Απολογισμός Δράσεων Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Απολογισμός Δράσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς τους εκπροσώπους Φορέων και Τοπικών Κοινωνιών της Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου.

Αξιότιμοι Συνεργάτες,

σας ευχαριστώ θερμά για τη σταθερότητα, την επιμονή, το ενδιαφέρον και την προσπάθεια που καταβάλλετε προκειμένου οι σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο να λειτουργούν αποτελεσματικά και δημιουργικά, σε ένα περιβάλλον με ιδιαίτερες δυσκολίες αλλά και σε μια εποχή που απαιτεί από όλους μας καθημερινές υπερβάσεις για το καλό των μαθητών και του τόπου μας.

Στο Νότιο Αιγαίο, εργάζονται συνολικά 6.378 εκπαιδευτικοί σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκ των οποίων οι 2.910 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  και οι 3.468 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η στελέχωση των σχολικών μονάδων κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά κάλυψε τις ανάγκες τους σε εκπαιδευτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν κενά παρά μόνο εκείνα που δημιουργούνται εκτάκτως λόγω ειδικών αδειών και εξαιρετικών ειδικών περιπτώσεων. Στη δύσκολη συγκυρία που διέρχεται η χώρα μας, τα σχολεία μας βρέθηκαν σε πλεονεκτική κατάσταση σε σχέση με κάθε άλλη προηγούμενη χρονιά λόγω της οργανωμένης προσπάθειας όλων των Στελεχών της εκπαίδευσης αλλά και της αποτελεσματικής συνεργασίας με τους Τοπικούς Φορείς, οι οποίοι συνέβαλλαν στη λήψη αποφάσεων προάγοντας πάντα το συμφέρον των μαθητών του Νοτίου Αιγαίου. Και κατά τα δύο προηγούμενα έτη, η Πολιτική και Διοικητική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με ευαισθησία τοποθέτησε σε προτεραιότητα τη νησιωτική περιοχή μας και έδωσε λύσεις σε προβλήματα που προέκυψαν και προκύπτουν συνεχώς.

Το αποτέλεσμα αποτελεί επιτυχία όλων μας αλλά η κατάσταση της παιδείας μας απαιτεί συνεχή βελτίωση όχι μόνο στους αριθμούς αλλά και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διότι εκεί βρίσκεται η ουσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο λειτουργίας και διαμορφώνουμε ετήσιο σχεδιασμό ο οποίος εντάσσεται στις κατευθύνσεις και τους στόχους του τριετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου 2013 – 2015. Το όραμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου είναι η δημιουργία σύγχρονου, επικοινωνιακού, εξωστρεφούς και ασφαλούς σχολείου που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης και εφοδιάζει τους μαθητές και τις μαθήτριες με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που απαιτούνται για τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών που παίρνουν πρωτοβουλίες και συνεργάζονται, με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της περιοχής τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Με βάση τους πέντε βασικούς άξονες του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, παρουσιάζονται παρακάτω οι κυριότερες ενέργειες και δράσεις που πραγματοποιήθηκαν:

Άξονας Ι:   Αλλαγή του τοπίου της Διοίκησης και σύνδεση με τις δημόσιες πολιτικές για την Παιδεία.

