Τη Μ. Δευτέρα ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη 32.433 ανέργων

Το ύψος του εισοδήματος , η διάρκεια της ανεργίας ,η ηλικία και ο αριθμός των ανήλικων παιδιών είναι τα 5 κριτήρια με βάση τα οποία θα επιλεγούν οι 32.433 άνεργοι για να τοποθετηθούν με 5μηνες συμβάσεις εργασίας στους δήμους ,στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.
Τα μόρια, τις προϋποθέσεις και το καθεστώς αμοιβής και απασχόλησης όσων επιλεγούν, προβλέπει η προκήρυξη που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΑΕΔ.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ξεκινά τη Μ. Δευτέρα και θα παραμείνει “ανοικτή” έως τις 27 Απριλίου ενώ οι αμοιβές έχουν καθοριστεί στα 17,27 ευρώ ημερησίως και 431,75 ευρώ μηνιαίως για όσους είναι κάτω των 25 ετών και 19,81 ευρώ ημερησίως και 495,25 ευρώ μηνιαίως αν είναι ηλικίας πάνω από 25ετών.
Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της δημόσιας πρόσκλησης:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015 ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΓΙΑ 32.433 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η Διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), έχοντας υπόψη:
1.την υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013)
2.το άρθρο 42 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α / 19-3-2015).
3.τη με αριθμ. 4.31879/οικ.3.1604/18.11.2014 (ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014) ΚΥΑ
4.τις με αριθμ. πρωτ. 4.33359/6.6021, 4.33960/6.6022 και 4.33961/6.6023 15-12-2014 Αποφάσεις Ένταξης όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις με αριθμ. πρωτ. 4.34663 /6.6217/ 18.12.2014, 4.34665/6.6219/ 18.12.2014 και 4.34664 /6.6218/ 18.12.2014 Αποφάσεις Ένταξης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθώς και τις με αριθμό 5.8110/οικ.6.1186/24-03-2015, 5.7086/οικ.6.1047/24-03-2015 και 5.8109/οικ.6.1185/24-03-2015 Αποφάσεις Ένταξης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. το με αριθμ. πρωτ. 4567/2-4-2015 έγγραφο του ΑΣΕΠ, με το οποίο εγκρίθηκε η παρούσα Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ, καλεί τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς) οι οποίοι ορίζονται στο Κεφάλαιο 4 (Παράρτημα I) της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό τρόπο αίτηση συμμετοχής από 06/04/2015 και ώρα 10η πρωινή έως και 27/04/2015 και ώρα 12η μεσημβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Οι τοποθετήσεις-προσλήψεις διενεργούνται βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο όπως αυτό αναφέρεται στα ανωτέρω 1 έως 3 έχοντας υπόψη.