχ Ροδίνι, πάρκο Καλλιθέας κλπ);
• των προστατευμένων και αναδασωτέων περιοχών από την παράνομη και ανεπιτήρητη βόσκηση;

 

Μεγάλο μέρος του νησιού μας έχει τεθεί σε καθεστώς προστασίας, με θεσμοθετημένες περιβαλλοντικές και αρχαιολογικές δεσμεύσεις ως ζώνες Natura, IBA (περιοχές απειλουμένων ειδών), Καταφύγια Άγριας Ζωής και αρχαιολογικές περιοχές. Παρά τις δεσμεύσεις αυτές, εξακολουθούν να γίνονται βλαπτικές παρεμβάσεις, τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς.
Οι καμένες δασικές εκτάσεις απαιτούν μια πιο συστηματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αποκατάστασή τους, από όλους τους συναρμόδιους φορείς.
Για την Κοιλάδα των Πεταλούδων, υπάρχουν εξειδικευμένες μελέτες προστασίας, που πρέπει μεθοδικά να εφαρμοσθούν.
Τελευταία είναι γνωστό ότι το ΤΑΙΠΕΔ ετοιμάζεται να ξεπουλήσει μεγάλες προστατευμένες περιοχές, όπως παραλιακές εκτάσεις, ακίνητα της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου, την περιοχή των Πηγών Καλλιθέας, κλπ. Οι μεθοδεύσεις αυτές πρέπει να αποκρουσθούν αποφασιστικά από την τοπική κοινωνία.
Το πάρκο του Ροδινιού, αποτελεί στοίχημα για μας, προκειμένου να ξαναβρεί την παλιά του αίγλη.
Η προστασία του δημόσιου χώρου είναι υποχρέωση. Με την έννοια αυτή πρέπει να ελεγχθεί η παράνομη βόσκηση και να προστατευτεί ο δασικός πλούτος του νησιού.

 

8. Τι συγκεκριμένα μέτρα θα λάβετε για την προστασία της Μεσαιωνικής Πόλης και των υπολοίπων κτηρίων ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς;

 

Τα Μεσαιωνικά Τείχη

Τα Μεσαιωνικά Τείχη

Για τη Μεσαιωνική Πόλη, η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης που βρίσκεται σε εξέλιξη, αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέσο για την συνολική προστασία του σημαντικότατου αυτού χώρου, όπως άλλωστε αναμένει και η ίδια η UNESCO.
Η Ρόδος κληρονόμησε μια τεράστια αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά. Δυστυχώς ήδη στα χωριά μας, στο Νιοχώρι και στα Μαράσια έγιναν μεγάλες και μη αναστρέψιμες καταστροφές. Ολόκληρη η αρχιτεκτονική μας παράδοση έχριζε προστασίας. Δεκάδες επίσης κτίρια της ιταλικής περιόδου παραμένουν ρημαγμένα και πολλά άλλα σε κακή κατάσταση. Χρειάζεται πρώτα να κατανοήσουμε το θέμα και τις ευθύνες και να πάρουμε τα αναγκαία μέτρα.
Πρέπει να θεσπισθούν τοπικοί όροι δόμησης που να κατοχυρώνουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα όλων των οικισμών του νησιού και παράλληλα να γίνει ένα πρόγραμμα κατά ενότητες κτιρίων που κληρονομήσαμε, για την αποκατάσταση και αξιοποίησή τους.

9. Τι συγκεκριμένα μέτρα θα λάβετε για το κυκλοφοριακό της πόλης της Ρόδου και των μεγάλων οικισμών; Τι μέτρα θα ληφθούν για τις καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων (πχ 100 μαγαζιά, Νέα Αγορά κλπ);

 

Στα κέντρα των μεγαλύτερων οικισμών και ιδιαίτερα στην πόλη της Ρόδου, επείγει η προώθηση αναπλάσεων, σε συνδυασμό με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η κυκλοφοριακή μελέτη που είναι σε εξέλιξη, χρειάζεται επανεξέταση και επέκτασή της σε όλο το βασικό δίκτυο της πόλης. Προβληματικοί κόμβοι, όπως στη συμβολή της Λίνδου, με την Εθν. Αντίστασης, απαιτούν επανασχεδιασμό για να αποσυμφορηθούν.
Η αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων απαιτεί επικουρικά εναλλακτικά μέσα μετακίνησης. Οι δημοτικές συγκοινωνίες πρέπει να αναβαθμισθούν αποφασιστικά, ο υπεραστικός σταθμός της Νέας Αγοράς, να γίνει άμεσα απλή στάση και να δρομολογηθεί η δημιουργία νέου υπεραστικού σταθμού, σε συντονισμό με το ΚΤΕΛ.
Η πόλη της Ρόδου και τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα του νησιού πρέπει να εντάξουν στις περιοχές τους δίκτυα ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων. Άμεσα μπορεί να γίνει ένα πρώτο δίκτυο ποδηλατοδρόμων με απλές διαγραμμίσεις, μέχρι να αυτονομηθεί. Και η πεζή μετακίνηση πρέπει να διευκολυνθεί με μεγαλύτερα πεζοδρόμια στους κύριους δρόμους, σωστές ράμπες για ΑΜΕΑ κλπ.
Όσον αφορά στις καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων που παρατηρούνται σε τουριστικές κυρίως περιοχές, όπως στη Μεσαιωνική Πόλη, απαιτείται κάθετη αντιμετώπιση. Οι σχετικοί κανονισμοί πρέπει να αναθεωρηθούν, σε συνεργασία με τους εμπλεκομένους φορείς. Η εφαρμογή τους όμως θα είναι απόλυτη.
Δυστυχώς το όργανο ελέγχου, η Δημοτική Αστυνομία, αντί να αναβαθμιστεί, καταργήθηκε. Είμαστε υπέρ της ανασύστασής της, αλλά μέχρι να γίνει αυτό το κενό πρέπει να αναπληρωθεί με άλλα μέσα.

