Προσλήψεις ΠΕ νηπιαγωγών στην Ρόδο

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2013-2014
στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας 09 στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα ως εξής:
Κωδ. θέσης

Ειδικότητα

Αριθμός

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Χρονική διάρκεια
201

ΠΕ
Νηπιαγωγών

1

Δήμος Ρόδου -Παιδικός Σταθμός Παραδεισιου

Δ.Κ. Παραδεισιου

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/8/2015 με δυνατότητα παράτασης εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα
202

ΠΕ
Νηπιαγωγών

1

Δήμος Ρόδου -Παιδικός Σταθμός Αρχαγγέλου

Δ.Κ. Αρχαγγέλου

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/8/2015 με δυνατότητα παράτασης εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα
203

ΠΕ
Νηπιαγωγών

1

Δήμος Ρόδου -Παιδικός Σταθμός Αφαντου

Δ.Κ. Αφαντου

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/8/2015 με δυνατότητα παράτασης εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης α) στην υπηρεσία μας, β) στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου που επισυνάπτεται στην ανακοίνωση γ) να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 αναγράφοντας στην πάνω αριστερή γωνία της αίτησης στην ένδειξη ΣΟΧ τη λέξη «ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ» και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 ΤΚ 85100 ΡΟΔΟΣ, απευθύνοντας την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κου Ευστρατίου Καριοφύλλη (τηλ. επικοινωνίας: 2241046214). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο κεφάλαιο αυτό απαριθμούνται όλα τα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος μαζί με το έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης προκειμένου να αποδείξει τα προσόντα που επικαλείται.
Ειδικότερα, με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:
1. Ανεπικύρωτο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
ή
σε ευκρινή φωτοαντίγραφα άλλα δημόσια έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης.
2. Τίτλο σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.

Προκήρυξη

Pin It on Pinterest