Προσλήψεις εκπαιδευτικών στον ΟΑΕΔ

Πληροφορίες για τη διαδικασία των αιτήσεων

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό σε ΙΕΚ, ΣΕΚ και ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ. Αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι το γεγονός ότι στις ΣΕΚ του ΟΑΕΔ προσλαμβάνονται πλέον φιλόλογοι και μαθηματικοί, καθώς πλέον οι σπουδαστές των ΣΕΚ διδάσκονται 4 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και 4 ώρες Μαθηματικά στην Α’ τάξη.

Επίσης σε ορισμένες ΣΕΚ υπάρχουν θέσεις για χημικούς, ενώ σε όλες τις ΣΕΚ υπάρχουν θέσεις για ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς.

Διαβάστε απαντήσεις σε συνηθισμένα ερωτήματα για τη διαδικασία των αιτήσεων…

1. Ποια είναι η προθεσμία της ηλεκτρονικής κατάθεση των αιτήσεων;

Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Σεπτεμβρίου

2. Πόσες περιοχές μπορώ να δηλώσω;

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν μόνο την Περιφέρεια Αττικής ή μια και μόνο περιφερειακή ενότητα (νομός) για την υπόλοιπη Ελλάδα προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες ωρομίσθιου προσωπικού.

3. Αν σε μια περιοχή λειτουργεί και ΕΠΑΣ με την ειδικότητά μου μπορώ να δηλώσω και την ΕΠΑΣ ή το ΙΕΚ;

Βεβαίως και έχετε το δικαίωμα αρκεί να καταθέσετε ξεχωριστή αίτηση. Άλλωστε αναφέρεται ότι σε περίπτωση που στην ίδια περιφέρεια ή περιφερειακή ενότητα λειτουργούν εκπαιδευτικές μονάδες διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης π.χ. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, Σ.Ε.Κ. / ΠΣ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ., ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστές αιτήσεις για κάθε μία βαθμίδα εκπαίδευσης.

4. Παρατηρώ ότι σε ορισμένες περιοχές όπως η Περιφέρεια Αττικής ή η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης υπάρχουν αρκετές ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΕΠΑΣ. Μπορώ να τις δηλώσω όλες;

Από τη στιγμή που στην Περιφέρεια Αττικής ή σε μια άλλη περιφερειακή ενότητα όπως για παράδειγμα η Θεσσαλονίκη υπάρχουν περισσότερες της μιας Εκπαιδευτικές Μονάδες μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ο ωρομίσθιος εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα στην αίτησή του να ζητήσει να αξιολογηθεί για την ίδια ειδικότητα και στις άλλες εκπαιδευτικές μονάδες του ΟΑΕΔ στην Περιφέρεια Αττικής ή σε μια μόνο περιφερειακή ενότητα.

5. Οριστικοποίησα την αίτησή του και διαπίστωσα ένας λάθος μπορώ να τη διορθώσω;

Όχι δεν μπορείτε. Η οριστική υποβολή της αίτησης στο ΠΣ είναι μία μη αναστρέψιμη διαδικασία.

6. Υπάρχει ποινή αν κάποιος δηλώσει ανακριβή στοιχεία;

Αν κάποιος δηλώσει ανακριβή στοιχεία τότε αποκλείεται από τη διαδικασία για το σχολικό έτος 2014-15, ενώ ο ΟΑΕΔ έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τον ενδιαφερόμενο για τα επόμενα 2 έτη.

7. Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει να στείλω και τα όσα δήλωσα στην αίτησή μου;

Ο αιτών παράλληλα με την ηλεκτρονική αίτηση αποστέλλει, την ίδια ή την επόμενη ημέρα, ταχυδρομικώς συστημένα ή με courier ένα φάκελο που περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών που έχει δηλώσει στην/στις ηλεκτρονική/κές αίτηση/σεις του, συνοδευμένα με υπογεγραμμένη εκτύπωση από το σύστημα, της ηλεκτρονικής αίτησης ή των ηλεκτρονικών αιτήσεων που υπέβαλε. Η εκτυπωμένη αίτηση/σεις φέρει/ουν αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής ο/οι οποίος/οι υποχρεωτικά αναγράφεται/νται στο φάκελο, στα στοιχεία του αποστολέα. Ο φάκελος αποστέλλεται υπόψη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης στις διευθύνσεις που αναγράφονται παρακάτω.