 1. Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης τριετούς διάρκειας που προσδιορίζει τους στόχους και τις δράσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου.
 2. Αναδιοργάνωση και συνεχής αποτίμηση των διοικητικών υπηρεσιών της εκπαίδευσης και στελέχωση  των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης με μόνιμο προσωπικό.
 3. Πλήρης αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού για την άρτια εκπαίδευση των μαθητών και των μαθητριών ακόμα και στα πλέον απομακρυσμένα και μικρά νησιά με τη συνεχή συνεργασία και των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης και την αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων.
 4. Ίδρυση και λειτουργία μεγάλου αριθμού σχολείων με Ειδικό Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), θεσμού που συμβάλλει στην αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 5. Επικοινωνία του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης με το 25% των εκπαιδευτικών του Νοτίου Αιγαίου σε ετήσια βάση, με σκοπό την ανάδειξη καλών πρακτικών και δράσεων που υλοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς, καθώς και την ανάπτυξη και εμψύχωση του ανθρώπινου δυναμικού των σχολικών μονάδων.
 6. Περιορισμός της άσκοπης γραφειοκρατίας, μείωση των διοικητικών βαρών μέσω της μεγαλύτερης αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα, και συνεχής προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων στην πηγή με βάση την αρχή της επικουρικότητας.
 7. Προετοιμασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης για την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης, που αποτελεί το εργαλείο αξιολόγησης των δομών της δημόσιας διοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους εξυπηρετούμενους πολίτες.
 8. Συναντήσεις απολογισμού και προγραμματισμού με όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, οι οποίες καταλήγουν σε ετήσιους στόχους, κατευθύνσεις και χρονοδιάγραμμα προσανατολισμένο στην εφαρμογή των πολιτικών εκπαίδευσης.
 9. Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος καταγραφής προτάσεων των στελεχών της εκπαίδευσης για τα βασικά θέματα πολιτικής και εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών και εκπαιδευτικών μονάδων .
 10. Λογοδοσία και καθιέρωση εξαμηνιαίου απολογισμού δράσεων του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης προς τις τοπικές κοινωνίες και τους κοινωνικούς εταίρους.

 

Άξονας ΙΙ:   Χτίζουμε γέφυρες με την τοπική Αυτοδιοίκηση, τις σχολικές κοινότητες, τις δημόσιες υπηρεσίες, τους τοπικούς φορείς – Εξωστρέφεια και έμφαση στη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

