Ρόδος: Σπάει τα κοντέρ η τουριστική κίνηση. 40.067 τουρίστες αφίχθησαν μόνο το Σαββατοκύριακο

Êáèßæçóç ðñïêëÞèçêå óôïí áåñïäéÜäñïìï, ëßãá ìÝôñá áðüóôáóç áðü ôçí ðñïçãïýìåíç ìåãÜëç æçìéÜ ðïõ êáèÞëùóå ôá áåñïðëÜíá ãéá ìåñéêÝò þñåò ðñßí äýï 24ùñá. Áí êáé ç êáèßæçóç Ý÷åé áñêåôü ìÞêïò, äåí êñßíåôáé åðéêßíäõíç áöïý åíôïðßæåôáé óå ìéêñÞ áðüóôáóç ðëåõñéêÜ ôïõ áåñïäéáäñüìïõ, üìùò ãéá ëüãïõò áóöáëåßáò, êáé Ýùò üôïõ åëåã÷èåß áðü åéäéêïýò ðñáãìáôïãíþìïíåò ìç÷áíéêïýò, ôï áåñïäñüìéï ìáò Ýìåéíå êáé ðÜëé ãéá ëßãç þñá áíåíåñãü. Ôï áåñïäñüìéï óõíå÷ßæåé êáíïíéêÜ áõôÞ ôçí þñá íá ëåéôïõñãåß ÷ùñßò êáíÝíá éäéáßôåñï ðñüâëçìá, åíþ Ý÷ïõí áñ÷ßóåé íá åêôåëïýíôáé êáíïíéêÜ üëåò ïé ðôÞóåéò, åóùôåñéêïý áëëÜ êáé åîùôåñéêïý, ôóÜñôåñ. Ðñïò ôï ðáñþí óõíåñãåßï ôçò Õðçñåóßáò ÐïëéôéêÞò Áåñïðïñßáò ðñáãìáôïðïßçóå äéáãñÜììéóç êïíôÜ óôï óçìåßï ðïõ õðÝóôç ç ìéêñÞò êëßìáêáò êáèßæçóç ôïõ áåñïäéáäñüìïõ þóôå íá áíáãíùñßæïõí ïé êõâåñíÞôåò ôùí áåñïðëÜíùí ôï óçìåßï ðïõ èá ðñÝðåé íá ðñïóÝ÷ïõí êáôÜ ôç äéÝëåõóç ôùí áåñïóêáöþí áðü ôï óçìåßï.
(EUROKINISSI/RODOSPRESS.GR/ÁÑÃÕÑÇÓ ÌÁÍÔÉÊÏÓ)

Μόνο το Σαββατοκύριακο, 16 και 17 Ιουλίου, αφίχθησαν στο νησί με πτήσεις τσάρτερ 40.067 τουρίστες.
Σημειώνεται ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο, 9 και 10 Ιουλίου, είχαν αφιχθεί στη Ρόδο -μέσω αεροδρομίου- 39.000 τουρίστες.
Σ’ ότι αφορά στην κίνηση των αεροσκαφών, το Σάββατο προσγειώθηκαν και απογειώθηκαν 258 αεροπλάνα και την Κυριακή 273.
«Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο αριθμό αεροσκαφών, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Ρόδου η Αερολιμενάρχης Ξανθίππη Κριτσινέλια, αν αναλογιστεί κανείς ότι το αεροδρόμιο μπορεί να εξυπηρετήσει ημερησίως 280 αεροσκάφη».
Η Αερολιμενάρχης προέβλεψε ότι και ο Ιούλιος, από τα μέχρι τώρα δεδομένα, θα κλείσει με αύξηση της τάξεως του 4,5% με 6%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
Επισημαίνεται ότι ο Ιούνιος είχε κλείσει με αύξηση 9,15%.
Για πληρότητα σε όλα τα ξενοδοχεία της Ρόδου, έκανε λόγο σήμερα ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Ματσίγκος.
Για τον Αύγουστο, υπάρχουν μεν κενά δωμάτια σε πολλά ξενοδοχεία, ωστόσο επειδή υπάρχουν και κενές θέσεις στις πτήσεις τσάρτερ, ο κ. Ματσίγκος προέβλεψε ότι θα καλυφθούν με τουρίστες της τελευταίας στιγμής.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, διέψευσε παράλληλα τις φήμες περί μαζικών αφίξεων τουριστών από την Τουρκία στη Ρόδο, μετά το πραξικόπημα.
Ανέφερε ότι δεν έχει αντιληφθεί κάτι τέτοιο, ούτε και επιβεβαιώνεται από τέσσερις μεγάλους τουριστικούς οργανισμούς.
«Κάποιοι, είπε, μπορεί να θέλουν ν’ αλλάξουν προορισμό, υπό προϋποθέσεις, αλλά απ’ ότι φαίνεται επειδή η κατάσταση ομαλοποιείται στη γείτονα χώρα, δεν περιμένουμε να έρθουν πελάτες».

Πηγή : ert.gr