Μίκα Ιατρίδη: «Αποκαταστήστε τους μικρο-ομολογιούχους. Εμπιστεύτηκαν τις οικονομίες τους στο Ελληνικό Δημόσιο και αυτό δεν τους προστάτεψε»

Μίκα Ιατρίδη: «Αποκαταστήστε τους μικρο-ομολογιούχους. Εμπιστεύτηκαν τις οικονομίες τους στο Ελληνικό Δημόσιο και αυτό δεν τους προστάτεψε».

Τροπολογία για τη στήριξη των μικρο-ομολογιούχων που υπέστησαν απώλειες από το PSI του 2012 κατέθεσε η βουλευτής Δωδεκανήσου, Μίκα Ιατρίδη, μαζί με 13 βουλευτές – μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ανεξάρτητων Δημοκρατικών Βουλευτών.

Η πρόταση τροπολογίας κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η συζήτηση του οποίου ξεκινάει στην Ολομέλεια της Βουλής την Τρίτη 11 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρεται και στην Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει το κείμενο της τροπολογίας:

«Με το κούρεμα των ομολόγων, που συντελέσθη με το PSI του Μαρτίου 2012, ζημιώθηκε κυρίως η ελληνική οικονομία και κοινωνία, καθώς αυτοί που υπέστησαν τις συνέπειες του κουρέματος ήταν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι ελληνικές τράπεζες – που ανακεφαλαιοποιήθηκαν από το Ελληνικό Κράτος – ενώ την ίδια στιγμή, τράπεζες του εξωτερικού, που τον Μάιο του 2010 κατείχαν μεγάλο αριθμό ομολόγων, τα πούλησαν είτε στην ΕΚΤ, είτε στη δευτερογενή αγορά ομολόγων.

Ένα μικρό ποσοστό στο σύνολο των ομολόγων που κουρεύτηκαν, αλλά με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, αφορούσε το σύνολο των μικρο-ομολογιούχων, 15000 περίπου, που είχαν επιλέξει να επενδύσουν τις αποταμιεύσεις τους σε ομόλογα του Ελληνικού Δημόσιου – βοηθώντας τη στιγμή της αγοράς, με τον τρόπο αυτό, την χώρα τους – και που βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν απώλειες 53,5% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που είχαν στην κατοχή τους.

Οι άνθρωποι αυτοί «τιμωρήθηκαν» για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο ελληνικό κράτος με τον εκμηδενισμό ουσιαστικά της επένδυσής τους, καθώς τα κουρεμένα ομόλογα έχουν ημερομηνία ωρίμανσης από το 2023 έως το 2043, μεταθέτοντας έτσι κι αυτά τα μειωμένα κέρδη στην επόμενη γενιά.»

Με δεδομένη την αδικία που υπέστησαν οι μικρο-ομολογιούχοι, οι Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί Βουλευτές, προτείνουν την εν λόγω τροπολογία, με σκοπό την αποζημίωση των κατόχων ομολόγων σε βάθος δεκαετίας, προστατεύοντας ταυτόχρονα το Δημόσιο Συμφέρον και αποκλείοντας τους κερδοσκόπους που αγόρασαν ομόλογα στην δευτερογενή αγορά μετά την είσοδο της χώρας στον μηχανισμό στήριξης τον Μάιο 2010.

Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Προστίθεται νέο άρθρο στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’)», με το εξής περιεχόμενο:

Άρθρο ….

