Προσλήψεις στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων ανακοίνωσε η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ).

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.Unmute

Remaining Time -0:00Fullscreen

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν άτομα  Τεχνολογικής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Ζητούνται ειδικότητες διοικητικού, τεχνικού Η/Υ, ηλεκτρολόγου και υπαλλήλου γενικών καθηκόντων.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (aster@mintour.gr) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), Δημοκρατίας 2, Τ.Κ. 85100, Ρόδος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας, υπόψη κας Ξεπαπαδάκη Στέλλας (τηλ. επικοινωνίας: 22410- 24190).

Pin It on Pinterest