Προκήρυξη 1 θέσης ειδικευμένου ιατρού Κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γ.Ν. Καρπάθου

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του Ν.2071/1992 (Α΄123) όπως αντικαταστάθηκε με την
  παρ.1 του άρθρου 35 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’)
  β) Των άρθρων 3 και 4 του Ν.4647/2019 (ΦΕΚ/Α/204)
  γ) του τρίτου άρθρου Ν.4655/2020 (ΦΕΚ/Α/16)
  δ) του άρθρου 43 του Ν.1759/1988 (Α΄50) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29
  του Ν. 4461/2017 (Α΄38)
  ε) των άρθρων 165 & 168 του Ν.4600/2019 (Α΄43)
  στ) του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ/133/Α/7.8.2019)«Επιτελεικό Κράτος:οργάνωση,λειτουργία και
  διαφάνεια της Κυβέρνησης,τωνκυβερνητικών οργάνωνν και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
  ζ) των άρθρων 54 και 60 του Ν.4690/30-5-2020 (ΦΕΚ 104 Α) «Κύρωση: α) της από 13-4-2020
  Π.Ν.Π «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημείας του
  κορωνοϊού covid-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄84) και β) της από 1-5-2020 Π.Ν.Π
  «Περαιτέω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημείας του
  κορωνοϊού covid-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90) και
  άλλες διατάξεις.
 2. Το Π.Δ.121/2017 (ΦΕΚ 148/Α/9.10.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας»
 3. Το Π.Δ.83/2019 (ΦΕΚ 121/Α) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
  Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών)
 4. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
  Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 5. Την υπ΄αριθμ. 54713/18-7-2019 (ΦΕΚ 3105/2-8-2019) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον
  Υφυπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη.
 6. Την υπ΄αριθμ. Α1α/οικ. 59426/14-8-2019 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/578/16-8-2019) απόφαση «Διορισμός
  μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας».
 7. Τις θέσεις που θα κενωθούν λόγω μετάθεσεις των ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ.
 8. Την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 7330/5-2-2020 (ΦΕΚ 320 τεύχος Β΄2020) απόφαση του Υφυπουργού
  Υγείας με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής
  υποψηφιοτήτων,αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. (ΑΔΑ
  : ΩΙΖΦ465ΦΥΟ-Υ25) όπως ισχύει
 9. Την υπ’ αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.7328/5-02-2020 (ΦΕΚ 319 τεύχος Β΄/2020) Υπουργική απόφαση
  «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. » (ΑΔΑ:6Α1Υ465ΦΥΟ-ΥΓΞ) όπως
  ισχύει.
  10.Την Γ2α/οικ.53367/31-8-2020 (ΦΕΚ 3674/ Β΄/3-9-2020) «Κατανομή οργανικών θέσεων
  ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ σε Νοσοκομεία της χώρας.
  11.Τα αιτήματα των Διοικήσεων των Υ.ΠΕ για προκήρυξη κενών θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου
  Ε.Σ.Υ.
  12.Την αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./135/15797/31.8.2020 Π.Υ.Σ.
  13.Την αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 54849/21-9-2020 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας με θέμα «Έγκριση
  για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ».
  14.Τον οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «Αγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος»
  ΦΕΚ.1092/Β΄/02-04-2019, όπου υπάρχει η αντίστοιχη κενή ιατρική θέση που προκηρύσσεται.
 10. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 44628/14-07-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 527/ τ.
  Υ.Ο.Δ.Δ./17-07-2020) «Παράλληλη άσκηση καθηκόντων του Διοικητή του ΓΝ Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ
  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», Ρουμάνη Γρηγορίου και στο ΓΝ Καρπάθου « ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ»,
  αρμοδιότητας 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου.
  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  Την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία
  για το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» ως εξής:
  Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
  ΘΕΣΕΩΝ
  1 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
  ΣΥΝΟΛΟ 1
  Α. Για την παραπάνω θέση γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:
  α. Ελληνική Ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.
  β. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
  γ. Για την κατάληψη της θέσης Επιμελητή Α΄απαιτούνται δυο (2) έτη από την λήψη του τίτλου
  ειδικότητας.
  Β. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
 11. Αίτηση-δήλωση η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
  esydoctors.moh.gov.gr.
 12. Αρχείο pdf ή jpg του πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου της αλλοδαπής απαιτείται το
  πτυχίο με τη σφραγίδα της Χάγης, η επίσημη μετάφρασή του και η απόφαση ισοτιμίας του
  ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται. Όλα τα προαναφερόμενα θα πρέπει να υποβληθούν σε μορφή
  αρχείου/ων pdf ή jpg.
 13. Αρχείο pdf ή jpg με την απόφαση άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 14. Αρχείο pdf ή jpg με της απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.
 15. Αρχείο pdf ή jpg με πρόσφατη Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, στην οποία να
  βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα
  και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.
 16. Αρχείο pdf ή jpg του Πιστοποιητικού γέννησης ή του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
  διαβατηρίου. Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και
  επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών.
 17. Αρχείο pdf ή jpg της Βεβαίωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής,
  όπου είναι απαραίτητες και έχει εκδοθεί από το τμήμα ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου της Διεύθυνσης
  Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας. Σελ. 2 από 4
 18. Είναι υποχρεωτική η υποβολή αρχείου pdf ή jpg με υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του
  υποψήφιου για διορισμό ιατρού, στην οποία να αναφέρονται τα εξής:
  Για θέσεις Επιμελητών Α΄+Β΄:
  (α) δεν υπηρετώ σε θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ή έχω υποβάλλει παραίτηση από την θέση
  κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. μέχρι την λήξη προθεσμίας προκήρυξης.
