Ιδρύονται οκτώ νέα τουριστικά ΙΕΚ – Ένα στη Ρόδο

Στην ίδρυση οκτώ τουριστικών ΙΕΚ προχωράει το υπουργείο Τουρισμού…

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα βρίσκονται σε: Ανάβυσσο Αττικής, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδο, Θεσσαλονίκη, Άργος , Γαλαξίδι, Αλεξανδρούπολη και στην Κέρκυρα.

Τα εν λόγω ΙΕΚ υπάγονται στο Υπουργείο Τουρισμού ενώ θα προσφέρουν τις ακόλουθες ειδικότητες ανάλογα με το κάθε Ινστιτούτο:
Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής −Υπηρεσία ορόφων −Εμπορευματογνωσία)
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)
Τεχνικός Αρτοποιός− Ζαχαροπλαστικής

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής −Υπηρεσία ορόφων −Εμπορευματογνωσία)
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)
Τεχνικός Αρτοποιός− Ζαχαροπλαστικής
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΙΝΙ ΧΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΡΟΔΟΣ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
       
ΑΡΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ., θα είναι διάρκειας πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, και επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ανά ειδικότητα, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Η κλίμακα βαθμολογίας όλων των μαθημάτων κατάρτισης, θεωρητικών και εργαστηριακών, ορίζεται από 01 έως 10. H Πρακτική Άσκηση υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 16802/667/27−8−2010 απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

(ΦΕΚ 1345/Β΄)

Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν.4186/2013 κοινή υπουργική απόφαση, η εισαγωγή των καταρτιζομένων στα ΙΕΚ της παρ. 1 της παρούσας πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11802/27−7−2007 απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Επιλογή καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Τ.Ε.Κ» (ΦΕΚ 1547/Β΄). Ο αριθμός των εισακτέων ανά ΙΕΚ και ειδικότητα καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν.4186/2013 κοινή υπουργική απόφαση, ισχύει ο Κανονισμός Σπουδών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΤΕΚ (ΦΕΚ 2156/Β΄/7.11.2007) εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις του Ν. 4186/2013, όπως ισχύει.

Τρόπος Επιλογής

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1547/Β/2007 ο τρόπος επιλογής μέχρι στιγμής είναι ο ακόλουθος:

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής για επιλογή υποβάλλονται στις κατά τόπους σχολικές μονάδες του Ο.Τ.Ε.Κ. για διάστημα που θα καθορίζεται από την σχετική προκήρυξη.

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν μπορεί να είναι πέραν της 15ης Σεπτεμβρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί παράταση με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ.

2. Το σύνολο των μορίων κάθε υποψήφιου καταρτιζομένου προκύπτει από τα παρακάτω κριτήρια όπως

αυτά θα ορίζονται για κάθε ειδικότητα στην προκήρυξη εισαγωγής:

α) Ο βαθμός του τίτλου σπουδών ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή στα Ι.Ε.Κ.

Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα, όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους

σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος σε διαφορετική από την εικοσαβάθμια κλίμακα, θα γίνεται αναγωγή του σε εικοσαβάθμια κλίμακα.

β) Η προϋπηρεσία στην ειδικότητα είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Για κάθε 200 ημερομίσθια, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη 200άδα ή ανά ένα έτος υπηρεσίας στρογγυλοποιούμενο στο πλησιέστερο ακέραιο έτος, 3 μόρια με ανώτατο όριο τα 12.

γ) Η ηλικία του υποψηφίου.

Δύο 2 μόρια ανά έτος μετά το 18ο μέχρι το 21ο, με ανώτατο όριο τα (6) έξι μόρια. Ως αφετηρία λογίζεται

η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεως.

δ) Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, και η ιδιότητα γονέα ή τέκνου

οικογένειας με τρία παιδιά (4) τέσσερα μόρια.

ε) Η πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) με ανώτατο όριο μορίων είκοσι (20) για την άριστη γνώση επιπέδου C2, δεκαπέντε (15) για την πολύ καλή γνώση επιπέδου C1, δέκα (10) για την καλή γνώση επιπέδου Β2, αντίστοιχα.

στ) Η πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) με ανώτατο όριο μορίων δέκα (10) για την άριστη γνώση επιπέδου C2, οκτώ (8) για την πολύ καλή γνώση επιπέδου C1, πέντε (5) για την καλή γνώση επιπέδου Β2,αντίστοιχα.

ζ) Η ύπαρξη οικογενειακής τουριστικής επιχείρηση του γονέα ή του υποψηφίου τέσσερα (4) μόρια

Pin It on Pinterest