Μεταδιδακτορικό για νέους ερευνητές στην Ελλάδα

Προκηρύχθηκαν 100 θέσεις από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – Αιτήσεις έως τις 27 Οκτωβρίου

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προχώρησε στην προκήρυξη 100 θέσεων, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα από νέους ερευνητές για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 27η Οκτωβρίου 2014.

Οι υποτροφίες θα κατανεμηθούν ισομερώς (από 25) σε τέσσερις θεματικές περιοχές αιχμής: Ενέργεια, Υγεία, Βιομηχανία και Υποδομές-Αστική ανάπτυξη-Περιβάλλον. Σε περίπτωση κενών θέσεων σε έναν από τους ανωτέρω επιστημονικούς τομείς, οι θέσεις υποτροφίας μπορούν να μεταφερθούν σε άλλον.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι έως 24 μήνες και καθορίζεται από την επίδοση του υποτρόφου. Στους υποτρόφους θα χορηγούνται μηνιαία τροφεία ύψους 1.000 ευρώ, δαπάνες για αναλώσιμα εργαστηριακά έξοδα έως 2.900 ευρώ ετησίως, καθώς επίσης δαπάνες για μετακίνηση και έξοδα συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύσεις έως 1.000 ευρώ κατ’ έτος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με βαθμό «άριστα», οι διδάκτορες για τους οποίους δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών από την αναγόρευσή τους, οι υποψήφιοι με ατομικό συνολικό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 25.000 ευρώ και όσοι δεν χρηματοδοτούνται από οποιαδήποτε άλλη πηγή και δεν εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, είτε στον ιδιωτικό, είτε στον δημόσιο τομέα. Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, όσοι έχουν ήδη λάβει υποτροφία από το ΙΚΥ ή άλλη πηγή για την ίδια μεταδιδακτορική έρευνα.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται, αποκλειστικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του ΙΚΥ- Τμήμα Διαγωνισμών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία). Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210- 3726394, 395, 346 και 313 και στα γραφεία του ΙΚΥ.

Pin It on Pinterest