Προσλήψεις οδηγών λεωφορείων στην ΔΕΣ ΡΟΔΑ μέσω Προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67

Εγκρίθηκαν 5 θέσεις οδηγών λεωφορείων για την ΔΕΣ ΡΟΔΑ από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 55-67

Οι προσλήψεις θα είναι ορισμένου χρόνου για διάστημα 12 μηνών και δυνατότητα παράτασης επιπλέον 12 μήνες.

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αφορά μακροχρόνια άνεργους άνδρες ή γυναίκες.

Τα απαραίτητά κριτήρια για γίνει κάποιος δεκτός στο πρόγραμμα είναι

Να έχει ηλικία μεταξύ 55 έως 67 ετών

Να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 12 μήνες.

Να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ-Ε και ΠΕΙ τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ

Να έχει προϋπηρεσία σαν οδηγός λεωφορείου