“Οι πράξεις και οι παραλήψεις του Δημάρχου Χάλκης έχουν σαν αποτέλεσμα τη διάλυση του Δήμου”

Από την συνεδρίαση στις 09/06/2018 και παρά το ότι προσκαλείται πάντοτε νόμιμασύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίουο Δήμαρχος κΠατρός Μιχαήλ απουσίαζει αδικαιολόγητα συνεχώς και αδιαλείπτως, μη έχοντας ορίσει κανένα αντικαταστάτη τουσε καμμία από τις συνεδρίασεις που έχουν λάβει χώρα συνολικά 16 μέχρι σήμερα ).

Καθ´όλη αυτή την περίοδο η απουσία του κΔημάρχου από τα Δημοτικά Συμβούλια συνεχίζεται μέχρι και σήμερα 18/02/2019, χωρίς καμμία αιτιολόγησησε μερικές μάλιστα περιπτώσεις προτιμάει να κάθεται προκλητικά στο γραφείο τουαντί να προσέρχεται στη συνεδρίαση.

Όπως αντιλαμβάνεται εύκολα κάποιοςη μόνιμη απουσία του κΔημάρχου, δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και των υπηρεσιών του Δήμουλόγω της επιδεικτικής αδιαφορίας ως προς την άσκηση των καθηκόντων του

Επιπλέον η υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμουτην οποία ο κΔήμαρχος ¨κατάφερε¨ επί των ημερών του από τους μονίμους υπαλλήλους που υπήρχαν στην αρχή της θητείας του στις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, έχουν σήμερα απομείνειΜΟΝΟ με κανονικό ωράριο και μία υπάλληλος με μειωμένο ωράριο λόγω μητρότητας ), με αποτέλεσμα οι πολίτες να μη μπορούν να εξυπηρετηθούν επαρκώς και οι εναπομείναντες 3υπάλληλοι να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις του Δήμου, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία για υλοποίηση υπηρεσιών που δεν τους αναλογούνασφαλώς προς τιμήν τους, για να αντιμετωπιστούν όπωςόπως και εν μέρειτα προβλήματα του Δήμουπου τελεί σε κατάσταση παραλυσίας.

Διανύοντας την τελευταία φάση της προεκλογικής περιόδουη υπάλληλος μειωμένου ωραρίουη οποία είναι υπεύθυνη για το πρωτόκολλοτο δημοτολόγιο και το ληξιαρχείοβρίσκεται σε άδεια από την Παρασκευή 08/02/2019, λόγω οικογενειακού της προβλήματος άγνωστης διάρκειας και με δεδομένο ότι ο κΔήμαρχος εσκεμμένα δεν ορίζει αντικαταστάτη τηςΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ και οι κανόνες χρηστής Διοίκησηη εξυπηρέτηση των δημοτών στους τομείς αυτούςπου λόγω της προεκλογικής περιόδου παρουσιάζουν εντατική κίνησηείναι μηδενική.

Τα συσσωρευόμενα έγγραφα και οι αιτήσεις των πολιτών που αποστέλλονται μέσω fax στο δήμο Χάλκηςμένουν αναπάντητα και δημιουργούν μεγάλη ανασφάλεια στους πολίτεςσε σχέση με την ολοκλήρωση των μεταδημοτεύσεων τους και στους υπαλλήλους των ΚΕΠ Ρόδου και Αθηνών εύλογα ερωτήματαγια την έλλειψη εμπρόθεσμων απαντήσεων και τον παραλυτικό τρόπο λειτουργίας του Δήμου Χάλκης

Η ως άνω διαλυτική τακτική του κΔημάρχου Χάλκηςθέτει σε σοβαρό κίνδυνο την νόμιμηεύρυθμηδιαυγή και δημοκρατική διαδικασία των εκλογώνκινδυνεύοντας να αλλοιώσει τα αποτελέσματαμε την εσκεμμένη καθυστέρηση που εφαρμόζειστη νευραλγικής σημασίας λειτουργία του Δημοτολογίουκαθυστερώντας νομότυπα αιτήματα μεταδημοτεύσεων δημοτώντα οποία εξ αιτίας την σκόπιμης τακτικής τουκινδυνεύουν να μη εγγραφούν στους καταλόγους εμπροθέσμως και να μην έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουνδεδομένου ότι η προθεσμία καταχώρησης των αιτημάτων μεταδημότευσης πολιτώνλήγει στις 28/02/2019.  

