Κοινό Ψήφισμα Φορέων της Δωδεκανήσου αναφορικά με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσα σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, δεχόμαστε ένα καταιγισμό απαράδεκτων φορολογικών νόμων, οι οποίοι για να γίνουν λειτουργικοί απαιτούν πλήθος υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται με σημαντική καθυστέρηση και πολλές φορές με αναδρομική ισχύ. Με μια σειρά νέων νόμων το Υπουργείο Οικονομικών άλλαξε από 01/01/2014 τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, εισάγοντας  τον νέο  Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,  ο οποίος προβλέπει τα παρακάτω:

  1. Μη έκδοση – Ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων. Για κάθε απόδειξη που δεν εκδίδεται και η αξία της δεν υπερβαίνει τα 5.000€ η εφορία θα επιβάλλει πρόστιμο 1.000€ εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά στοιχεία (πρώην βιβλία Β΄ κατηγορίας) και 2.500€ εφόσον ο παραβάτης τηρεί διπλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία Γ’ κατηγορίας). Σήμερα το πρόστιμο για την πρώτη κατηγορία ανέρχεται σε 800€ για κάθε μη εκδοθείσα απόδειξη και για τη δεύτερη κατηγορία σε 1.200€ με τη διαφορά όμως ότι ισχύει το πλαφόν που ανέρχεται στο 15πλάσιο του προστίμου. Για παράδειγμα καταστηματάρχης που θα εντοπιζόταν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 να μην έχει εκδώσει 30 αποδείξεις αξίας ως 5.000€ η καθεμία θα βρεθεί αντιμέτωπος με την επιβολή προστίμου ύψους 12.000€. Για την παράβαση που βεβαιώνεται μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 τότε το πρόστιμο εκτοξεύεται στις 30.000€. Για μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείου που η αξία της υπερβαίνει τις 5.000€ το πρόστιμο ανέρχεται στο 40% της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε με ελάχιστο ύψος προστίμου 2.500€.

  1. Διαδικαστικές παραβάσεις: Όταν ο φορολογούμενος:

Α) Δεν υποβάλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολή φόρου,

Β) δεν υποβάλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,

Γ) δεν υποβάλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,

Δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,

Ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,

ΣΤ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του,

Ζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές,

Η) δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση στοιχείων επιβάλλονται πρόστιμα ως εξής:

– 100€ σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση,

– 100€ για κάθε άλλη παράβαση σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,

– 1.000€ για κάθε άλλη παράβαση, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και

– 2.500€ για κάθε άλλη παράβαση σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα. Σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης εντός πέντε ετών το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός πέντε ετών το πρόστιμο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου.

  1. Εκπρόθεσμη καταβολή: Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός 2 μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, υπολογίζεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 10% του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Με την πάροδο ενός έτους από την λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται στο 20% του φόρου. Μετά την πάροδο 2 ετών το πρόστιμο ανέρχεται στο 30% του φόρου. Το πρόστιμο αυτό υπολογίζεται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης με βάση το χρόνο κατά τον οποίο έληγε η σχετική προθεσμία υποβολής. Επιπλέον ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τόκους για το ποσό του φόρου από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας μέχρι την ημερομηνία καταβολής του φόρου. Το ύψος του τόκου θα ορίζεται από τον υπ. Οικονομικών και αναμένεται να είναι ανάλογο αυτού που πληρώνει το Δημόσιο όταν καθυστερεί πληρωμές, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 8,75%.

  1. Ανακριβής δήλωση: Όταν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση υπολείπεται του φόρου με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο στη διαφορά φόρου ως εξής:

Α) 10% του ποσού της διαφοράς, εάν το ποσό ανέρχεται σε ποσοστό 5-20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.

Β) 30% του ποσού της διαφοράς, εάν το ποσό ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.

Γ) 100% του ποσού της διαφοράς, εάν το ποσό ανέρχεται στο 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογούμενου.

  1. Μη υποβολή δήλωσης: Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που αναλογεί στην υποβληθείσα δήλωση. Επί εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου το πρόστιμο ανέρχεται στο 20% του φόρου.