 1. Εκπαίδευση των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων σε πιστοποιημένη επιμόρφωση (70 ώρες) για τη Διοίκηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων, στη Ρόδο και στη Σύρο, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 2. Εκπαίδευση των Σχολικών Συμβούλων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Καθοδηγητικής Επάρκειας (96 ώρες) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 3. Εκπαίδευση των Διευθυντών Διευθύνσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Διοικητικής Επάρκειας (96 ώρες) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 4. Επιμόρφωση των Στελεχών της εκπαίδευσης για τη δημιουργία αποτελεσματικής ομάδας με το πιστοποιημένο πρόγραμμα: «Χτίζοντας την αποτελεσματική ομάδα» σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 5. Υλοποίηση μεγάλου πλήθους καινοτόμων Προγραμμάτων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο που οδήγησαν σε πλήθος βραβεύσεων της σχολικής κοινότητας.
 6. Ολοκληρωμένος σχεδιασμός υποστηρικτικών δράσεων για την Ψυχική Υγεία,  την Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας  μέσω  λειτουργίας  Δικτύων στις τοπικές κοινωνίες.
 7. Συνεχής συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη σύνδεση της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και την ενίσχυση της ιδέας του μαθητή – πολίτη. Έμφαση στη συνεργασία για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών δομών σε εξοπλισμό, καθώς και στην υποστήριξη των  εκπαιδευτικών, με άξονες την επιμόρφωση στα απομακρυσμένα νησιά, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την επιχειρηματικότητα.
 8. Συνεχής συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε τα πλεονεκτήματα των νησιών μας και οι στόχοι των τοπικών κοινωνιών να συνδέονται με την τυπική και άτυπη εκπαίδευση και την ενίσχυση της ιδέας του μαθητή – πολίτη.
 9. Αξιοποίηση των ευκαιριών συνεργασίας με την Εκκλησία καθώς και σεβασμός των ιδιαιτεροτήτων και δικαιωμάτων κάθε θρησκείας και μειονότητας.
 10. Ανάπτυξη και ενίσχυση των συνεργασιών με θεσμικούς και άλλους τοπικούς φορείς όπως Δήμους, Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Μητροπόλεις, Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές, Αστυνομικές αρχές,  την Actionaid Ελλάς, το ΚΕΘΕΑ, τον ΟΚΑΝΑ, τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Πινακοθήκες και Μουσεία, την Αρχαιολογική υπηρεσία, το Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου, το Τμήμα Υγείας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, το Σπίτι της Ευρώπης, το Μεσογειακό Γραφείο για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE), την ΕΥΘΥΤΑ, το Ίδρυμα Υποτροφιών Σταματίου Ρόδου, τη WWF, το Οικονομικό, το Τεχνικό και το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο, την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, την Οδοντιατρική Ομοσπονδία, τη ΧΕΝ, τους Δικηγορικούς συλλόγους, ΜΚΟ κλπ.
 11. Αξιοποίηση σχολικών χώρων κατά τις ώρες μη λειτουργίας για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης που απευθύνονται όχι μόνο στην εκπαιδευτική αλλά και στην τοπική κοινότητα.
 12. Δημιουργία δικτύων στις τοπικές κοινωνίες των νησιών, που προωθούν τη συνεργασία των τοπικών φορέων και υπηρεσιών, με σκοπό την αξιοποίηση κρατικών και μη κρατικών φορέων και ατόμων για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης  με κεντρικό άξονα: «Το σχολείο που προλαμβάνει και δημιουργεί».
 13. Διαρκής συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ώστε τα σχολεία μας να είναι ανοιχτοί φορείς υποδοχής των πρακτικών ασκήσεων των φοιτητών αλλά και άλλων συνεργασιών που προωθούν την επιμόρφωση και τη δια βίου μάθηση.
 14. Αξιοποίηση ιστορικών αρχείων που τηρούνται στις σχολικές μονάδες καθώς και αξιοποίηση των σχολικών βιβλιοθηκών ως πόλων επιμόρφωσης της τοπικής κοινωνίας.
 15. Ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικούς αυτοδιοικητικούς και άλλους φορείς (πολιτισμού, αθλητισμού, υγείας κλπ) για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του κοινωνικού σχολείου. Προώθηση της κίνησης, της άθλησης και της υγιεινής διατροφής των μαθητών, καθώς και του συνόλου της τοπικής κοινωνίας, μέσα από τη συνδιοργάνωση πολλών σχετικών δράσεων στις οποίες σημειώθηκε εντυπωσιακή συμμετοχή. Συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ για την υλοποίηση των KIDS ATHLETICS σε νησιά (Ρόδο, Κω, Σύμη, Κάλυμνο, Σύρο)  καθώς και συνδιοργάνωση αγώνων δρόμου και αθλητικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.
 16. Στήριξη της συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά προγράμματα, διαγωνισμούς κλπ όπως τα προγράμματα Euroscola, eTwinning, Comenious. Teachers4Europe, Erasmus+. Βραβεύσεις τάξεων και εκπαιδευτικών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο (Βράβευση Τμήματος Ένταξης από την Ακαδημία Αθηνών, Βράβευση από τη Unicef, Helmepa, eTwinning, Βράβευση σε πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς, κ.α.).

Άξονας ΙΙΙ: Αλλαγή εργασιακής κουλτούρας του προσωπικού και δημιουργία δυναμικής.

 

 1. Επιμόρφωση του διοικητικού προσωπικού από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την αποτελεσματική λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.
 2. Θέσπιση διαδικασιών διαφάνειας και προετοιμασίας για την απόκτηση πιστοποίησης.
 3. Θέσπιση διαδικασιών λειτουργίας ομάδων και επίλυσης διαφορών μέσω διαμεσολάβησης.
 4. Σύνταξη οργανογράμματος και αναλυτικού χάρτη αρμοδιοτήτων για κάθε τμήμα και υπάλληλο.
 5. Καταγραφή των διαδικασιών που περιγράφουν κάθε θέση εργασίας της υπηρεσίας.
 6. Δημιουργία διαδικτυακών φορμών για την ηλεκτρονική τυποποίηση των διοικητικών εργασιών, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας.
 7. Δημιουργία συστήματος επικοινωνίας με τους πολίτες με στόχο την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση των πολιτών σε θέματα αρμοδιότητάς μας.