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα, δικαιούχους ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίοι αντικαταστάθηκαν με νέους τίτλους εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το Ν. 4050/2012 (Α’ 36), τις υπ’ αριθ. 5/2012 (Α’ 37) και 10/2012 (Α’ 50) Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθμ. 2/20964/0023 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Δεν δηλώθηκε ρητά, έγκαιρα και έγκυρα η συναίνεσή τους στην διαδικασία αντικατάστασης,
β) Δεν εμπίπτουν στην κατηγορία προσώπων που ασχολούνται κατ’ επάγγελμα με επενδυτικές δραστηριότητες, όπως οι έννοιες αυτές προκύπτουν από τη συνδυαστική ερμηνεία των διατάξεων της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, του Ν. 3606/2007 (Α’ 195) με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η προαναφερόμενη Οδηγία και του άρθρου 26 Ν. 2515/1997,
γ) Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν αφορά φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν λάβει τους κρατικούς τίτλους ως αποζημίωση απόλυσης και για τα οποία θα υπάρξει ειδική ρύθμιση εν ευθέτω χρόνω.

2. Για τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εκδίδονται νέοι τίτλοι σε συνάρτηση με το ύψος της ζημίας που υπέστησαν από την αναγκαστική συμμετοχή τους στη διαδικασία αντικατάστασης των τίτλων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4050/2012 και η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 53,5% της αξίας των τίτλων πριν την αντικατάστασή τους, όπως ακολουθεί:
α) Για ζημία (ή το τμήμα της ζημίας) έως 100.000 ευρώ εκδίδονται ομόλογα ίσης αξίας με τη ζημία. Η διάρκεια των ομολόγων αυτής της κατηγορίας διαμορφώνεται ως εξής:
Για ποσό έως 30.000 ευρώ εκδίδονται ομόλογα διάρκειας 3 ετών
Για ποσό 30.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ εκδίδονται ομόλογα διάρκειας 5 ετών
Για ποσό 50.000 ευρώ έως 75.000 ευρώ εκδίδονται ομόλογα διάρκειας έως 7 ετών
Για ποσό 75.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ εκδίδονται ομόλογα διάρκειας έως 9 ετών

β) Για τα ποσά της ζημίας άνω των 100.000 ευρώ, εκδίδονται ομόλογα η διάρκεια και η αξία των οποίων διαμορφώνεται ως εξής:
Για ποσό από 100.000 έως 250.000 ευρώ εκδίδονται ομόλογα αξίας ίσης με το 50% της ζημίας, διάρκειας 10 ετών
Για ποσό από 250.000 έως 350.000 ευρώ εκδίδονται ομόλογα αξίας ίσης με το 25% της ζημίας, διάρκειας 10 ετών
Για ποσό από 350.000 έως 450.000 ευρώ, εκδίδονται ομόλογα αξίας ίσης με το 12,5% της ζημίας και διάρκειας 10 ετών
Για ποσό από 450.000 ευρώ και άνω εκδίδονται ομόλογα αξίας ίσης με το 6% της ζημίας και διάρκειας 10 ετών.

3. Η διαδικασία έκδοσης των εν θέματι τίτλων διαμορφώνεται ως εξής:
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και σε συνέχεια Σύμφωνης Γνώμης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθορίζονται οι τεχνικές προϋποθέσεις του παρόντος καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά που αποδεικνύουν την υπαγωγή των φυσικών προσώπων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και εξουσιοδοτείται ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους να εκδώσει πρόσκληση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.
Με την πρόσκληση καλούνται τα ως άνω φυσικά πρόσωπα, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά και να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της πρόσκλησης, ο ΟΔΔΗΧ και το ΓΛΚ αποστέλλουν τους φακέλους στον Υπουργό Οικονομικών μαζί με Σύμφωνη Γνώμη για την ένταξη ή μη κάθε συμμετόχου-φυσικού προσώπου στην παρούσα τροπολογία.
Η έκδοση των νέων τίτλων διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και σε συνέχεια της Σύμφωνης Γνώμης του προηγούμενου εδαφίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

4. Στη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου θα συμμετάσχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν διακρατήσει τους τίτλους έως σήμερα, καθώς και όσοι ήταν δικαιούχοι κατά το χρόνο της αντικατάστασής τους σύμφωνα με το Ν. 4050/2012 (Α΄36) και προέβησαν στην πώλησή τους.
Για τον υπολογισμό της συνολικής ζημίας λαμβάνεται υπόψη η τιμή κτήσης ανά ομόλογο.

