Ανοιχτή επιστολή στον εισαγγελέα απο το ΠΑΜΕ

Ανοιχτή Επιστολή προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου κ. Κωνσταντίνο Μπούτσικο απευθύνει η Γραμματεία Επισιτισμού – Τουρισμού – Ξενοδοχείων Ρόδου
Κύριε εισαγγελέα,
1.Με αφορμή των ασαφειών και κενών που υπάρχουν στον νέο Κ.Φ.Ε οι εργοδότες έσπευσαν να ερμηνεύσουν άρθρα του Ν.4172/13 και όχι μόνον επέβαλλαν παρακράτηση φόρου που δεν προσδιορίζει με σαφήνεια ο Νόμος αλλά στην ουσία δεν πήραν υπόψιν τους και το νομοθετικό πλαίσιο πατώντας στην ανάγκη των συναδέλφων για άμεση καταβολή των δεδουλευμένων. Εκτιμούμε ότι θα πρέπει άμεσα να διερευνήσετε τις εν λόγω καταγγελίες και να πάρετε μέτρα.
Συγκεκριμένα:
Στην απαίτηση συναδέλφων να τους γνωστοποιηθεί η παράγραφος που προσδιορίζει με σαφήνεια την αλλαγή στη παρακράτηση για μισθωτούς ορισμένου χρόνου ισχυρίζονταν ότι : άλλαξε ο Νόμος χωρίς καμιά άλλη διευκρίνιση με αποτέλεσμα να μην παραλαμβάνουν τα ΔΠΥ και να αρνούνται να καταβάλλουν τα δεδουλευμένα .
Παρακαλούμε να γίνει διερεύνηση κατά πόσον είναι σύννομη η υποκειμενική ερμηνεία
σύμφωνα με το Σύνταγμα και το Εκτο Κεφάλαιο: Φορολογία και Δημοσιονομική Διαχείριση αρθρ.78.παρ.1. Αντιπροσωπεία μας θα σας επισκεφτεί άμεσα προκειμένου να κληθούν τα Τουριστικά Γραφεία 1.ΤRAVEL EXCHANGE και 2.ΒELLEON TOURS και να δοθούν εξηγήσεις προκειμένου να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα από την αρχή της τουριστικής περιόδου όπως και να συνεχίσουν να εκδίδονται τα Δ.Π.Υ με 3% μέχρι να υπάρξει συγκεκριμένη διευκρινιστική εγκύκλιος.
O Νόμος 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α΄)δεν αναφέρεται με σαφήνεια σε σχέση με τον χρόνο και καί την σχέση εργασίας του μισθωτού ξεναγού όπως ο προηγούμενος 2238/13 με αποτέλεσμα να δημιουργούνται παρερμηνείες και υποκειμενικές ερμηνείες από Εκθέσεις Ορκωτών Λογιστών.
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1104 που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στις 09.04 .2014 και αφορά: Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3886/2011 στα εισοδήματα από μισθούς , ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους υπόχρεους στο άρθρο 1 αναφέρεται συγκεκριμένα στη Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις:
α) Στους αμειβόμενους με μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις συμπεριλαμβανομένων και των εφάπαξ παροχών που συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, στις συντάξεις ή άλλες παροχές παρόμοιας φύσης, που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας, με βάση την κλίμακα του άρθρου 15 και τις μειώσεις φόρου του άρθρου 16 του ίδιου νόμου μετά από προηγούμενη αναγωγή του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο, ως ακολούθως:
Στη ΠΟΛ 1010 που εκδόθηκε στις 25/01/2013 αναφέρεται συγκεκριμένα:
ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου, αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, το ποσό της παρακράτησης υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) στο σύνολο του ημερομισθίου πάνω από το ποσό που ορίζεται από τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ (24 ευρώ). Συνεπώς, αν το ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου είναι μικρότερο από το ανωτέρω προβλεπόμενο ποσό δεν θα γίνεται παρακράτηση του φόρου. Τονίζεται ότι, αν στον ημερομίσθιο εργάτη καταβάλλονται και πρόσθετες αμοιβές (π.χ. υπερωρίες, επίδομα παραγωγής κτλ.), ο ανωτέρω συντελεστής παρακράτησης θα υπολογίζεται με βάση το ποσό του μέσου ημερομισθίου της περιόδου που καταβάλλονται οι πρόσθετες αμοιβές.
Οι Ξεναγοί με βάση το άρθρο 87 ν.1545/85 ΄΄ έχουν την προβλεπόμενη άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του ξεναγού και συμβάλλονται με τα τουριστικά ταξιδιωτικά γραφεία συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας.Από τις διατάξεις των άρθρων 648 Προεδρικό Διάταγμα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόμος» (ΦΕΚ Α’164/17-24.10.1984)και υπάγονται στις σχετικές διατάξεις και σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 εδ. α΄ και β΄. ν. 1642/86 ” Δεν θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο οι μισθωτοί κα τα λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσο αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη”. (εδ. β΄).
2.Να κληθούν τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούσαν την σύνθεση της Ανώνυμης Εταιρείας ‘’ΜΠΕΣΤ ΑΪΛΑΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ :ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΜΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ- κάτοικος Ρόδου-ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΛΙΑΜΗ –ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ- κάτοικος Ρόδου-ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΜΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ- κάτοικος Ρόδου-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ –ΧΑΤΖΗΛΙΑΜΗΣ-ΕΝΤΕ/ΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ- κάτοικος Ρόδου-ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΧΛΗΣ-ΜΕΛΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- κάτοικος Ρόδου προκειμένου να καταβάλουν τα δεδουλευμένα του 2010 που οφείλουν σε συνάδελφο και αναγνώρισαν στις 10/03/2011 σε Δελτίο Εργατικής Διαφοράς που συντάχθηκε από το Σ.ΕΠ.Ε

3. Να κληθούν τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούσαν την σύνθεση της Ανώνυμης Εταιρείας ‘’ΡΟΔΟΣ ΤΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’:ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.ΧΑΤΖΗΛΙΑΜΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ-ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Ι.ΦΩΣΤΙΕΡΗ-ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ κάτοικος Ρόδου-ΑΛΕΞΙΟΣ Ι.ΧΑΤΖΗΛΙΑΜΗΣ-ΜΕΛΟΣ κάτοικος Ρόδου προκειμένου να καταβάλουν τα δεδουλευμένα 2010 σε συναδέλφους ,των οποίων οφειλή αναγνώρισαν .
Με τιμή,

Για τη Γραμματεία Επισιτισμού – Τουρισμού – Ξενοδοχείων Ρόδου του ΠΑΜΕ:
Μανώλης Μπακάλης, μέλος του ΔΣ του ΕΚΡ, Γραμματέας του Σωματείου Ξεναγών και Αντιπρόσωπος της Π.Ο.ΞΕΝ.
Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, μέλος του ΔΣ του ΕΚΡ και του Σωματείου Ξενοχοϋπαλλήλων Ρόδου, εργαζόμενος στην Aldemar
Μιχάλης Τσουρούτης, μέλος του ΔΣ της ΠΟΕΕΥΤΕ (Ομοσπονδια Ξενοδοχοϋπαλλήλων)
Τσαμπίκος Χατζηκωνσταντής, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, γραμματέας του Σωματείου εργαζομένων του Mira Mare

Pin It on Pinterest