Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για εργασία σε 10.000 ανέργους

Ευκαιρία για πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας από 30 έως 66 ετών δίνει το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, το οποίο θα επιχορηγήσει επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να προχωρήσουν στις προσλήψεις. 
Οι αιτήσεις ξεκινούν την προσεχή Δευτέρα, 17 Μαρτίου.
Η νέα δράση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στοχεύει στην πρόσληψη ανέργων από ιδιωτικές επιχειρήσεις και είναι από τις λίγες που έχουν διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια, δίνοντας ανάσα και στους ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ προβλέπει προσλήψεις 10.000 ανέργων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με επιδότηση 450 ευρώ μηνιαίως και για 12 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 54 εκατ. ευρώ.
Ο μισθός των ανέργων που θα είναι επιτυχόντες του εν λόγω προγράμματος θα είναι περίπου 450 ευρώ.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση χωρίς να δεσμεύονται ότι θα πρέπει να επιλέξουν τον άνεργο που θα τους υποδείξει ο ΟΑΕΔ.
Η επιχείρηση θα επιδοτείται με 18 ευρώ ημερησίως και για διάστημα 25 ημερών, δηλαδή κάθε μήνα με 450 ευρώ για κάθε άνεργο που θα προσλάβει.
Επισημαίνεται ότι η επιδότηση καλύπτει μέρος του μισθολογικού κόστους και δεν είναι η τελική αμοιβή για τον εργαζόμενο, η οποία διαμορφώνεται με βάση τα όσα προβλέπει η εργασιακή και ασφαλιστική νομοθεσία.
Προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα
Οι επιχειρήσεις – εργοδότες δεν θα πρέπει να έχουν μειώσει το προσωπικό τους τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την επιβολή της αίτησης έχουν προχωρήσει σε αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος για το προσωπικό που απασχολούν, με μετατροπή σύμβασης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.
Αν μία επιχείρηση προσλάβει άνεργο και μειώσει το προσωπικό της θα πρέπει να το αντικαταστήσει μέσα σε 30 ημέρες, διαφορετικά θα χάσει το τμήμα της επιδότησης που αντιστοιχεί στις θέσεις εργασίας που μείωσε.
Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να ενταχθούν:
– δημόσιες επιχειρήσεις
– νυχτερινά κέντρα
– επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης (Security)
– επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων (Telemarketing)
– εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους
– επιχειρήσεις για τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία τους στο εξωτερικό
– εξωχώριες εταιρείες (Offshore) / ΚΤΕΛ
– σύλλογοι και σωματεία, που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα
– επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (λογιστές, ασφαλιστές, πολιτικοί μηχανικοί κ.λπ.), εκτός από τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό εκτός της έδρας τους
– επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της παραγωγής γεωργικών προϊόντων, καθώς και όσες ασχολούνται με τη μεταπώληση προϊόντων σε εμπόρους
– επιχειρήσεις που εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ποσών από κρατικές ενισχύσεις
– επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία, υπό τον όρο ότι θα προσλάβουν το ίδιο προσωπικό που είχαν πριν από τη μεταβίβαση ή την αλλαγή της νομικής μορφής τους.
– επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται «προβληματικές»
Τέλος, δεν είναι δυνατή η πρόσληψη ανέργων σε επιχείρηση στην οποία είχε απασχοληθεί τον προηγούμενο χρόνο, ακόμη και αν η επιχείρηση έχει αλλάξει νομική μορφή όταν υποβάλλει το αίτημα.
Επίσης, δεν είναι δυνατή η πρόσληψη με επιδότηση για άτομα που θα απασχοληθούν σε νυχτερινές βάρδιες (22.00 – 06.00).
Για το τρέχον έτος το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 20 εκατ., για το επόμενο έτος το ίδιο ποσό, ενώ για το 2016 η δαπάνη του θα αγγίξει τα 14 εκατ. ευρώ.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν άνεργοι που έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης, διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και είναι ηλικίας από 30 έως 66 ετών.
Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα άτομα που κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο:
-είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας
-είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή /και δευτερεύουσα)
-είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση
-είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.

Pin It on Pinterest