Προσλήψεις στην Κάρπαθο

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανακοινώνει το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Καρπάθου. Συγκεκριμένα:

ΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης 8 μήνες (1)
ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων (εναερίτες) 8 μήνες (2)
ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 8 μήνες (1)
ΔΕ Χειριστών Ανυψωτικών Καλαθοφόρων Μηχανημάτων 8 μήνες (1)
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καρπάθου, Τ.Κ. 85700 Κάρπαθος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Κανάκη Ειρήνη (τηλ. επικοινωνίας: 2245360127).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα 24/07/2017 έως και Τρίτη 01/08/2017. Την ανακοίνωση μπορείτε να την δείτε και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. κάνοντας αναζήτηση με τον ΑΔΑ: ΨΛ04ΩΕ0- ΦΘΗ.

Pin It on Pinterest

Share This