 

10. Τι συγκεκριμένα μέτρα θα πάρετε για τις παράνομες πινακίδες και γενικότερα την οδική ασφάλεια;

 

Οι παράνομες πινακίδες είναι άλλη μια κληρονομιά του πελατειακού κράτους και της ασυδοσίας επιτηδείων. Η βασική μας θέση είναι απλή. Στις παραβάσεις κάθε μορφής, απαντάμε με εφαρμογή των νόμων και των σχετικών κανονισμών, αφού γίνει ενημέρωση και δοθεί εύλογος χρόνος προσαρμογής. Οι παράνομες πινακίδες πρέπει να ξηλωθούν το ταχύτερο δυνατό.
Για την οδική ασφάλεια, χρειάζεται πλειάδα μέτρων, με έμφαση στο σωστό σχεδιασμό των οδικών αξόνων, που δυστυχώς υστερούμε σημαντικά. Αυτό σημαίνει διορθωτικές παρεμβάσεις τουλάχιστον στα πιο επικίνδυνα σημεία. Σημαίνει επίσης σωστή σήμανση, διαγραμμίσεις, δημιουργία κυκλικών κόμβων, μέτρα προστασίας εκεί που απαιτούνται και φυσικά ενημέρωση και τήρηση των κανόνων ασφαλούς οδήγησης και κυκλοφορίας.

 

11. Τι θα κάνετε για την ευταξία και αναβάθμιση των παραλιών καθώς και τις υπερβάσεις αδειών;

 

Η κατάσταση στις παραλίες μας είναι σε πολλές περιπτώσεις δυσφημιστική για τη Ρόδο. Απαιτούνται πλήρεις υποδομές εξυπηρέτησης των λουομένων και τήρηση των σχετικών κανονισμών και όρων εκμετάλλευσης, σε συνεργασία με τους ιδιώτες που παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες. Στις υπερβάσεις αδειών δεν πρέπει να υπάρχει καμιά ανοχή.

 

12. Τι θα κάνετε για το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και οργάνωση του νησιού. Συγκεκριμένα τι σκοπεύετε να κάνετε για
• την εκπόνηση χωροταξικής μελέτης για όλο το νησί;
• τα πολεοδομικά σχέδια σε εκκρεμότητα;
• την αλλοίωση του φυσικού αναγλύφου και περιβάλλοντος από οικιστικές και τουριστικές πιέσεις;
• τη χωροθέτηση οχλουσών δραστηριοτήτων
Η βιώσιμη ανάπτυξη, είναι απόλυτα συνυφασμένη με τη σχεδιασμένη και ελεγχόμενη ανάπτυξη. Έχει ως κύριο μέλημα να παραδώσει στις επόμενες γενιές ακέραιους τους πόρους που κληρονομήσαμε, γιατί απλά δεν ανήκουν αποκλειστικά σ’ εμάς.
Δεν αποδεχόμαστε οικιστικές επεκτάσεις χωρίς σχέδιο, δόμηση έξω από σαφείς κανόνες και όρους, ενεργοβόρα και σπάταλα μοντέλα, αλόγιστη σπατάλη νερού, καλύψεις ρεμάτων και ποταμών, τεχνικά έργα που δε σέβονται το φυσικό τοπίο.
Ο Χωροταξικός και ο ολοκληρωμένος Πολεοδομικός Σχεδιασμός αποτελεί ακόμα ζητούμενο και για το νησί και για κάθε δημοτικό διαμέρισμα χωριστά. Οι μεμονωμένοι και αποσπασματικοί σχεδιασμοί που ξεκίνησαν, θα πρέπει να ενταχθούν σ’ ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό σε επίπεδο νησιού, με τη σύνταξη Ρυθμιστικού Σχεδίου, που θα εμπεριέχει την περιβαλλοντική διάσταση σε κάθε επίπεδο.
Ο πολεοδομικός σχεδιασμός των οικισμών σε όλο το νησί, πρέπει να προχωρήσει με στοχεύσεις που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες κάθε τόπου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα συντονισμό μεταξύ τους. Αντικείμενο του θα είναι επίσης η εξεύρεση ειδικής περιοχής, μακριά από κατοικημένες ζώνες, για τη συγκέντρωση των οχλουσών δραστηριοτήτων.

 

Pin It on Pinterest