Ακόμα 2 θέσεις ειδικών συμβούλων για τον  Κολιάδη

Η μία θέση είναι κατηγορίας ΠΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για θέματα οικονομικών.

Ειδικότερα, θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά στον δήμαρχο, το δημοτικό συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του δήμου με αιρετά μέλη, για θέματα οικονομικής διοίκησης, λογιστικής διαχείρισης και μηχανογραφικής διαχείρισης που άπτονται στους τομείς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η δεύτερη θέση αφορά θέση ειδικού συμβούλου ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για θέματα σχεδιασμού, επιμέλειας και έργων γραφικών τεχνών και εν γένει κάθε είδους εκδόσεων, εκτυπώσεων, εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων στην οπτική επικοινωνία του δήμου που άπτονται στους τομείς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Pin It on Pinterest