Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών του Φράγματος Κρητηνίας της νήσου Ρόδου

Στην εφημερίδα της Υπηρεσίας Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού  του έργου «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών του Φράγματος Κρητηνίας της νήσου Ρόδου», με συνολικό προϋπολογισμό δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000,00)  €  ΕΥΡΩ.

Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί την Τρίτη 15 ΑΠΡ 2014.

Τα εν λόγω έργο που ξεκινά από την δεκαετία του ’90 και του οποίου η σύμβαση διεκόπη το 2002,  είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Γεωργίας  και έχει όντως μακρύ ιστορικό .

Το ιστορικό του έργου την περασμένη και τρέχουσα δεκαετία  έχει ως κάτωθι.

19-11-2003

Έγκριση οριστικής μελέτης  (Υδρολογική –Υδραυλική & Ηλεκτρομηχανολογική)

Π/Υ 17.880.000 €

(αρ.αποφ 15650/19-11-2003 Υπ.Γεωργίας.)

Μάιος 2004

Ένταξη στο ΕΠΑΑΑΥ 2000-2006 (ΙΙΙ ΚΠΣ) και στη

ΣΑΕ 081/3 με Κ.Α. 2004ΣΕ08130004

24-05-2005

Έγκριση τευχών και  Π/Υ (18.896.500,00 € ) δημοπράτησης  των έργων «Υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής Φράγματος Κρητηνίας Ρόδου» και «Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Κρητηνίας Ρόδου»

( αρ.αποφ13720/14-102005 Υπ.Γεωργίας)

29-06-2006

Δημοπράτηση

22-12-2006

Υπογραφή Σύμβασης ποσού 10.662.846,13 ( με ΦΠΑ)

με την Κ/Ξ «ΟΜΗΡΟΣ ΑΞΤΤΚΕ-ΕΥΡΩΕΞΕΛΙΞΗ ΑΤΕ»

25-04-2007

Τροποποίηση απόφασης ένταξης (Π/Υ 11.251.510 €)

30-7-2008

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων

( αρ. αποφ 106820/30-7-2008 ΚΥΑ Υπ.

ΠΕΧΩΔΕ & Γεωργίας)

14-7-2009

Ειδική δήλωση διακοπής των έργων από την ανάδοχο Κοινοπραξία

( Δεν πληρώθηκε ο από 29-05-2009 εγκεκριμμένος 8ος λογαριασμός

9-11-2010

Αίτηση διάλυσης εργολαβίας από την ανάδοχο Κοινοπραξία

11-01-2011

Αυτοδίκαιη διάλυση εργολαβίας σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ.8 του Ν.3669/08. Η ως άνω αποδοχή της αίτησης διάλυσης επέχει τη θέση βεβαίωσης περαίωσης

3-5-2011

Με την με αριθμ. 8337/20ζ/3-5-2011 απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ. εγκρίθηκε η τελική επιμέτρηση των εκτελεσθεισών εργασιών μέρους του συνολικού έργου.

7-9-2011

Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του των εκτελεσθεισών εργασιών του συνολικού έργου.

Με την με αριθμ. 10740/20ζ/7-9-2011 απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥπΑΑ&Τ)   δεν προώθησε το έργο για ένταξη του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 2013 ώστε να εκτελεσθεί το έργο στην ολότητα του.

Μετά από επαφές του Περιφερειάρχη με τα Υπουργεία Γεωργίας και Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης αρχικώς κατεβλήθη εργώδης προσπάθεια να ενταχθεί το έργο στο ΠΔΕ του 2013.

Όταν διεπιστώθη η αδυναμία ένταξης του στο ΠΔΕ,   ο Περιφερειάρχης  Νοτίου Αιγαίου ζήτησε την μεταφορά του φακέλου του έργου από το ΥπΑΑ&Τ στην Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών Δωδεκανήσου (ΔΤΥΔ) της ΠΝΑ (μαζί και της λιμνοδεξαμενής του Καστελλορίζου) προκειμένου η ΔΤΥΔ να ολοκληρώσει, να συμπληρώσει και να επικαιροποιήσει την μελέτη των υπολειπόμενων εργασιών του φράγματος της Κρητηνίας.

Σε συνάντηση που έγινε στο ΥπΑΑ&Τ την  Παρασκευή 02 ΑΥΓ 2013, στην οποία προήδρευσε ο Γ.Γ. του Υπουργείου Μόσχος ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ, και συμμετείχαν :

  • Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

  • Η ΓΓ της ΑΔΑ Αιγαίου Χριστιάνα ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

  • Ο Αντιπεριφερειάρχης ΑΟΚ&Α της ΠΝΑ

  • Η Κατερίνα ΣΥΝΤΗΛΑ, Δ/ντης Μελετων & Κατασκευών του ΥπΑΑ&Τ

  • Ο Γενικός Δ/ντης Υποδομών της ΑΔΑ

  • Υπηρεσιακά στελέχη της ΑΔΑ

  • Ο Γενικός Δ/ντής ΑΟ&Κ της ΠΝΑ

εδόθη εντολή στην Διεύθυνση Μελετών & Κατασκευών του ΥπΑΑ&Τ να προετοιμάσει την παραλαβή των φακέλων των έργων ‘Φράγματος Κρητηνίας’ & ‘Λιμνοδεξαμενής Καστελλορίζου’

Τους φάκελους παρέλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης ΑΟΚ&Α την 18η Οκτωβρίου 2013 και τους παρέδωσε στην ΔΤΥΔ , η οποία προχώρησε στην εκπόνηση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης των  υπολειπόμενων εργασιών ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 12.000.000 €.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σύντομη περιγραφή έργου

Το φράγμα κατασκευάζεται στο χείμαρρο ‘Λίνερο’, περίπου 2,5 χλμ. πριν από την εκβολή του στη θάλασσα, στην ανάντη περιοχή του κάμπου του ‘Λίρου’ (Κάμειρος Σκάλα) της Κοινότητας Κρητηνίας.

Με την ολοκλήρωση του φράγματος θα δημιουργηθεί ταμιευτήρας ωφέλιμης χωρητικότητας 2.000.000 κυβικών μέτρων νερού με διπλό σκοπό, την εξυπηρέτηση αρδευτικών και υδροδοτικών αναγκών της ευρύτερης περιοχής.

Το αρδευτικό δίκτυο θα είναι υπόγειο, σωληνωτό υπό πίεση, με εφαρμογή μικροαρδεύσεων δηλαδή στάγδην άρδευσης με σταλακτήρες, σε καθαρή έκταση 3.600 στρεμμάτων περίπου στην κατάντη του φράγματος περιοχή.

Η κατασκευή του έργου θα επιλύσει το υπάρχον σήμερα έντονο  πρόβλημα αρδευτικού νερού στην συγκεκριμένη αγροτική περιοχή και υδροδοτικές ανάγκες της ευρύτερης.

Το εν λόγω έργο συμπεριλαμβάνεται στα κορυφαία που πρέπει να εκτελεστούν στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΕΠΑΑ) 2014-20 για το νησί της Ρόδου και θα συμβάλει καθοριστικά στην  εντατικοποίηση της γεωργίας , αύξηση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου καθώς και την αύξηση του  απασχολούμενου με τη γεωργία και την κτηνοτροφία πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή.

Pin It on Pinterest