Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε την Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024 και ώρα 10:00 στην
08η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με μικτό
τρόπο (Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και
με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom) σύμφωνα με τις διατάξεις, του
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Νόμου
4555/2018, του άρθρου 55 του Ν. 5083/26-1-2024, της εγκύκλιου του ΥΠΕΣ αρ.
303/02-04-2024 (ΑΔΑ:Ψ2ΞΝ46ΜΤΛ6-Χ03) και των Νόμων 5056/2023 και 5083/2024,
για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων που ακολουθούν:

Θ Ε Μ Α Τ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

 1. Λήψη απόφασης για την ανάθεση εργασιών ειδικών μηχανημάτων ακτών στην
  Επικράτεια του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 13998/03-04-2024 Διεύθυνσης
  Περιβάλλοντος & Πρασίνου).
  Το θέμα θεωρείται κατεπείγον ενόψει της Τουριστικής Περιόδου προκειμένου ο
  Δήμου να παρέχει στους λουόμενους ασφαλείς και καθαρές ακτές.
 2. Έγκριση μετακίνησης και κάλυψης δαπανών μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας
  αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων στη Θεσσαλονίκη-Συμμετοχή στη γενική
  συνέλευση του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ). (Εισήγηση με
  α/α 14007/09-04-2024 Γενικής Γραμματέας Δήμου Ρόδου).
  Το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω της προγραμματισμένης συνεδρίασης του
  Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος στη
  Θεσσαλονίκη.
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση
  αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. Διμυλιάς-Ελεούσας-Πλατανίων-Απολλώνων-Σαλάκου
  της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου». (Εισήγηση με α/α 14004/04-04-2024
  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
  Το θέμα θεωρείται κατεπείγον διότι αφορά συγχρηματοδοτούμενο έργο ενταγμένο
  στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
 4. Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 147019 εκτός ορίων
  Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.
  Το θέμα θεωρείται κατεπείγον για την άμεση μετάβαση του αυτοκινήτου στην επίσημη
  αντιπροσωπεία προκειμένου να γίνει η απαιτούμενη εργοστασιακή αναβάθμιση.
 5. Έγκριση καταβολής χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες. (Εισήγηση με α/α
  14001/04-04-2024 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας).
  Το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω της μείζονος κοινωνικής σημασίας του.
 6. Μεταφορά στο Δήμο των ταμειακών υπολοίπων και υπολοίπων τραπεζικών
  λογαριασμών των καταργούμενων νομικών προσώπων, καθώς και κλείσιμο αυτών
  των τραπεζικών λογαριασμών.
  Το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω του ότι υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη λήψης
  απόφασης για την κατάργηση των λογαριασμών των Νομικών Προσώπων του Δήμου
  καθώς είναι αδύνατη η εφαρμογή και εκτέλεση της σύμβασης που αφορά την είσπραξη
  του αντίτιμου του συγκοινωνιακού έργου πράξη απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία
  της Ταμειακής Υπηρεσίας και του ταμειακού εσόδου.

Pin It on Pinterest