Άνοιξε θέση συμπαραστάτη του δημότη ο Κολιάδης

«Ο δήμαρχος Ρόδου Έχοντας υπόψη : 1.Τις διατάξεις της παρ.1 & 2 και 7 του άρθρου 77 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011, το άρθρο 7 του Ν.4623/2019, το άρθρο 66 του Ν.4795/2021, το άρθρο 51 του Ν.4873/2021 και το άρθρο 10 του ν.5056/2023.

2.Την υπ΄αριθ.1/661/07.01.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ, περί «Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 του Ν.3852/2010). 3.Την υπ΄αριθ. 26/2024 (ΑΔΑ: 676ΗΩ1Ρ-ΥΞΕ) Απόφαση δημοτικού συμβουλίου Ρόδου για τον καθορισμό ελάχιστου περιεχομένου της Πράξης Προκήρυξης για την υποβολή υποψηφιοτήτων, επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στον δήμο Ρόδου.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση της θέσης του “Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης” στον δήμο Ρόδου κατά τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010, όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με την παρ. 1 και τροποποιήθηκε με τις παρ. 2, 3 & 5 του άρθρου 7 του Ν. 4623/2019.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας . Κριτήριο ικανό να εξασφαλίσει στο πρόσωπο του Συμπαραστάτη τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, κρίνεται η γνώση του υφιστάμενου Θεσμικού Πλαισίου Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Ν.4804/2021 ( Α΄90 ).

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Ο Συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για τυχόν κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.

Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης Αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή δήλωση που κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του δήμου Ρόδου και υπόψη του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου, είτε διά πληρεξουσίου δικηγόρου.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής , δηλαδή από την ημερομηνία έκδοσης και ανάρτησης της Απόφασης του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με την οποία καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της προβλεπομένης στο νόμο προκήρυξης και μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας προσώπου ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του δήμου Ρόδου, να υποβάλλει δήλωση-αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Ν.4804/2021 ( Α΄90 ) καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στον δήμο Ρόδου.

Με την κατάθεση της σχετικής δήλωσης – αίτησης ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κοινοποίηση των παραπάνω εγγράφων (δήλωση υποψηφιότητας, βιογραφικό, υπεύθυνη δήλωση) στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου.

Η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα ολοκληρωθεί στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του δήμου Ρόδου (www.rhodes.gr) μέσω Πρόσκλησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου με την προβλεπόμενη ψηφοφορία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, όπου:

«Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται με Απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του Συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου». Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-15:00, από το Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και Συλλογικών Οργάνων του δήμου Ρόδου, κα Μαρία Παπαγεωργίου και στα τηλέφωνα: 2241046304-306. Η παρούσα ως κανονιστική πράξη, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου Ρόδου στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Ρόδου σε πλήρες κείμενο.

Ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος-Βασίλειος Κολιάδης»

Ρίξτε μία Ματιά

Pin It on Pinterest