ΕΦΚΑ: Ανανεώνεται η ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2022 – Ποιους αφορά

Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης 24 Φεβρουαρίου σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών, ανανεώνεται για την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2021 έως 28/2/2022, η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές σε είδος για όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ και τα έμμεσα μέλη τους οι οποίοι ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 29η/2/2020.

Επίσης παρατείνεται εκ νέου μέχρι 31/03/2021 (έληξε 31/12/2020) η ανάληψη καταβολής, από τον κρατικό προϋπολογισμό, του συνόλου των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, για τις οριζόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες, που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Αναλυτικότερα η τροπολογία αναφέρει ότι ανανεώνεται, από 01/03/2021 έως 28/02/2022, η ασφαλιστική ικανότητα και χορηγούνται παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος για όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ που ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 29η.02.2020 καθώς και στα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους είτε:

(α) λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων κατά το προηγούμενο έτος

(β) λόγω παρατάσεων ή ειδικών μέτρων κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών εντός του έτους 2020.

Επίσης οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ, υποκείμενες σε ΦΠΑ που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.

Το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1/7/2020 ως 31/03/2021.

Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών βάσει ΚΑΔ, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1/7/2020 έως 30/09/2020.

Κατ’ εξαίρεση της περ. γ’ της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 για τις επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 3 που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1/7/2020 έως 31/03/2021.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όρος οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος, η διαδικασία διασταύρωσης των απαραίτητων στοιχείων μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα ζητήματα και λεπτομέρειες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή του παρόντος.

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