Ανοικτή Πρόσκληση για συμμετοχή στο έργο ACUA

Ανοικτή Πρόσκληση σε πιθανά ενδιαφερόμενα φυσικά (ΔΗΜΟΤΕΣ) ή νομικά πρόσωπα (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) που διαθέτουν χώρους μαζικής εστίασης απευθύνει ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά στο έργο ACUA.

Η ενίσχυση της διαλογής στην πηγή των αστικών στερεών αποβλήτων αποτελεί ουσιαστικό μονόδρομο με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (οδηγία 98/2008, Waste Directive). Το επίκεντρο δε της διαλογής μεταφέρεται, από τα ανακυκλώσιμα υλικά, που την περασμένη δεκαετία ήταν στο επίκεντρο, στα βιοαπόβλητα, δηλαδή τα υπολείμματα τροφίμων και κλαδεμάτων φυτών κλπ. Η απαίτηση, σύμφωνα με την οδηγία, είναι ότι όλες οι χώρες μέλη θα πρέπει μέχρι το 2020, να διαθέτουν έναν χωριστό σύστημα συλλογής, σε ποσοστό τουλάχιστον 10 % των παραγόμενων βιοαποβλήτων.

Στόχος του έργου ACUA είναι η ανάπτυξη μέσα στον αστικό ιστό και με επίκεντρο την πολυκατοικία ή μικρό αριθμό πολυκατοικιών ή επιχειρήσεων που διαθέτουν χώρους μαζικής εστίασης, ενός συστήματος συγκέντρωσης των παραγόμενων βιοαποβλήτων, επεξεργασίας τους και παραγωγής κόμποστ στο χώρο λειτουργίας τους.

Επομένως στα πλαίσια του έργου, από τον Δήμο: α) θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί ένα σύστημα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ), β) θα γίνει προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για την υλοποίηση του συστήματος ΔσΠ (καφέ και μπλε κάδοι για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, κομποστοποιήσιμες σακούλες) και γ) θα εγκατασταθεί μια μονάδα Αυτόνομου Μηχανικού Κομποστοποιητή (AMK) χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων, σε χώρο του ΔΗΜΟΥ ή μιας πολυκατοικίας ή ομάδας πολυκατοικιών ή σε οποιοδήποτε χώρο αστικού ενδιαφέροντος, ώστε να παραλαμβάνει απευθείας τα παραγόμενα βιοαπόβλητα, χωρίς την ανάγκη συλλογής και μεταφοράς τους. Οι ΑΜΚ είναι μικρές κλειστές ολοκληρωμένες μονάδες κομποστοποίησης, με μηδενισμό των εκλυόμενων οσμών και των διασταλαζώντων υγρών.

Οι κάτοικοι, ουσιαστικά, θα συγκεντρώνουν τα βιοαπόβλητα τους σε μικρές κομποστοποιήσιμες σακούλες και ειδικούς κάδους, στο εσωτερικό των κατοικιών τους και στη συνέχεια θα τα μεταφέρουν στον ΑΜΚ, όπου θα έχουν πρόσβαση, με τη χρήση κωδικού και κάρτας. Έτσι, θα συλλέγονται από την πολυκατοικία ΜΟΝΟ τα ανακυκλώσιμα, διαχωρισμένα και αυτά σε διαφορετικά κλάσματα, και τα γενικά απόβλητα.

Ελάχιστες Προδιαγραφές συμμετοχής:

  1. Πολυκατοικία με τουλάχιστον 20 διαμερίσματα,

  2. Ομάδα Πολυκατοικιών με τουλάχιστον 20 διαμερίσματα,

  3. Ημερήσιος αριθμός κουβέρ/ατόμων 300,

  4. Ελεύθερος διαθέσιμος χώρος εγκατάστασης AMK τουλάχιστον 100 έως 150m2.

Παροχές Δήμου στους συμμετέχοντες:

  1. Σχετικό πιστοποιητικό διαχείρισης οργανικών αποβλήτων,

  2. Εκπαίδευση χειριστών για συστήματα Διαλογής στην Πηγή,

  3. Παροχή ειδικού εξοπλισμού (πχ. καφέ και μπλε κάδοι, κομποστοποιήσιμες σακούλες, κάρτα ασφαλείας),

  4. Παροχή ή απομάκρυνση του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού (οργανικό λίπασμα ή κόμποστ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ιστοσελίδα του Δήμου http://www.rhodes.gr/ και http://www.rhodes.gr/?p=16584 ενώ οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν συμπληρωμένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση chgamvroudis@rhodes.gr το αργότερο έως 9 Φεβρουαρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες

Στοιχεία επικοινωνίας: κ Γαμβρούδης Χρήστος

Τηλ: +30 6937419127

Email: chgamvroudis@rhodes.gr

Pin It on Pinterest

Share This