Ακόμα μια θέση ειδικού συμβούλου για τον Δήμαρχο για θέματα χωροταξίας

Ακόμα μια θέση για ειδικό σύμβουλο – συνεργάτη άνοιξε ο Δήμαρχος Ρόδου προς κάλυψη των αναγκών του, αυτή την φορά σε θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας. Τι αναφέρει η προκήρυξη:

Πλήρωση μίας (01) θέσης Ειδικού Συμβούλου
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 387
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) όπως
  τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
  Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007), περί Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών
  Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών των ΟΤΑ όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το
  άρθρο 18 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του
  θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κλπ.”, σχετικά με τον αριθμό των Ειδικών
  Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.5056/2023 (Α’ 163)
 5. Την υπ’ αριθ. 1333/110822/27-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΠΒΖ46ΜΤΛ6-Ρ90) Εγκύκλιο του Υπουργείου
  Εσωτερικών.
 6. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 του Ν. 3584/2007.
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ 3159/τ.Β΄/2011), όπως έχει
  τροποποιηθεί και ισχύει.
 8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ρόδου δικαιούται σύμφωνα με τα ανωτέρω δέκα συν έναν (10 + 1)
  ειδικούς ή επιστημονικούς συμβούλους – συνεργάτες.
 9. Την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης ειδικού/ής συμβούλου με ειδίκευση σε θέματα
  πολεοδομίας – χωροταξίας, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων
  του.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
 10. Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, ΠΕ κατηγορίας, με σύμβαση
  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για θέματα πολεοδομίας – χωροταξίας. Ειδικότερα, θα
  παρέχει εξειδικευμένες γνώμες και υπηρεσίες σχετικά με χωροταξικό, περιφερειακό και πολεοδομικό
  σχεδιασμό, βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, χρήσεις γης, χωροθέτηση και αδειοδότηση επενδύσεων και
  Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1
  Πληροφορίες: Λουκία Παπάζογλου
  Τηλέφωνο: 2241361238
  Ηλεκ/κό Ταχ.: lpapazoglou@rhodes.gr
  Ιστοσελίδα: www.rhodes.gr

02/05
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές, αναπτυξιακή
στρατηγική, πολεοδομική οργάνωση, αστικές αναπλάσεις, ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Δήμου στο
πλαίσιο της κλιματικής κρίσης.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους
  του Ν.3584/2007 (άρθρα 11-17) και ειδικότερα:
 • Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  (άρθρο 12 του Ν.3584/2007).
 • Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο
  έτος) (άρθρο 13 του Ν.
  3584/2007).
 • Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007).
 • Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί
  νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν.3584/2007).
  Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή
  απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του
  Ν.3584/2007).
 • Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007).
 1. Πτυχίο Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Χωροταξίας και
  Ανάπτυξης ή Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολών της
  αλλοδαπής.
 2. Να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση στους τομείς πολεοδομίαςχωροταξίας.
 3. Να έχουν καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας.
 4. Κάθε πρόσθετο προσόν που ενισχύει την αίτηση των ενδιαφερομένων θα συνεκτιμηθεί.
 5. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μαζί με τα παρακάτω
  δικαιολογητικά:
   Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Ταυτότητας
   Βιογραφικό σημείωμα
   Αντίγραφα πτυχίων και τίτλων σπουδών όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία
   Βεβαιώσεις απόδειξης της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εμπειρίας
  Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
  Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το
  άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική
  διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
  Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης να
  προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να
  προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
  Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το
  άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
   Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με την οποία θα δηλώνει, ότι έχει τα γενικά
  προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μονίμους δημοτικούς υπαλλήλους του
  πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).
  Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να
  υποβληθούν, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας
  γνωστοποίησης, στα γραφεία του Δήμου Ρόδου, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου
  Δυναμικού (Κεντρικό Δημαρχείο, Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 1 – Τ.Κ. 85200), τις εργάσιμες
  ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να αποσταλούν διά συστημένης επιστολής ή μέσω
  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: ekariofyllis@rhodes.gr
 6. Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια
  03/05
  γνωστοποίηση δια του Τύπου, με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει τα
  πρόσωπα που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλα. Η απόφαση πρόσληψης, που δημοσιεύεται στην
  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα, με τα οποία
  θα απασχοληθεί ο/η προσλαμβανόμενος/η. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από
  τον/την προσλαμβανόμενος/η ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 7. Οι Ειδικοί σύμβουλοι, δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση
  τους έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική
  εξάρτηση του οικείου Δημάρχου, για την επικουρία, του οποίου έχουν προσληφθεί.
  Δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχουν συμβουλές και
  διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα
  δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχουν οριστεί να εξυπηρετήσουν. Το συμβουλευτικό τους
  έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο.
 8. Η εργασιακή σχέση των Ειδικών Συνεργατών/Συμβούλων διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις
  του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και η σύμβασή τους είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
  ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί την θητεία της δημοτικής περιόδου
  εντός της οποία θα προσληφθούν.
 9. Οι αποδοχές των Ειδικών Συμβούλων καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
 10. Η Σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συμβούλων, λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση,
  την καταγγελία της ή την πάροδο των είκοσι (20) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου,
  εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους την συγκατάθεσή τους για τη
  διατήρησή τους.
  Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με
  απόφαση Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται
  στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την δημοσίευσή της. Η λύση της σύμβασης
  επέρχεται με την κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους της κατά τα ανωτέρω απόφασης ή με την
  παρέλευση άπρακτης της 20ήμερης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για τον Δήμο. Στην περίπτωση
  της έκπτωσης του Ειδικού Συμβούλου αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης
  θα επέλθει αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.
 11. Στην πράξη πρόσληψης θα γίνει σχετική μνεία για την εξασφάλιση της πίστωσης για την
  μισθοδοσία της εν λόγω θέσης Ειδικού Συμβούλου.
 12. Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα του Ν.
  Δωδεκανήσου και να αναρτηθεί: α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ρόδου, β) στο διαδικτυακό
  τόπο «Διαύγεια» και γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου.
  Ο Δήμαρχος Ρόδου
  Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης
  Αποδέκτες για κοινοποίηση
  Γραφείο Δημάρχου
  Γενική Γραμματέα
  Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Pin It on Pinterest