Ρόδος : Κλείνουν τα σχολεία λόγω κακοκαιρίας

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

α) Το άρθρο 58 και το εδάφιο 27 της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

β) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ/Α/109_1-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών».

γ) Το από 25/11/2019 «Εξαιρετικά Επείγον» Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Δ) Τις επιδεινούμενες δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη νήσο Ρόδου την 25η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εντός των ορίων του Δήμου Ρόδου, καθώς διαπιστώνεται ως ιδιαιτέρως δυσχερής η παραμονή των μαθητών σε αυτές, λόγω των επιδεινούμενων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη νήσο Ρόδου, την 25η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα.

Για την επομένη ημέρα Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019, θα γίνει επανεκτίμηση της κατάσταση και σε περίπτωση που θα απαιτηθεί, θα εκδοθεί σχετική νέα απόφαση.

Ο Δήμαρχος

Pin It on Pinterest

Share This