Η Αργυρού Μαρία υποψήφια με την παράταξη «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ- ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ».

Σε συνάντηση που είχε ο υποψήφιος Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Δεκαβάλλας την Πέμπτη 3 Απριλίου με την κα. Αργυρού Μαρία συμφωνήθηκε η υποψηφιότητα της με την παράταξη «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ- ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ».

Η δήλωση της κα. Αργυρού:

«Ηεπόμενηπενταετίαθαείναιμεγίστηςσημασίαςγιατο μέλλον,τόσοσε εθνικόόσοκαισετοπικό επίπεδο,αφούήδηδιαφαίνονταιταπρώτασημάδιαανάκαμψηςκαιοιαποφάσειςπουθαπαρθούν θαείναιοιβάσειςστιςοποίεςθαχτιστείτονέομοντέλοτηςελληνικήςοικονομίαςκαικοινωνίας. Ωςνεαρόάτομοθέλωκαι θεωρώυποχρέωση μουνασυμβάλλωστη δημιουργίατου μελλοντικού περιβάλλοντος,αφούοι αυριανές δυνατότητεςεξαρτώνταιαπότιςαποφάσειςκαιτουςπόρουςτου σήμερα,αλλά και να αποδείξω ότιη νέα γενιά είναιελπιδοφόρα και ικανή.

Αποφάσισαναασχοληθώενεργάμετηνπολιτικήζωήθέτονταςτηνυποψηφιότηταμουγιατηθέση του περιφερειακού συμβούλου με την παράταξη «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ- ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Μαχαιρίδη. Επέλεξα τη συγκεκριμένη θέση αφού οι αρμοδιότητες του β’ βαθμούτοπικήςαυτοδιοίκησηςείναιμενστρατηγικούσχεδιασμού,αλλάταυτόχροναάπτονται τοπικώνθεμάτων.

Οι γνώσειςκαιηόρεξημουσεσυνδυασμόμετονεαρότηςηλικίας,μουδίνουντηδυνατότητανα ασκήσωτα καθήκοντα του περιφερειακούσυμβούλουανιδιοτελώςκαιμακρόπνοα προβάλλοντας μια διαφορετικήοπτικήπροσανατολισμένηστην αξιοκρατίααντίτων πελατειακώνσχέσεων, στην αειφόροανάπτυξηαντίτουπρόσκαιρου κέρδους, στηνπρόοδο αντίτουσυντηρητισμούκαιστην αλλαγή αντί τηςδιαιώνισης.

Ωστόσο,δενείναιεφικτήηπραγματοποίησηοποιουδήποτεοράματοςχωρίςτηνεμπειρία,την οποία βρήκα στο πρόσωπο του κύριου Μαχαιρίδη, ο οποίος παρά τους μειωμένους πόρους χρηματοδότησηςκατάφερεταπροηγούμενα3,5χρόνιαναδρομολογήσειπάνωαπό340έργασε ΚυκλάδεςκαιΔωδεκάνησα, προϋπολογισμού μεγαλύτερουτων108 εκατομμυρίωνευρώ. Συνδυάζοντας,λοιπόν,τηνεμπειρίατουκυρίουΜαχαιρίδημετηδικήμουνέαπροσέγγιση,θέτω τηνυποψηφιότηταμουγιατηθέσητηςπεριφερειακήςσυμβούλου,ελπίζονταςνασυμβάλωστη δημιουργία μιαςνέας πορείαςανάπτυξηςγιατα νησιά της περιφερειακήςενότηταςΘήρας.

Θαήταν ιδιαίτερητιμήγιαεμέναόσοισυμμερίζονταιταόνειρα,τιςαξίεςκαιτοόραμαμουναμε στηρίξουν μετηνψήφοτουςστιςεπερχόμενεςεκλογές.Γιαεμέναη κάθεμίαψήφοςξεχωριστάέχει ιδιαίτερησημασία,καθώς δεντηνεκλαμβάνωωςόχημα προςμιαθέση,αλλά ως μίαακόμη θέληση για αλλαγήκαιωςκίνητρογιανα συνεχίσωνα προσπαθώανιδιοτελώςγια τιςιδέεςμου,τις ιδέες μας

Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα της κα. Αργυρού:

Μεγάλωσα στη Σαντορίνη, όπουαποφοίτησα από το ΓενικόΛύκειο Θήρας.Αυτή τη στιγμή, διανύονταςτηνηλικίατων21χρόνων,είμαιτελειόφοιτητουτμήματοςΟικονομικώνΕπιστημών τουΠανεπιστημίου Αθηνών(ΟικονομικόΝομικής),όπουεπέλεξατηνκατεύθυνσηΑνάπτυξηκαι Πολιτική Οικονομία”.Μιλάω άριστα τηναγγλικήγλώσσα καιπολύκαλά τη γερμανική.

ΕίμαιμέλοςτουRegionalStudies Association”στοευρωπαϊκόσυνέδριοτουοποίουθακάνωτην πρώτημουεισήγησηστις15-18/6/2014στηΣμύρνη μεθέμα:“Regionaldevelopmentimbalances andeconomicgapsinEUandTurkey(Περιφερειακέςαναπτυξιακέςανισότητεςκαι οικονομικά χάσματαστηνΕΕκαι τηνΤουρκία).Επίσης,η εργασία μου μεθέμαΑνταγωνιστικότητακαι ελληνικήοικονομία” είναι μεταξύ των τελικών υποψηφίων του ετήσιου διαγωνισμούEconomiaτης ΟικονομικήςΕπιθεώρησης.

Έχωεργαστείστηνεξυπηρέτησηπελατώντόσο σεξενοδοχείοόσο καισετουριστικόγραφείο,ενώ εργάστηκαεθελοντικάστογραφείοπληροφοριώντουΕΟΤ στηΣαντορίνητοκαλοκαίριτου2012. Ακόμη,έχωεκπροσωπήσειαφιλοκερδώςτο ΔήμοΘήραςστηδιεθνήέκθεσητουρισμούτου Λονδίνουταέτη2012και2013,ενώσχεδίασαεπίσηςαφιλοκερδώςτηδιαφημιστικήμπροσούρα του νησιούτηςΣαντορίνης που χρησιμοποιείται σε όλεςτιςτουριστικέςεκθέσειςαπότο2012έως σήμερα.Τέλος, είμαιτακτική αιμοδότρια καιανάδοχος παιδιούτηςActionaid.

Pin It on Pinterest