Προσλήψεις 2 ατόμων στην Π. Νοτίου Αιγαίου

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Ενεργειακή Α.Ε. N.A. ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., που εδρεύει στον Δήμο Ρόδου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «LABELSCAPE: Integration of sustainability labels into Mediterranean tourism policies», του Προγράμματος Διακρατικής συνεργασίας INTERREG MED.

Διάρκεια των συμβάσεων μέχρι και την ημερομηνία λήξης του έργου (30/06/2022) ή την ημερομηνία ενδεχόμενης παράτασης αυτού.

Pin It on Pinterest

Share This