Άξονας ΙV:   Προτεραιότητα στους μαθητές – Καινοτόμες Δράσεις

 1. Επιμόρφωση Στελεχών της εκπαίδευσης για θέματα Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού. Ορισμός Υπευθύνου στην Περιφέρεια αλλά και σε κάθε σχολική μονάδα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού καθώς και επιμόρφωση των συντονιστών δράσεων. Εφαρμογή Πιλοτικού Προγράμματος σε σχολικές μονάδες Προσχολικής Αγωγής   για θέματα πρόληψης της Σχολικής Βίας.
 2. Διαρκής τεχνική υποστήριξη και εκσυγχρονισμός των δικτυακών και εργαστηριακών υποδομών των σχολείων (καταγραφή ψηφιακού εξοπλισμού μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, αναβάθμιση σχολικών εργαστηρίων, επέκταση διαδραστικών πινάκων). Προετοιμασία για την εγκατάσταση ψηφιακού εξοπλισμού (φορητών υπολογιστών, παροχή τοπικού δικτύου, εγκατάσταση λογισμικών με δομημένη καλωδίωση) σε 52 ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία του Νοτίου Αιγαίου.
 3. Επιμόρφωση περίπου 1500 εκπαιδευτικών ανά έτος με σύγχρονα εργαλεία τηλεκπαίδευσης και καινοτόμες εφαρμογές από τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ (Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών) σχετικά με την χρήση και την παιδαγωγική αξιοποίηση εργαλείων λογισμικού.
 4. Επιστημονική και Παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών όλων των σχολικών μονάδων του Νοτίου Αιγαίου μέσω επιμορφωτικών και άλλων δράσεων από τους Σχολικούς Συμβούλους (περίπου 760 επιμορφωτικές δράσεις συνολικά) και με τη χρήση τηλεδιασκέψεων. Οι δράσεις αυτές πραγματοποιούνται βάσει ολοκληρωμένου σχεδιασμού και προγραμματισμού με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο υποστήριξης των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους.
 5. Ανάπτυξη πολύπλευρων δράσεων, ημερίδων, συνεδρίων, βιωματικών εργαστηρίων, εκδηλώσεων από τις παράλληλες εκπαιδευτικές δομές, στους τομείς του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, του επαγγελματικού προσανατολισμού, της συμβουλευτικής (ατομικής, γονέων, σταδιοδρομίας), της επιχειρηματικότητας, της ασφάλειας των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, των νέων τεχνολογιών,  της μετάβασης, της ασφάλειας στο διαδίκτυο και της πρόληψης, προσανατολισμένες στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, με σκοπό τη σύνδεση σχολείου και κοινωνίας καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής για τους μαθητές. Εκπονήθηκαν περίπου 6000 εκπαιδευτικά προγράμματα συνολικά.
 6. Εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μαθητές και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με την αξιοποίηση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
 7. Συστηματικές ενέργειες για τη λειτουργία ενός σημαντικού θεσμού, του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ρόδου μετά από προτάσεις μας και την έκδοση σχετικής  Υπουργικής Απόφασης.
 8. Παροχή εξοπλισμού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στις υποστηρικτικές δομές για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
 9. Έμφαση στην υποστήριξη των σχολικών μονάδων από τους Σχολικούς  Συμβούλους Ειδικής Αγωγής για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και ημερίδων. Οργάνωση νέων δομών στην Ειδική Αγωγή όπως τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και οι Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.).
 10. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο επιμορφώσεων που πραγματοποιήθηκαν από τους Σχολικούς Συμβούλους και τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές (σειρά βιντεομαθημάτων, ελεύθερο εκπαιδευτικό λογισμικό για την εκπαίδευση από τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ (Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών), τα ΕΚΦΕ (Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών), τα Τμήματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων και τους Σχολικούς Συμβούλους).
 11. Ενθάρρυνση, ενίσχυση και ανάπτυξη της καινοτομίας. Ενδεικτικές δράσεις:
 • 1ος Περιφερειακός διαγωνισμός Ρομποτικής
 • Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής δημιουργίας
 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών μέσω moodle και εικονικών κόσμων
 • Πανηγύρι φυσικών επιστημών
 • Θερινό καλλιτεχνικό σχολείο για εκπαιδευτικούς στη Λέρο
 • Πρόγραμμα Ενεργείν
 • Διαγωνισμός κόμικς
 • Βιωματικά εργαστήρια για διαχείριση τάξης
 • Διαμόρφωση ψηφιακών τάξεων

Άξονας V:  Συνεργασία με την πολιτική και διοικητική ηγεσία – Έμφαση στη νησιωτικότητα.

