Προσλήψεις φυλάκων και άλλων ειδικοτήτων στην Αρχαιολογία

Στην πρόσληψη 99 εποχικών υπαλλήλων για τις υπηρεσίες Αρχαιολογίας της Δωδεκανήσου, πρόκειται να προβεί το υπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με προκήρυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα οι προσλήψεις που θα γίνουν αφορούν τις εξής θέσεις:
– ΔΕ φύλαξης-πληροφόρησης ημερήσιων φυλάκων αρχαιοτήτων: 92
– ΔΕ φύλαξης-πληροφόρησης νυχτερινών φυλάκων αρχαιοτήτων: 3
– ΤΕ λογιστών:1
– ΥΕ προσωπικό καθαριότητας: 3.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Αναλυτικά οι προκηρυσσόμενες θέσεις, τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια κατάταξης, και η διαδικασία πρόσληψης ορίζονται στην αριθ. ΥΠΠΟΑ/64171/10‐02‐2023 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 (ΑΔΑ: Ψ6864653Π4‐ΠΦΕ) αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10‐06‐ 2021» και τα Ειδικά Παραρτήματα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «01‐02‐2023» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «01‐02‐2023».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση‐υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
https://sox.culture.gov.gr.

Για τη σύνδεση στην εφαρμογή απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι διάρκειας 10 ημερών και θα αρχίσει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης/ανάρτησης της ανακοίνωσης.

Για το ακριβές χρονικό διάστημα (ημέρες & ώρες) υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα δημοσιευτεί σχετική ανακοίνωση: στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στο διαδικτυακό κόμβο του ΥΠΠΟΑ www.culture.gov.gr και στο σύνδεσμο https://sox.culture.gov.gr.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ανακοίνωση και τα Παραρτήματα στους προαναφερόμενους ιστότοπους καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Pin It on Pinterest

Share This