Σε Δημοπρασία οι παραλίες της Ρόδου για ομπρέλες , καντίνες και θαλάσσια σπορ

Η δημοπρασία θα είναι δημόσια και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,  στο κτήριο  του Δημαρχιακού Μεγάρου, Διεύθυνση,  Πλατεία Ελευθερίας 1 στη Ρόδο,  την  23η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 09:30 π.μ.,

 Α.   Η διάρκεια της εκμίσθωσης   ορίζεται έως 31/12/2022.
 Β.  Οι προτιθέμενοι να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, για να γίνουν δεκτοί σε  αυτή, θα πρέπει να προσκομίσουν:

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο και σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο.

2. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της παρούσας

3. Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο  Δήμο Ρόδου (Δημοτική ενημερότητα

4. Βεβαίωση περί μη οφειλής στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ).

5. Βεβαίωση περί μη οφειλής στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία (Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.)

6. Ειδικά για όσους ενδιαφέρονται να μισθώσουν χώρο για την εκμετάλλευση θαλασσίων μέσων αναψυχής απαιτείται η υποβολή ακριβούς και θεωρημένου από την αρμόδια Λιμενική Αρχή αντιγράφου της αίτησης που υπέβαλαν για τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων σύμφωνα με τον Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ.60.

7. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα (συμμετέχων και εγγυητής).

8. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία ύψους 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης για τους χώρους που δημοπρατούνται. Οι εγγυητικές επιστολές  συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρουν τη θέση ( πόστο)  για το οποίο ζητείται ο προς παραχώρηση χώρος μέσω της διαδικασίας δημοπράτησης.

Για κάθε δημοπρατούμενη θέση απαιτούνται ξεχωριστά δικαιολογητικά.

Πληροφορίες  σχετικά με τη διακήρυξη δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου στο τηλέφωνο 22413 63235.
 
Η παρούσα καθώς και η αναλυτική διακήρυξη αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου www.rhodes.gr στην ενότητα διαγωνισμοί προκηρύξεις»

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