 

 1. Προετοιμασία, εποπτεία, συντονισμός και υλοποίηση όλων των διαδικασιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων και της εφαρμοζόμενης για πρώτη φορά Τράπεζας Θεμάτων.
 2. Υποστήριξη, διάχυση και εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών (Κοινωνικό σχολείο, Ερευνητικές εργασίες, Βιωματικές Δράσεις, Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου, Αξιολόγηση εκπαιδευτικού, Προγράμματα Σπουδών κλπ.) με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες του Νότιου Αιγαίου.
 3. Υποβολή προτάσεων για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου με στόχο τη σύνδεσή τους με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
 4. Ίδρυση νέων τομέων και ειδικοτήτων στην τεχνική εκπαίδευση μετά από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση, που οδήγησε στη σύνδεση τοπικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης.
 5. Αύξηση των σχολικών μονάδων καθώς και των τομέων των Επαγγελματικών Λυκείων της Περιφέρειάς μας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Εσπερινό  ΕΠΑΛ  Θήρας και το Νηπιαγωγείο Αγαθονησίου. Επιπλέον δεν πραγματοποιήθηκε καμία κατάργηση ή συγχώνευση σχολείου τα δύο τελευταία χρόνια.
 6. Μεταφορά σχολικών μονάδων σε νέα διδακτήρια (ΕΠΑΛ Θήρας, 1ο Δημοτικό Ιαλυσού Ρόδου, 4ο ΓΕΛ Ρόδου), προσθήκη αιθουσών στο Νηπιαγωγείο Χαλκίου Νάξου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία μεταστέγασης του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Ρόδου.
 7. Συστηματική ενημέρωση και αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας στοιχείων για τη βέλτιστη εποπτεία και διαχείριση του εκπαιδευτικού δυναμικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 8. Διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ και προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
 9. Συνεργασία με το Δήμο Ροδίων για την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού σε όλες τις μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.
 10. Ολοκλήρωση των διαδικασιών της πρώτης γενικευμένης εφαρμογής της Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου, με 19 δια ζώσης διήμερα επιμορφωτικά προγράμματα στα οποία επιμορφώθηκαν συνολικά 227 Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, ενώ 65 Διευθυντές Σχολικών Μονάδων επιμορφώθηκαν εξ’ αποστάσεως, ώστε από την τρέχουσα σχολική χρονιά να εφαρμοστούν τα σχέδια δράσης.
 11. Ολοκλήρωση των διαδικασιών για την εφαρμογή του θεσμού της αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης.
 12. Συγκρότηση ομάδας εργασίας για το Κοινωνικό σχολείο, δημιουργία ενημερωτικού ιστολόγιου και σελίδας προβολής των δράσεων στα διαδικτυακά κοινωνικά περιβάλλοντα, δημιουργία διαδικτυακής φόρμας συγκέντρωσης των δράσεων των σχολικών μονάδων, δημιουργία ψηφιακού διαδραστικού χάρτη των σχολικών μονάδων ανά νησί και ψηφιακού αποθετήριου για τη συγκέντρωση και την παροχή εκπαιδευτικού υλικού που παράγεται στο πλαίσιο των δράσεων του Κοινωνικού σχολείου.
 13. Συστηματική επικοινωνία και παρουσία στα ΜΜΕ για την ανάδειξη των δράσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, την προβολή του εκπαιδευτικού έργου και των καλών πρακτικών των σχολείων καθώς και την υποστήριξη των Εκπαιδευτικών πολιτικών.
 14. Προτάσεις προς την πολιτική ηγεσία για:
 • την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
 • την αξιοποίηση σύγχρονου βιοκλιματικού κτιρίου ως επιμορφωτικού κέντρου
 • νέο σύστημα διορισμών και άμεσης πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών
 • αξιοποίηση συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης για τα απομακρυσμένα νησιά
 • δράσεις για τη σύνδεση σχολείου και τοπικής κοινωνίας (Κοινωνικό Σχολείο)

