Αίτημα κήρυξης του Δήμου Νισύρου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

ΠΡΟΣ
Γεν. Γραμ. Πολ. Προστασίας, κ. Γεν. Γραμματέα

Σχετικά:
α) Ο Ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων…» (ΦΕΚ 27/Α/2020), άρθρα 25
και 30§2β.
β) Το Σχέδιο «Ξενοκράτης» ΦΕΚ 423/10-4-2003/Β (σελ. 5830, προσθήκη 1 παρ Α).
γ) Ο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
δ) Το με αριθ. πρωτ. 2300/29-3-2016 (ΑΔΑ ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΞΒ) έγγραφο της ΓΓΠΠ «Θεσμικό
πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας».
ε) Τα με αριθ. πρωτ. 10/3-1-2021 και 347/25-1-2021 Έκτακτα Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού ΚΕΠΠΕΣΚΕ.
στ) Έγγραφο αίτημα του Δήμου Νισύρου με αρ. πρωτ. 856/29-1-2021 με θέμα «Αίτημα για
κήρυξη του Δ. Νισύρου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Κατά την 25 Ιανουαρίου 2021, σχετ. (ε) Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, εκδηλώθηκαν
ακραία καιρικά φαινόμενα με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους και έπληξαν τον Δήμο
Νισύρου. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η εκδήλωση εκτεταμένων ζημιών και καταστροφών
στο οδικό δίκτυο και σε υποδομές σε διάφορες θέσεις (Παραλιακός δρόμος Πάλλων-Λιες, αγροτική
οδός προς Λιες κ.α.), αλλά και διάβρωση του εδάφους στις ανωτέρω περιοχές, ιδιαίτερα στις
παραθαλάσσιες. Με το (στ) σχετικό αίτημα του ο Δήμος Νισύρου, αιτήθηκε την κήρυξη σε
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για να αντιμετωπίσει τις καταστροφές που
εκδηλώθηκαν στη Νήσο Νίσυρο.
Η συγκεκριμένη καταστροφή κατατάσσεται σύμφωνα με το σχετ. (β), Παραρτ. Α, Προσθήκη
1, Έντονα καιρικά φαινόμενα, Α. Καταστροφές από φυσικά φαινόμενα, -Καταιγίδα, βροχόπτωση –
θυελλώδεις άνεμοι -κατολισθήσεις, διάβρωση εδαφών πτώση λίθων, θαλάσσια κύματα (ζημιές σε
οδικό δίκτυο, κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις, εγκλωβισμός ατόμων, τραυματίες νεκροί –
μετατοπίσεις εδαφών).

Επειδή για την αντιμετώπιση της κατάστασης απαιτείται ειδικός συντονισμός και
κινητοποίηση δυναμικού και μέσων επιπλέον του διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες όπως
προβλέπεται από το άρθρο 25 του Ν. 4662/2020, αλλά και λόγω και των ειδικών συνθηκών που
έχουν δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση της επιδημίας του Covid_19, παρακαλούμε για
ενέργειές σας ώστε να κηρυχθεί ο Δήμος Νισύρου της Π.Ε. Κω σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
Γεώργιος Χατζημάρκος