  1. Μη καταβολή παρακρατούμενων φόρων: Όταν δεν αποδίδεται παρακρατηθείς φόρος μέσα στη νόμιμη προθεσμία για καταβολή, στον υπόχρεο επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε.

  1. Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων: Το πρόστιμο ως προς την αξία ή όταν σφραγιστεί ή θεωρηθεί με μη νόμιμο τρόπο ανέρχεται στο 100% της αξίας των στοιχείων. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το πρόστιμο ανέρχεται σε 1.000€ για κάθε εκδοθέν στοιχείο εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά στοιχεία και 2.500€ εφόσον για κάθε εκδοθέν στοιχείο εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά στοιχεία.

  1. Εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς την αναγραφείσα συναλλαγή: Το πρόστιμο ανέρχεται σε 500€ ανά στοιχείο με ανώτατο ύψος τις 50.000€ ανά φορολογικό έτος.

9. Λοιπές αυτοτελείς παραβάσεις (έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων, μη καταχώρηση φορολογικού στοιχείου στα βιβλία, κλπ): Το πρόστιμο ανέρχεται σε:

   – 1.000€ για κάθε παράβαση εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά βιβλία

   – 2.500€ για κάθε παράβαση εφόσον ο παραβάτης τηρεί διπλογραφικά βιβλία

10. Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή: Η δικαίωση για πιθανή αβάσιμη επιβολή οικονομικών κυρώσεων (προστίμων – φόρων κλπ) σε βάρος φορολογουμένου, υπόκειται στην δεσμευτική διαδικασία της από μέρους του,  καταρχήν άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής (Άρθρα 63-65, Ν.4174/2013), διαδικασία κατά την οποία ο φορολογούμενος θα πρέπει να προκαταβάλει το 50% του ποσού που η Διοίκηση καταλόγισε σε βάρος του, για να μπορέσει στη συνέχεια η πράξη επιβολής κυρώσεων σε βάρος του να επανεξεταστεί από εσωτερικό όργανο της Αρχής που επέβαλε τις κυρώσεις. Μη άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, (προκαταβολής δηλαδή του 50% του ποσού της σε βάρος του κυρώσεως), στερεί το δικαίωμα στον φορολογούμενο να προσφύγει στη διοικητική δικαιοσύνη.

Τα ανωτέρω μέτρα δεν εισήλθαν στη φορολογική μας νομοθεσία για να τιμωρήσουν τους λογιστές. Ήλθαν για να αποτελειώσουν, τον υγιή επιχειρηματικό ιστό της χώρας μας, προς ικανοποίηση αλλότριων συμφερόντων, όπως ακριβώς παραδέχονται ανοικτά πλέον και πολιτικοί παράγοντες. Ας μην ξεχνάμε ότι φοροφυγάς ή εισφοροφυγάς δεν υπήρξε εκ γενετής ή εκ πεποιθήσεως κανείς. Φοροφυγάς γίνεται κάποιος επειδή το ίδιο το σύστημα είτε του το επιτρέπει ή τον αναγκάζει. Και δυστυχώς στη χώρα μας το σύστημα έπραξε κατά σειρά και συρροή και τα δύο.

Από την πλευρά μας καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταπεξέλθουμε στις δυσανάλογα και πολλές φορές άστοχες, αυξημένες υποχρεώσεις των πελατών μας, έναντι της φορολογικής αρχής, διατηρώντας το επιχειρηματικό κόστος σε εύλογα επίπεδα. Δεν πρόκειται ποτέ όμως να γίνουμε εξιλαστήρια θύματα μιας αδιέξοδης φορολογικής πολιτικής, αλλά ούτε και αντιμαχόμενη πλευρά σε στοχευμένη κοινωνική διαμάχη.

Δηλώνουμε πως, θα είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια εξυγίανσης και εξορθολογισμού του ασφαλιστικού και φορολογικού μας συστήματος και σύμμαχοι στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου της εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής.