 

Ορισμένες συνθήκες που εμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων λαμβάνουν ιδιαίτερες διαστάσεις στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η επίλυση των δυσλειτουργιών και των προβλημάτων που ανακύπτουν χαρακτηρίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις από μεγάλο αριθμό απρόβλεπτων παραγόντων και περιορισμένες εναλλακτικές λύσεις, ενώ, παράλληλα απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια, περισσότερο χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό σε σύγκριση με άλλες γεωγραφικές περιοχές. Ενδεικτικές αντίστοιχες περιπτώσεις αναφέρονται στη συνέχεια:

 • η εξασφάλιση εκπαιδευτικών στα μικρά νησιά με ιδιαίτερη έμφαση στα μονοθέσια και διθέσια σχολεία στα οποία η έλλειψη εκπαιδευτικών δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων και στις τοπικές κοινωνίες
 • η έγκαιρη πρόσληψη των απαιτούμενων αναπληρωτών
 • οι ιδιαίτερες ανάγκες για την υποστήριξη των οικογενειών με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή/και αναπηρία
 • η ανάγκη βελτίωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και η ανάγκη δημιουργίας απλοποιημένης διαδικασίας χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων.
 • οι δυσκολίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης.

 

Μέσω της συνεχούς αποτίμησης και ανατροφοδότησης από τις προηγούμενες εμπειρίες, επικεντρώνουμε την προσπάθειά μας στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, με στόχους:

 • την υποστήριξη των μαθητών μέσω της ενίσχυσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και ειδικότερα της καινοτομίας.
 • τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις τοπικές κοινωνίες μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων για τη διαμόρφωση του ενεργού πολίτη.
 • την εξειδίκευση και την προσαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών στις ιδιαίτερες συνθήκες του Νοτίου Αιγαίου.

 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία, τις προτάσεις σας, τις υποδείξεις, τις διαμαρτυρίες σας και να σας διαβεβαιώσω πως κάθε μία αντιμετωπίστηκε με σεβασμό και με σύστημα καταγραφής και διαχείρησης προβλημάτων και κρίσεων, το οποίο αναπτύξαμε ώστε να εξαντλούμε κάθε δυνατότητα υποστήριξης και να προσεγγίζουμε κάθε φορά την καλύτερη δυνατή λύση.

Επειδή η βασική αρχή που διέπει κάθε διοικητική μας ενέργεια είναι ότι: «η διοίκηση πρέπει να υποστηρίζει την εκπαίδευση», σε κάθε βήμα του διοικητικού μας έργου υπήρχε η παιδαγωγική-εκπαιδευτική οπτική και στην κατεύθυνση αυτή καθοδηγούνται όλα τα στελέχη της περιοχής ευθύνης μας.

Με το ίδιο όραμα, με σχεδιασμό και προγραμματισμό, σταθερά προσανατολισμένοι προς τα παιδιά, συνεχίζουμε να πορευόμαστε.  Το έργο μας με την ενεργό συμμετοχή όλων μας θα συνεχιστεί και το 2015 με σκοπό τα νησιά μας να γίνουν νησίδες δημιουργίας, καινοτομίας και συνεργασίας. Οι δρόμοι της εκπαίδευσης αποτελούν τη σημαντικότερη επένδυση για το μέλλον των νησιών και της χώρας μας.

                                                                                               Με εκτίμηση

                                                                                             Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου

                                                                                               

                                                                                                   Διονύσιος Μεσσάρης