Πρόσληψη 2 συντηρητών απο την Εφορεία Αρχαιοτήτων στα Δωδεκάνησα

Πρόσληψη δύο (2) ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Συντήρησης Ζωγραφικών έργων και Αρχειακού Υλικού (πρώην Ομάδας Β), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Αιτήσεις: 24/08 – 04/09/2020.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