Nέο πρόγραμμα Voucher κατάρτισης και απασχόλησης άνεργων

Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ TO ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ VOUCHER

Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται στη σύγχρονη Ελλάδα και σε συνδυασμό με την εντεινόμενη οικονομική κρίση, κάνει την καθημερινότητα των Ελλήνων και ιδιαίτερα των νέων, ανασφαλή και δυσβάστακτη.

Μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, στην προσπάθεια για μείωση της ανεργίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα προκηρύσσονται προγράμματα με την επωνυμία «voucher», τα οποία προσφέρουν επιδοτούμενη θεωρητική κατάρτιση των ανέργων αλλά και πρακτική τους άσκηση, με βάση το κατά περίπτωση θέμα του σεμιναρίου για το οποίο πιστοποιούνται. Παρακάτω παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας τέτοιων προγραμμάτων, με στόχο να καταστεί σαφής και να μας επιτραπεί να σας προτείνουμε τη συμμετοχή σας στην προσπάθεια αξιοποίησης των προγραμμάτων που αναμένεται να προκηρυχθούν. Υπενθυμίζουμε πως η αδυναμία των φορέων της χώρας μας να απορροφήσουν στο σύνολό τους τέτοιου είδους κονδύλια ως σήμερα είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν σημαντικές δυνατότητες απασχόλησης εργατικού δυναμικού και να μην εισρεύσουν στην ελληνική

οικονομία σημαντικά ποσά που προορίζονταν να ενισχύσουν τη ρευστότητά της. Γενικά για τα προγράμματα voucher (οι κατά περίπτωση όροι καθορίζονται με την προκήρυξη του εκάστοτε προγράμματος)

Η δράση χρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της δράσης υλοποιεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που περιλαμβάνει:

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.

• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, διάρκειας 500 ωρών, μοιρασμένων σε προκαθορισμένο ωράριο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 3,5 έως 5 μήνες. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε κανένα κόστος για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και μοναδική τους υποχρέωση είναι να μην

απολύσουν ενεργούς υπαλλήλους τους προκειμένου να τους αντικαταστήσουν με ωφελούμενους του προγράμματος, για όσο αυτό διαρκεί. Κάθε επιχείρηση δικαιούται να απασχολήσει 1 ωφελούμενο για κάθε 3 εργαζόμενους που απασχολεί. Οι επιχειρήσεις με 0-3 εργαζομένους δικαιούνται 1 ωφελούμενο.

• Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων που παρέχονται από τον πάροχο κατάρτισης στους συνδικαιούχους πριν και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης (θεωρητικής και πρακτικής), που αφορούν ενδεικτικά σε:

α) εμπεριστατωμένη συμμετοχή στη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των καταρτιζομένων σε συνάρτηση με τις δεξιότητές τους και με τις ανάγκες των επιχειρήσεων που θα τους απασχολήσουν, με στόχο την κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων,

β) υπηρεσίες υποστήριξης στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη πρακτικής.

γ) επιπρόσθετες υπηρεσίες στις περιπτώσεις που η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου καταλήξει σε σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση πρακτικής.

• Κίνητρα προς τις επιχειρήσεις που προβαίνουν στην πρόσληψη ωφελουμένων του προγράμματος αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

Η κατάρτιση αναλαμβάνεται από παρόχους κατάρτισης (πιστοποιημένα ΚΕΚ).

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

Εκπαιδευτικό Επίδομα – Αμοιβή οφειλομένου: Περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε:

α) 2.700€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης,

β) 2.400€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης.

 

Διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος

Πρώτη φάση: Συλλογή αιτήσεων από ανέργους και αποστολή τους στο κέντρο ηλεκτρονικής υποβολής στο σύστημα του παρόχου κατάρτισης. Στην περίπτωση που κάποιος άνεργος επιθυμεί να κάνει μόνος του την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, μας αρκεί ο μοναδικός αριθμός ενεργοποίησης που του δίνει το σύστημα, ώστε όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα να τον ενημερώσουμε για την έκβαση της αίτησής του και να αναλάβουμε την ομαλή διεκπεραίωση της κατάρτισης και της πρακτικής άσκησής του. Παράλληλα, σκόπιμη είναι η έγκαιρη δημιουργία

ενός μητρώου επιχειρήσεων που θα απασχολήσουν τους ωφελούμενους για την πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.

Απαιτούμενο δικαιολογητικό συμμετοχής : κάρτα ανεργίας

Επιπλέον μόρια δίνουν τα εξής (ενδεικτικά): μακροχρόνια ανεργία, πτυχία ξένων γλωσσών, πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ, πτυχίο από ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, χαμηλό ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα ανακοινώνεται στην προκήρυξη του εκάστοτε προγράμματος.

Δεύτερη φάση: Ενημέρωση των επιτυχόντων και συλλογή των δικαιολογητικών, τα οποία θα αποστέλλονται στον πάροχο κατάρτισης του προγράμματος. Θα ακολουθήσει η υπογραφή των συμφωνητικών μεταξύ των τριών πλευρών υλοποίησης του προγράμματος, δηλ. του ωφελούμενου, της επιχείρησης και του παρόχου κατάρτισης.

Τρίτη φάση: Πραγματοποίηση σεμιναρίων σε τμήματα των 5 έως 25 ατόμων, με ευθύνη του παρόχου κατάρτισης.

Τέταρτη φάση: Πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης διάρκειας 500 ωρών για κάθε ωφελούμενο σε κάποια από τις επιλεγμένες επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Στην περίπτωση που κάποιος από τους ωφελούμενους επιθυμεί να επιλέξει μόνος του την επιχείρηση όπου θα απασχοληθεί, θα πρέπει να έχουμε ενημερωθεί κατά την διάρκεια συλλογής των δικαιολογητικών.

Αίτηση συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης καιαπασχόλησης ανέργων

Πηγή : melissokomiarodou

Pin It on Pinterest