Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών – περιοχής Ρόδου (για τις ανάγκες αυτής στην περιοχή Ρόδου/έδρα και στο Υποπρακτορείο Αρχαγγέλου), που εδρεύει στη Νήσο Ρόδο  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.Περιοχή Ρόδου, ειδικότητα  ΔE ηλεκτροτεχνίτες εναερίων-υπογείων δικτύων, διάρκεια σύμβασης 8 μήνες, αριθμός ατόμων 1.
Περιοχή Ρόδου, ειδικότητα ΔΕ υπάλληλος γραφείου, διάρκεια σύμβασης 8 μήνες, αριθμός ατόμων 1.
Υποπρακτορείο Αρχαγγέλου, ειδικότητα ΔΕ ηλεκτροτεχνίτες εναερίων-υπογείων δικτύων, διάρκεια σύμβασης 8 μήνες, αριθμός ατόμων 1.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της Υπηρεσίας μας, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ρόδου, στον οποίο αυτό εδρεύει εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Προσοχή:  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.