8. Κάποια δικαιολογητικά είναι κοινά για τις αιτήσεις που κατέθεσα. Πρέπει να τα στείλω ξεχωριστά για κάθε αίτηση;

Σύμφωνα με την προκήρυξη τα δικαιολογητικά που είναι κοινά για περισσότερες των μια αιτήσεων υποβάλλονται μια φορά και είναι κοινά και για τις άλλες αιτήσεις.

9. Τι άλλο πρέπει να στείλω με κούριερ;

– Φωτοτυπία ταυτότητας.

– Βεβαίωση ή επίσημο έγγραφο που να αναγράφεται ο αριθμός ΑΦΜ.

– Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι:

Α. Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος.

Β. Δεν είναι συνταξιούχος.

Γ. Δεν έχει καταδικαστεί και δεν είναι υπόδικος.

Δ. Δεν έχει απολυθεί λόγω πειθαρχικού παραπτώματος από δημόσια υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ.

Προσοχή όσοι δεν αποστείλουν μαζί με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, προϋπηρεσία, γλώσσες , Η/Υ και τα πιο πάνω αποκλείονται από τη διαδικασία.

10. Πόσες ώρες μπορεί να εργαστεί κάποιος ως ωρομίσθιος στον ΟΑΕΔ;

Ο ωρομίσθιος μπορεί να εργαστεί έως και 20 ώρες ενώ επιτρέπεται μετά από εισήγηση του διευθυντή να δοθεί έγκριση για υπέρβαση του παραπάνω αριθμού ωρών κατά 2.

11. Οι άνεργοι έχουν προτεραιότητα στις προσλήψεις;

Από τους προσλαμβανόμενους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς το 30% των προσληφθέντων κατ’ ελάχιστο θα γίνεται από τους πίνακες ανέργων.

12. Πού στέλνουμε τα δικαιολογητικά;

– Για τις Εκπ/κές Μονάδες της Περ/κής Δ/νσης Αττικής & Νήσων: Στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Αττικής & Νήσων, Δ/νση: Δ. Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518, Άλιμος, Τ.Κ. 174 56, τηλ. 210/9989696, 9989701, 9989704.

– Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Πελοποννήσου: Στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Πάτρας, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/σης Πελοποννήσου, Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών 89, Ρίο Τ.Κ. 26500, τηλ. 2610– 966904, 2610-966908.

– Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Κρήτης: Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ηρακλείου Κρήτης, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Κρήτης, Δ/νση: Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64, Γιόφυρο, Τ.Κ. 71304, τηλ. 2810-319195, 2810-263089.

– Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας: Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καρδίτσας, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας, Δ/νση : Τέρμα οδού Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100, τηλ. 24410-71560, 24410-71561.

– Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου: Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου, Δ/νση : 3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45500, τηλ. 26510-40858, 26510-48062.

– Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καβάλας, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δ/νση : Περιγιάλι 2 Καβάλας, Τ.Κ. 65201- Τ.Θ 1326, τηλ. 2510 – 228834, 2510-231166.

– Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Μακεδονίας: Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ωραιοκάστρου, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Μακεδονίας, Δ/νση: Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310-696216, 2310-694612.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφτούν τους πιο κάτω συνδέσμους:

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΕΠΑΣ Μαθητείας, στις ΣΕΚ-ΠΣΕΚ και στα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.

Προκήρυξη ειδικοτήτων ωρομ. εκπαιδευτικών

Πίνακας προσόντων για ένταξη σε κλάδο – ειδικότητα

Υπουργική απόφαση ΕΠΑΣ 2010

Τροποποιητική υπ. απόφαση ΕΠΑ 2013

Υπουργική απόφαση ΣΕΚ-ΠΣΕΚ-ΙΕΚ 2014

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήµατος (ΠΣ) υποβολής αίτησης υποψηφίου ωροµισθίου εκπαιδευτικού στις σχολές του ΟΑΕ∆.

Είσοδος στο σύστημα αιτήσεων

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα 2109989701, 2109989704, 2109989860

Πηγή : newsbeast.gr

Pin It on Pinterest