Παρεμβάσεις για το νησί της Καρπάθου από τον Β.Υψηλάντη στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και Κοσμήτορας της Βουλής κ. Βασίλειος -Νικόλαος Α. Υψηλάντης προέβη, στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, στην κατάθεση Αναφοράς προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα ίδρυσης παραρτήματος Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στην ακριτική Κάρπαθο.

Επίσης, μετά από έγγραφη αναφορά του βουλευτή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με το Φράγμα Σχοινά Καρπάθου ενημερώθηκε ότι στα πλαίσια του έργου αυτού και προς αποφυγή κινδύνου,εγκρίθηκεμετηναρ.πρωτ.3566/287531/14-10-20 Απόφαση ΥΠΑΑΤ και υλοποιείται αυτή την χρονική περίοδο η κατασκευή παρόχθιας οδού (πέριξ του ταμιευτήρα του φράγματος), συνολικού μήκους 3,5 χλμ. Το κόστοςτουσυγκεκριμένουέργουείναι4.318.191,20€με ΦΠΑ.

Το κείμενο της απάντησης είναι το παρακάτω:

<<Σχετικά με το Φράγμα Σχοινά Καρπάθου σας ενημερώνουμε τα εξής:

ΗΟριστικήμελέτητουφράγματοςΣχοινάΚαρπάθου,στονομώνυμοχείμαρρο,συντάχθηκεσύμφωνα με την υπογραφείσα από 14-01-1993 Σύμβαση του Υπουργείου Γεωργίας – Δ/νση Τεχνικών Μελετών (Εργοδότης) και του γραφείου «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λάζαρος Λαζαρίδης &ΣΙΑΕΕ(Μελετητής).

Η μελέτη εγκρίθηκε με την αρ. ΔΒ 45Ε/7310/11-12-1995 Απόφαση Δ/νσης Τεχνικών Μελετών του Υπουργείου Γεωργίας.

Η γενική διάταξη των έργων περιλαμβάνει τα εξής βασικά έργα:

  1. Φράγμα και συναφή έργα στον χείμαρρο Σχοινά.
  2. Φράγμα εκτροπής και συναφή έργα στον χείμαρρο Βρουτσά ή Μενετών.
  3. Συνδετήρια σήραγγα του χειμάρρου Βρουτσά προς το φράγμα Σχοινά.

Τοφράγμακαιοταμιευτήρας,στονχείμαρροΣχοινάκαθώςκαιτοφράγμα–ταμιευτήραςεκτροπής (που θα τροφοδοτεί τον ταμιευτήρα Σχοινά) στον χείμαρρο Βρουτσά, σκοπό έχουν νααποθηκεύεταινερόαπότιςβροχοπτώσειςγιατιςανάγκεςύδρευσηςτηςμείζονοςπεριοχήςΚαρπάθου(Πηγάδια)καιγιατιςανάγκεςάρδευσηςπεριοχών,κατάντητωνφραγμάτωνΣχοινάκαιΒρουτσά, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε περίπου1.500στρέμματα.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 24/07/2006 κατόπιν επικαιροποίησης της εγκεκριμένηςμελέτηςπουπεριλαμβάνειμόνοτηνκατασκευήτουφράγματοςτουχείμαρρουΣχοινάπουτροφοδοτείταιαπότηνλεκάνηΣχοινά. Οπροϋπολογισμόςτηνμελέτηςήταν9.060.000€.

Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 27/12/2006 ενώ η εντολή για την έναρξη των εργασιών δόθηκε στις15/01/2008 (λόγω απαλλοτριώσεων).

ΟΣυμβατικόςπροϋπολογισμόςήταν7.429.200,02€μεΦΠΑ.

Ηωφέλιμηχωρητικότητατουταμιευτήραανέρχεταισε1.100.000m3νερού.Καλύπτειανάγκεςάρδευσης: 1.300 στρ.

Ησήραγγαεκτροπήςμετάτηνολοκλήρωσητηςκατασκευήςτουέργουθαλειτουργείωςυδροληψίακαι εκκενωτής πυθμένα με την κατασκευή των απαραίτητων έργων.

Τα ανωτέρω έργα έχουν περαιωθεί και στον ταμιευτήρα του φράγματος έχουν αποθηκευτεί ήδη 400.000m3νερούπερίπου.

Γιατηνολοκλήρωσητωνεργασιώναποκατάστασηςτωνκατολισθήσεωντουυπερχειλιστή,εγκρίθηκε Πρωτόκολλο προς αποφυγή κινδύνου με την υπ. αριθμ. πρωτ. 2642/75183/11-07-2017απόφασηΥΠΑΑΤ ποσού1.802.221,72€ με ΦΠΑ.

Στα πλαίσια του έργου και προς αποφυγή κινδύνου σε συνέχεια του υπερχειλιστή και μέχρι τηνεκβολήτουχειμάρρουστηνθάλασσα(περιοχήΆφωτη),έχουνκατασκευασθείταέργαδιευθέτησης του ρέματος. Η μελέτη της διευθέτησης του ρέματος εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.4107/151922/05-11-18 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).Τοκόστοςτουσυγκεκριμένουέργουήταν3.210.259,54€.

Επίσης,σταπλαίσιατουέργουκαιπροςαποφυγήκινδύνου,εγκρίθηκεμετηναρ.πρωτ.3566/287531/14-10-20 Απόφαση ΥΠΑΑΤ και υλοποιείται αυτή την χρονική περίοδο η κατασκευή παρόχθιας οδού (πέριξ του ταμιευτήρα του φράγματος), συνολικού μήκους 3,5 χλμ. Το κόστοςτουσυγκεκριμένουέργουείναι4.318.191,20€με ΦΠΑ.

Pin It on Pinterest