5. Η παραπάνω περιγραφείσα αποκατάσταση των φυσικών προσώπων αφορά στην αξία των ελληνικών κρατικών ομολόγων που διακρατήθηκαν από τα φυσικά πρόσωπα έως την 10η Μαΐου 2010. Οι ομολογιούχοι εκείνοι που προχώρησαν σε αύξηση θέσεων/αγορά ομολόγων από την ημερομηνία αυτή και μετά, θα αποζημιωθούν κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα ρύθμιση μόνο κατά το μέρος που κατείχαν ως την προαναφερόμενη ημερομηνία.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το κούρεμα των ομολόγων που συντελέσθη με το PSI του Μαρτίου 2012 (σχετ. Ν. 4050.2012 (Α΄36), υπ’ αριθ. 5/2012 (Α΄37) και 10/2012 (Α΄50 Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου και υπ’ αριθ. 2/20964/0023 Απόφαση) ζημιώθηκε κυρίως η ελληνική οικονομία και κοινωνία, καθώς αυτοί που υπέστησαν τις συνέπειες του κουρέματος ήταν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι ελληνικές τράπεζες – που ανακεφαλαιοποιήθηκαν από το Ελληνικό Κράτος – ενώ την ίδια στιγμή τράπεζες του εξωτερικού, που τον Μάιο του 2010 κατείχαν μεγάλο αριθμό ομολόγων, τα πούλησαν είτε στην ΕΚΤ, είτε στη δευτερογενή αγορά ομολόγων.
Ένα μικρό ποσοστό στο σύνολο των ομολόγων που κουρεύτηκαν, αλλά με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, αφορούσε το σύνολο των μικρο-ομολογιούχων, 15000 περίπου, που είχαν επιλέξει να επενδύσουν τις αποταμιεύσεις τους σε ομόλογα του Ελληνικού Δημόσιου – βοηθώντας τη στιγμή της αγοράς την χώρα τους – και που βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν απώλειες 53,5% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που είχαν στην κατοχή τους. Οι άνθρωποι αυτοί «τιμωρήθηκαν» για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο ελληνικό κράτος με τον εκμηδενισμό ουσιαστικά της επένδυσής τους, καθώς τα κουρεμένα ομόλογα έχουν ημερομηνία ωρίμανσης από το 2023 έως το 2043, μεταθέτοντας έτσι κι αυτά τα μειωμένα κέρδη στην επόμενη γενιά. Θεωρώντας δε ότι οι άνθρωποι αυτοί ουδεμία σχέση έχουν με τα κερδοσκοπικά παιχνίδια των hedge funds, καθώς επενδύανε τις αποταμιεύσεις τους σε πενταετή και δεκαετή ομόλογα χωρίς να τα επαναδιαπραγματεύονται στην δευτερογενή αγορά, επιβάλλεται, να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για να αποκατασταθεί η αδικία προς αυτούς.
Είναι γνωστό ότι πρόσφατα δικαστήρια άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, δικαίωσαν Ευρωπαίους πολίτες που είχαν αγοράσει ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και λόγω του PSI, υπέστησαν ανάλογες απώλειες.
Γι’ αυτό το λόγο οι ενδιαφερόμενοι μικρο-ομολογιούχοι έχουν απευθυνθεί στα Ηνωμένα Έθνη, στον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για το δημόσιο χρέος και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Με την προτεινόμενη τροπολογία επιχειρείται η αποκατάσταση της αδικίας προς τους μικρο-ομολογιούχους και προβλέπεται η πλήρης αποζημίωση σε βάθος δεκαετίας για όσους κατείχαν ομόλογα ονομαστικής αξίας έως και 100.000€, και η μερική αποζημίωση όσων κατείχαν ομόλογα αξίας άνω των 100.000€.

Pin It on Pinterest