Ζητάμε,

από τους πολιτικούς και πολιτειακούς άρχοντες να αφουγκραστούν την απέλπιδα κραυγή αγωνίας των παραγωγικών φορέων της χώρας, που σύσσωμοι μεταφέρουν το εύλογο και αυτονόητο αίτημα για ένα δίκαιο, ανθρώπινο και αναλογικό πλαίσιο φορολογικών κυρώσεων που θα τιμωρεί σκληρά και παραδειγματικά τους πραγματικούς και κατ’ επάγγελμα φοροφυγάδες, αλλά θα επιτρέπει και την επιεική και αναλογική μεταχείριση του ανθρώπινου λάθους και της σε κατάσταση ανάγκης προκύπτουσας μικροπαράβασης. Η πολιτική της αδιάκριτης επιβολής τριπλών και τετραπλών προστίμων (ακόμη και σε περιπτώσεις εθελούσιας συμμόρφωσης ή αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας), εκτός του ότι παραβιάζει θεμελιώδεις νομικές και δικαιϊκές αρχές (για τις οποίες παραβάσεις, εάν δεν εισακουσθούμε, δεν καταλείπεται άλλη οδός προστασίας πλην της καταφυγής μας στη δικαιοσύνη), καταλύει κάθε έννοια δικαίου και απειλεί την εικόνα της χώρας μας ως κράτους δικαίου. Δημιουργεί δε, εύλογες αμφιβολίες και σκέψεις ακόμη και για τη σκοπιμότητα ή την αφετηρία της ψήφισης των εξοντωτικών αυτών διατάξεων.

Για τους παραπάνω λόγους ,

Ζητάμε να ανακληθούν και να τροποποιηθούν άμεσα όλες εκείνες οι διατάξεις και τα μέτρα που δεν στοχεύουν στην πραγματική και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, αλλά στην εξόντωση και τιμωρία αυτών που με απέλπιδες αξιοπρεπείς προσπάθειες απέμειναν να παράγουν σήμερα στη χώρα μας.

Ζητάμε ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΙΣΟΝΟΜΙΑ και ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ στα φορολογικά πρόστιμα και μέτρα.

Ζητάμε να σταματήσει και να αποτραπεί η διαφαινόμενη αθρόα προσαγωγή των κυττάρων του παραγωγικού ιστού της χώρας στο φορολογικό εκτελεστικό απόσπασμα της δαμόκλειας σπάθης των απάνθρωπων διατάξεων που δεν κρίνουν, αλλά μόνο τιμωρούν.

Ζητάμε την έγκαιρη έκδοση των ερμηνευτικών εγκυκλίων στις οποίες θα υπάρχει πρόβλεψη για τον απαιτούμενο χρόνο εμπέδωσης των αλλαγών και προσαρμογής των εμπλεκομένων.   

Η ενωμένη φωνή αγωνίας και ανησυχίας όλων των φορέων που συνυπογράφουν

ας γίνει η δύναμη που θα αφυπνίσει το ενδιαφέρον των κυβερνώντων

για την αποτροπή μιας επαπειλούμενης οικονομικής γενοκτονίας!

Με εκτίμηση,

Για την ΈΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ε.Λ.Φ.Ε.Ε.) ΡΟΔΟΥ

Ηρακλείδης  Ιωάννης  (Πρόεδρος)

Για την ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ( Ε.Φ.Ε.Ε.)  ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ ( ΚΩΣ)

Εψιμος Χρήστος (Πρόεδρος)

Για τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Μουσελλής  Εμμανουήλ (Πρόεδρος)

Για το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Μιχαήλ Μιχαήλ (Πρόεδρος

Για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πάππου Ιωάννης  (Πρόεδρος)

Για τον ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΟΔΟΥ

Σαρρής Κωνσταντίνος (Πρόεδρος

Για τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΟΔΟΥ

Μαντάς Χρήστος (Πρόεδρος)

 Για τον ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διακογεωργίου Νικόλαος (Πρόεδρος

Για τον ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Φουτούλης  Νικόλαος (Πρόεδρος)

Για τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΟΔΟΥ

Κουκούλης Νικόλαος (Πρόεδρος

Για το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ

Κλούβας Ιωάννης (Πρόεδρος)

Pin It on Pinterest