  (β) δεν έχω παραιτηθεί από θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από τη συμπλήρωση δυο (2)
  χρόνων από το διορισμό μου ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια
  από την ημερομηνία παραίτησής μου. (γ) δεν έχω αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου ιατρών
  Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση, ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση
  της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας.
 19. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του ν.4655/2020, σε θέσεις που
  προκηρύσσονται μέχρι 31.12.2021, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν
  σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν
  μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης.
 20. Αρχείο pdf ή jpg Βιογραφικού Σημειώματος του υποψήφιου για διορισμό ιατρού. Επισημαίνεται
  ότι δεν αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικό, αλλά υποβάλλεται για διευκόλυνση του
  συμβουλίου. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό
  σημείωμα απαιτείται η υποβολή αρχείων των επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων στα
  αντίστοιχα πεδία της εφαρμογής, όπως καθορίζονται στη σχετική απόφαση του καθορισμού των
  κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για
  θέσεις κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.
 21. Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου περιληπτικά.
  Αρχεία pdf ή jpg με το Εξώφυλλο και σελίδα βιβλίου περιλήψεων ή δημοσιευμένων άρθρων θα
  πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με το πλήθος που θα δηλωθούν, όπως ορίζονται στη σχετική
  απόφαση των κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ώστε να λάβει ο
  υποψήφιος για διορισμό ιατρός τα αντίστοιχα μόρια.
 22. Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν αρχείο pdf ή jpg με
  πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου
  Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και
  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή από το σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του
  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εναλλακτικά αρχείο pdf ή jpg με βεβαιώσει γνώσης
  της ελληνικής, που έχει χορηγηθεί μετά από εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του
  Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) ή τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή
  τίτλος Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισοτιμία και αντιστοιχία πτυχίου ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από
  εξετάσεις ή τίτλος ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα.
 23. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί
  επίσημα στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής.
  Στα αρχεία pdf ή jpg των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η
  σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE), που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό.
  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ)
  και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.3/21119/1.9.2014 Σελ. 3 από 4 (ΑΔΑ: ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9) εγκυκλίους του Υπουργείου
  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή
  αντίγραφα ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών, υπό την προϋπόθεση να φαίνεται ότι τα
  αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
 24. Σημειώνεται ότι οι ιατρικές ειδικότητες αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη σύμφωνα με την
  υπ’ αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/20.9.2018 (ΦΕΚ.4138/τ.Β’/2018) Υπουργική απόφαση. Οι τίτλοι
  που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με το Π.Δ.415/1994 (ΦΕΚ.236/τ.Α’/1994) είναι ισότιμοι και
  ισοδύναμοι σύμφωνα με το παράρτημα ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ της παραπάνω (10) σχετικής υπουργικής
  απόφασης.
 25. Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα απαιτούμενα
  τυπικά και μοριοδοτούμενα προσόντα, τα κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με
  την αίτηση εγγραφής τους, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην αίτησή τους σε αρχεία
  χωρητικότητας μέχρι 2MB. Το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους
  υποψήφιους ιατρούς οποιοδήποτε δικαιολογητικό ή έγγραφο (Τύπου Β’), είτε γιατί κρίνει ότι είναι
  απαραίτητο για τη διαδικασία, είτε λόγω ενδεχόμενου τεχνικού προβλήματος σε κάποιο από το
  υποβληθέντα αρχεία (Τύπου Α’ & Β’).
  Γ. Η αίτηση–δήλωσηυποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά σε
  ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα esydoctors.moh.gov.gr, σε προθεσμία που αρχίζει
  στις 23/9/2020 ώρα 12:00 και λήγει στις 7/10/2020 ώρα 12:00.
  Δ. Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση για το σύνολο των προκηρυγμένων
  θέσεων της ειδικότητάς του ανά φορέα και με ανώτατο όριο πέντε (5) φορείς (νοσοκομεία ή κέντρα
  υγείας) μίας (1) μόνο Δ.Υ.ΠΕ., δηλώνοντας υποχρεωτικά. Η αίτηση-δήλωση επέχει και θέση
  υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 ως προς την ακρίβεια των δηλουμένων σ’ αυτήν
  στοιχείων του υποψηφίου.
  Ε. Η απόφαση προκήρυξης αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010
  (ΦΕΚ 112 Α’) και αποστέλλετα ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Υγείας στην Δ/νση dpnp_a@moh.gov.gr.
  και στη Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου, προκειμένου να αναρτηθεί στον
  ιστότοπό της, καθώς και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στους κατά τόπους Ιατρικούς
  Συλλόγους.
  Κοινοποίηση
  1.Διοίκηση 2ης Υ.ΠΕ.Πειραιώς& Αιγαίου
 26. Υπουργείο Υγείας:Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων
  Ν.Π.-Τμήμα ιατρών ΕΣΥ
  3.Π.Ι.Σ. (μέσω email)
  4.Ι.Σ.Ρ.(μέσω email)
  5.Ιατρικοί Σύλλογοι της επικράτειας(μέσωemail)
  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
  ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
  Εσωτερική Διανομή
  Γραμματεία
  Τμ.ΔΑΔ
  Δ.Ι.Υ.
  Γραφ. Διοικητή

Pin It on Pinterest