Τα ανωτέρω ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ θέματαθέσαμε υπ´όψιν των αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιώνμε επιστολή του προέδρου του Δ.ΣκΑσκληπιού Μαρκάκη στις 14/01/2019, προς το Υπουργείο ΕσωτερικώνΔ/ση Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑπρός την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑιγαίουΓραφείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίουπρος την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑιγαίουΓενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας και προς το Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησηςαλλά παρ´ότι έχει παρέλθει ένας και πλέον μήνας και τα θέματα αυτά κανονικά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω εκλογώνμε τη διαδικασία του κατεπείγοντοςεν τούτοις δεν έχουμε διαπιστώσει καμμία αντίδρασηεπιβεβαιώνοντας ότι τέτοιες τακτικές αυθαιρεσίας και πολιτικής αναλγησίαςσαν αυτές του Δημάρχου Χάλκηςεπιβιώνουν και αποθρασύνονται από τους πολύ αργούς ρυθμούς αντίδρασης των ελεγκτικών μηχανισμών του Κράτους.

Στα πλαίσια της γενικής παραλυσίας του Δήμουεντάσσεται και η απαράδεκτηκαι χωρίς καμία δικαιολογία απόφαση του κΔημάρχουνα μην εκδοθούν οι λογαριασμοί της δημοτικής ύδρευσης για το τετράμηνο που μεσολάβησε και να μετατεθεί η έκδοσή τους στο επόμενο τετράμηνο (δηλαδή να εκδοθεί λογαριασμός οκταμήνου), με αποτέλεσμα να δημιουργήσει σε μεγάλο τμήμα   των ευαίσθητων οικονομικά κατοίκωνμεγάλη οικονομική ασφυξία.

Ένα επιπλέον (από τα πολλάχαρακτηριστικό πολιτικής αναλγησίας και αδιαφορίας του κΔημάρχου Χάλκηςαποτελεί και η μη  σύγκλιση της επιτροπής κοινοχρήστων χώρων καθ´όλο το διάστημα του 2018, της οποίας είναι καθοριστικό μέλοςμε αποτέλεσμα να μην έχουν οριοθετηθεί οι κοινόχρηστοι χώροι των καταστημάτων στην Πιάτσα και ιδιαιτέρως των λειτουργούντων για πρώτη φοράμε επακόλουθο να δημιουργηθούν πλείστες παρεξηγήσεις και αντιδικίες μεταξύ ως καταστηματαρχώνοι οποίες θα είχαν εντελώς αποφευχθείεάν είχε ενεργοποιήσειως όφειλε ο κΔήμαρχοςτην εν λόγω επιτροπή.

Η μεταχείριση του Δήμου από τον απερχόμενο κΔήμαρχοως προσωπικό του τσιφλίκι και φέουδοχωρίς να αισθάνεται την υποχρέωση να λογοδοτεί για τις παράτυπες ή παράνομες πράξεις και παραλήψεις τουέχει φτάσει πλέον σε επίπεδο πλήρους εξευτελισμού των θεσμών και ολοσχερούς παραλυσίας και διάλυσης των υπηρεσιών του Δήμου.  

Χάλκη 18/02/2019.                     Ασκληπιός ΜαρκάκηςΠρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                    

                                      Βασίλειος ΧατζημιχαήλΔημοτικός Συυμβουλος

                                      Λιβάνιος ΡοδίτηςΔημοτικός Σύμβουλος

                                      Βασίλειος ΧΧειμωνέττοςΔημοτικός Σύμβουλος