Πρόσκληση υποβολής προσφορών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το φυσικό πρόσωπο ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΕΥΔΟΞΙΑ του ενταγμένου έργου στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 της ΑΝΔΩ ΑΕ στη Δράση 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΣΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΧΟΥΒΑΡΔΑ»,

προσκαλεί φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν την ανάλογη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία, να καταθέσουν οικονομική προσφορά για εργασίες σχετικά με την ανέγερση και διαμόρφωση του αλευρόμυλου και τη λειτουργία ως εκθεσιακού χώρου.

Στους ενδιαφερόμενους θα δοθεί αναλυτικός πίνακας με τις εργασίες και τις ποσότητες. Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών. Οι εργασίες θα επιβλέπονται από ιδιώτη μηχανικό υπεύθυνο του έργου.

Η κατασκευή του έργου συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά θα προκύψει από την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς σε συνδυασμό με την ποιότητα των υλικών και την επαγγελματική εμπειρία του προσφέροντος. Επιβάλλεται η άμεση έναρξη του έργου.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται από τις 04-08-2020 έως τις 20-08-2020 και ώρα 14.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο email: manolio2@otenet.gr και στο τηλ. 6972840188 με την κα. Χουβαρδά Ευδοξία για τυχόν διευκρινίσεις ή απορίες σχετικά με τη σύμβαση και το έργο.

ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΕΥΔΟΞΙΑ