Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2014–2015 Συμπληρωματικές Αιτήσεις έως 28 Νοεμβρίου 2014

«Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2014–2015 Συμπληρωματικές Αιτήσεις έως 28 Νοεμβρίου 2014»

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι μπορούν να υποβάλλονται συμπληρωματικές αιτήσεις για το « Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2014–2015»ι σύμφωνα µε την αριθµ. 3714/110476/04-09-2014 ΚΥΑ ‘Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα’
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (Ρόδος) και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κω, Καρπάθου έως και 28 Νοεμβρίου 2014.

Το πρόγραμμα επιδοτεί τις παρακάτω δράσεις:
Την εκρίζωση και επαναφύτευση αμπελώνων οινοποιήσιµων ποικιλιών νόµιµα ταξινομημένων, στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο µε την ίδια ή άλλη ποικιλία (συνιστώμενη ή επιτρεπόμενη)
Τη βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση, αναβαθμίδες).
Τη φύτευση βάσει δικαιωμάτων από το Εθνικό Αποθεματικό ή δικαιωμάτων αναφύτευσης.
Οι παραπάνω δράσεις μπορούν να συνδυαστούν ή και να υλοποιηθούν μεμονωμένες.
Επισημαίνεται ότι δεκτές θα γίνονται και αιτήσεις ενδιαφερομένων οι οποίοι έχουν αιτηθεί Δικαιώματα φύτευσης αμπελώνων από το Εθνικό Αποθεματικό ή θα αιτηθούν μέχρι και την λήξη της ως άνω προθεσμίας,. Κατ’ εξαίρεση οι εγκρίσεις των εν λόγω ενδιαφερόμενων θα εκδοθούν μετά την χορήγηση των δικαιωμάτων φύτευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας στη Ρόδο στο τηλέφωνο 2241364919 και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Κω και Καρπάθου στα τηλέφωνα 22420 57946 και 22450 22216 αντίστοιχα.

Pin It on Pinterest