Υποτροφίες απο το Ίδρυμα Σταματίου

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου, «Εμμανουήλ Χριστ. Σταματίου & Μαρίας Χριστοφ. Σταματίου» αφού έλαβε υπόψη του:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 9 και 10 του Οργανισμού του Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου (ΦΕΚ 292/Β’/8.3.2002) περί σύστασης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ Χριστοφ. Σταματίου & Μαρίας Χριστοφ. Σταματίου.
β) Τις προγενέστερες ετήσιες μέχρι που αναφέρονται στη χορήγηση υποτροφιών (δικαιούχους και διαδικασία χορήγησης).
γ) Το από 01.07.2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, για μείωση του ποσού της χορηγούμενης υποτροφίας.
δ) Το από 18 Ιανουαρίου 2019 πρακτικό μας, που αφορά στη μείωση της χορηγούμενης υποτροφίας,
ε) Το από 9 Σεπτεμβρίου 2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά περιορισμό των υποψηφίων υποτρόφων κατά την τρέχουσα σπουδαστική περίοδο (2020-21) και ειδικότερα τον περιορισμό χορήγησης υποτροφιών μόνο τους υποτρόφους προηγουμένων ετών για τον λόγο ότι έχουν μειωθεί ουσιωδώς τα έσοδα του Ιδρύματος για πολλές αιτίες τις οποίες το Δ.Σ. προσπαθεί να αντιμετωπίσει, και
στ) Το από 25 Σεπτεμβρίου 2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου
κ α λ ε ί
τους υποψήφιους υποτρόφους των τεσσάρων (4) τελευταίων ετών που δεν έχουν περατώσει τις σπουδές τους μέχρι τον Ιούνιο του 2020 σύμφωνα με τον χρόνο που ορίζει ο κανονισμός κάθε σχολής, να υποβάλλουν αιτήσεις για τη χορήγηση υποτροφιών για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Περιεχόμενο των υποτροφιών: Οι υποτροφίες είναι ετήσιες, καλύπτουν την 9μηνη σπουδαστική περίοδο και έχουν ως περιεχόμενο, την παροχή χρηματικού βοηθήματος, εντός του επιτρεπόμενου ύψους, από την νομοθεσία ετησίως, σε κάθε ένα ή μία υπότροφο για τη φοίτηση του/της σε Ανώτατα ή Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που θα προσδιορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
Αντικείμενο των σπουδών: Η φοίτηση σε Ανώτατες ή Ανώτερες Σχολές της Ελλάδος ή σε άλλη Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για παιδιά Α.Μ.Ε.Α (ικανά όμως για σπουδές σε κανονικά ή ειδικά σχολεία) στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1) Αίτηση, η οποία θα παρέχεται από τα γραφεία μας και θα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά με την επιμέλεια της γραμματείας της διοικητικής υπο-στήριξης σε συνεργασία από τον/την ενδιαφερόμενο/η ή από τον νόμιμο εξουσιοδοτούμενο/νη,
2) Μία μικρή φωτογραφία,
3) Φωτοτυπία ταυτότητας,
4) Βεβαίωση επανεγγραφής της σχολής τους και με πλήρη αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων,
5) Φωτοτυπία αριθμού τραπεζικού λογαριασμού για τους ήδη υποτρόφους μας που έλαβαν υποτροφία κατά την περσινή σπουδαστική περίοδο,
6) Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης παρελθόντος έτους (2019) και
7) Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταθέσεως αιτήσεως για λήψη υποτροφίας από άλλο Ίδρυμα.

Τα έγγραφα που θα επισυνάπτονται στις αιτήσεις, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφά τους και οι αιτήσεις θα πρέπει απαραιτήτως, να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση θεωρημένη αποκλειστικά μόνο από την αστυνομική αρχή ή από τα Κ.Ε.Π. (ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή δίχως τη νόμιμη θεώρηση).

Δ) Δικαιούχοι υποτροφίας
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοικοι της νήσου Ρόδου και ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους να είναι Ρόδιος στην καταγωγή.
Να είναι επιμελείς φοιτητές, τακτικοί στη φοίτησή τους και να τεκμηριώνουν την ανάγκη οικονομικής συνδρομής για τη φοίτησή τους.
Οι υποψήφιοι πρέπει να ήταν υπότροφοι του Ιδρύματός μας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Υποτροφίες σε σπουδαστές Τουριστικής Σχολής Ρόδου
Επίσης από τις υποτροφίες που θα χορηγηθούν, δύο (2) κατά σειρά αξιολόγησης θα μπορούν να αφορούν φοιτητές που εισάγονται σε Ανώτατες ή Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η δεκάτη τετάρτη (14η) Οκτωβρίου (14/10/20), ημέρα Τετάρτη έως και την εικοστή έκτη (26η) Οκτωβρίου (26/10/20), ημέρα Δευτέρα.

Ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας (26/10/20).
Τόπος και χρόνος υποβολής των αιτήσεων: Στα γραφεία του Ιδρύματος στον 1ο όροφο του κτηρίου επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 12-14 (δίπλα από το κτήριο του Εμπορικού Επιμελητηρίου, στο Μανδράκι).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές καθημερινά και θα παραλαμβάνονται από ώρα 10.00 έως 13.00 πρωινή και από ώρας 18.00 έως 20.00 απογευματινή, τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή).
Οι αιτήσεις κατατίθενται μόνο όταν θα συνοδεύονται απαραιτήτως, με όλα τα παραστατικά δικαιολογητικά, προκειμένου να πρωτοκολλώνται με ημερομηνία που θα τίθεται αυτόματα από το σύστημα και θα εκτυπώνονται άμεσα.

Οι αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται.
Ειδικότερες απαιτούμενες προϋποθέσεις: Οι υποτροφίες που χορηγούνται από το Ίδρυμα υπόκεινται στους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που καθόρισαν οι Ιδρυτές του, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 περίπτωση α του Καταστατικού του, το οποίο εγκρίθηκε με το Π.Δ. της 26.2.02 (ΦΕΚ Β/292-/8.3.02) και του οποίου οι υποψήφιοι υπότροφοι δικαιούνται να λάβουν γνώση καθώς και των εκάστοτε σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόσθετες διευκρινίσεις: To Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, δηλώνει ότι διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να προσδιορίζει τον αριθμό των υποτρoφιών που θα χορηγούνται κατ’ έτος, να κρίνει ελεύθερα και μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του οργανισμού τις αιτήσεις και τα συνημμένα σ’ αυτές δικαιολογητικά ως προς το σύνολο του περιεχομένου τους, να αξιολογήσει τις αιτήσεις που θα υποβληθούν και σε κάθε περίπτωση, ως προς την συμφωνία τους με τους σκοπούς των υποτροφιών του Ιδρύματος, όπως αυτές καθορίζονται στη συστατική του Πράξη και τον Οργανισμό του και στην παρούσα προκήρυξη.

Έχει επίσης την δυνατότητα, αν κριθεί αναγκαίο, να καλέσει τους υποψηφίους σε μία προσωπική συνέντευξη.

Η παροχή νέας υποτροφίας για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών σε προηγούμενους υποτρόφους δεν είναι υποχρεωτική. Προϋποθέτει νέα αίτηση του υποτρόφου, η οποία θα ελέγχεται και θα αξιολογείται με τα νέα στοιχεία που θα προσκομίσει ο/η αιτούσα ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του Ιδρύματος και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2§α, β, γ του Οργανισμού.

Απαγορεύεται η λήψη υποτροφίας σε υπότροφο που λαμβάνει υποτροφία από άλλο ίδρυμα ή φορέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώ-ματος του για τυχόν μειώσεις του ποσού της ετήσιας υποτροφίας εάν εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης μεταβληθούν τα οικονομικά του υποτρόφου ή εάν υπάρξουν κατά τη διάρκεια της παρούσης σπουδαστικής περιόδου λόγοι που επιβάλλουν τη διακοπή ή τη μείωση της υποτροφίας να ενεργήσει ανάλογα χωρίς καμία δέσμευση και ευθύνη..

Σημειώνουμε τέλος ότι, ο συντασσόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος πίνακας επιλογής και κατάταξης, υποβάλλεται στην αρμόδια Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μετά σχετικά παραστατικά για τελική έγκριση.

Ο αριθμός επιλογής των υποτρόφων ανέρχεται σε εξήντα επτά (67) και η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στον καθένα σε χίλια οκτακόσια (1.800,00) ευρώ ετησίως.
Ολόκληρο το ποσό της υποτροφίας για τη σπουδαστική περίοδο 2020-21 θα επιβαρύνει το Ίδρυμα μας, με τον κωδικό εξόδου που θα αναφέρεται στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό έτους 2021, ο οποίος θα αποσταλεί για έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ως αρμόδια αρχή.

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest